ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

  ДО                                                                                                                МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА  

  ДО                                                                                                                          Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

  ДО                                                                                                                          Г-Н СТЕФАН СТОЯНОВ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ"  

  ДО                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА ПЛОВДИВ     

   Голяма част от обществеността в страната ни не е запозната с естеството на работа на непедагогическия персонал в детските заведения и не си дава сметка за изключително голямото значение на труда, който полагат тези кадри. Помощник-възпитателите подпомагат педагозите в учебно-възпитателния процес, имат значителен принос за бързата адаптация и социализация на децата. За да заемат тази отговорна позиция, необходимо е да притежават редица личностни и професионални качества : отговорност, търпение, комуникативност, умения за работа в екип, коректност, толерантност, креативност, любов и позитивна нагласа към малките деца. Тези хора полагат ежедневни грижи за подрастващите, наред с педагозите се стараят да създадат позитивна и безопасна среда, подпомагат децата при придобиване на хигиенни навици и умения за самообслужване, грижат се за поддържането на отличните санитарно-хигиенни  условия  в помещенията, в които децата пребивават до 12 часа на ден. Работата на помощник-възпитателя е изключително отговорна. Затова трудът му трябва да бъде оценен съобразно поетите немалко  задължения и отговорности, най-важните  от които са опазването на здравето и живота на децата и осигуряването на благоприятна психологическа атмосфера , в която те да се чувстват спокойни.   Освен  помощник-възпитателите,  работниците в кухнята също не получават нужната оценка за труда си. Това са хората, които ежедневно осигуряват здравословна  и разнообразна  храна за децата, полагат усилия тя да е приготвена при отлични хигиенни условия. И те, както и помощник-възпитателите, са неразделна част от екипа на детските заведения и работата на всички тях е изключително важна за цялостната  организация и  пълноценно функциониране на детската градина като институция. За съжаление, в последните години е изключително трудно да се задържи на тази позиция качествен непедагогически персонал поради несъответстващото на големите отговорности изключително ниско заплащане. Затова….    

Уважаеми, Дами и Господа!

   Във връзка с Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и Училищно образование, молим да бъдат преразгледани утвърдените правила и стандарти относно планиране на средства за финансиране на разходи за основните и допълнителните трудови възнаграждения на непедагогическия персонал съгласно КТ. Размерите на работните заплати на непедагогическия персонал ведно с увеличението от 4% в сила от 01.09.2022г./а дотогава минимални/ възлиза на сума в общ размер от 800лв., което като парична равностойност е малко над минималната работна заплата за страната. Молим да бъде утвърден бюджет, който да даде възможност за справедлива организация на работната заплата, като молим да бъдат преразгледани планираните средства за финансиране на разходите за възнагражденията им. Накратко считаме, че непедагогическия персонал не получава справедливо трудово възнаграждение спрямо другите длъжности в структурата на детската градина. Възнаграждения близки до минималната работна заплата, водят често до финансово изнемогване и невъзможност  за покриване на елементарни жизнени нужди!


Непедагогически персонал на ДГ"Буратино", гр. Пловдив    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Непедагогически персонал на ДГ"Буратино", гр. Пловдив да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...