Не на нова каменна кариера в село Тюркмен

До МОСВ - София

До Министерството на Енергетиката

До РИОСВ - Пловдив

До Директора на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков

До Областна администрация гр. Пловдив

До Община Брезово

До кмета на Община Брезово Христо Николов Енков

 

П Е Т И Ц И Я

П Р О Т Е С Т Н О    П И С М О

Подкрепете ни в нашия стремеж да запазим село Тюркмен и културата, бита, природата и начина на живот, който всички, докоснали се до нашето село, обичат.

Ние, жителите на селата Тюркмен и Гранит, както и всички хора, чиито живот се е докоснал някога до този край на България, сме напълно несъгласни с инвестиционното намерение на "АГРО ЕРГ" ЕООД с БУЛСТАТ 115826691 да добива варовици и да изгради каменна кариера в землището на с. Тюркмен в местността "Орманите".

Ние искаме да покажем, че не се отказваме от нашето село, от местността, която обичаме и която поддържа нашия бит и поминък.DJI_0119.JPG

Категорично не сме съгласни на една 470 метра североизточно от селото да се извършват взривни дейности, които ще пропукат и унищожат домовете ни, ще навредят на природата и биоразнообразието и ще влошат цялостния живот в нашето село. Не желаем да дишаме силно запрашен и замърсен въздух, нито праховите частици да покрият дворовете и домовете ни, пасищата за животни и цялата ни земеделска продукция.

IMG_4465.JPG

Няма да търпим шума от взривове, къртене на скални маси и тежки камиони. В своя проект "АГРО ЕРГ" ЕООД уповестява, че земите, които искат да превърнат в каменна кариера са "изоставени пасища". Това е лъжа - местността "Орманите" е земеделска земя и пасища, които селото използва. Община Брезово има приет Общ Устройствен План (ОУП), според който тези земи не могат да се използват за каменна кариера и взривна дейност. ОУП не позволява промяна на предназначението на имотите и ние не сме съгласни "АГРО ЕРГ" ЕООД да сменя статута на земите ни, само за да ги взриви.

Tyurkmen_nivi.png

Местността е точно до язовир "Дългъна", който е важно местообитание и през зимата, и през лятото за стотици растения и животни. В местността, която "АГРО ЕРГ" ЕООД иска да взриви, се срещат редица застрашени и защитени в България видове, например голяма бяла чапла, папуняк, ливаден и тръстиков блатар, пет вида кълвачи и много други. В своя проект "АГРО-ЕРГ" ЕООД казват, че тук няма застрашени видове, което отново не е истина и не е ясно как те са стигнали до този извод и дали е направено екологично проучване. Да, тази местност не е част от Натура 2000, но за нас тя е важна точно защото се използва и от нас, жителите на селото, и от дивите растения и животни. През 80 години в тази местност са се отриха вкаменени раковини и вкаменелости на първото земноводно - риба с четири крака. Тези находки са днес в пловдивския природонаучен музей. В този район е минавал римският път Виядиагоналис и има няколко антични могили. В местността, за която "АГРО ЕРГ" има намерение да изгради каменна кариера, има регистрирани пчелини. Върху територията на местността "Орманите" има драка (Paliurus spina-christi), растение използвано в народната медицина и една от основните паши на пчелите.

tyurkmen_swans.png

"АГРО ЕРГ" ЕООД казва, че няма да се наруши живота на хората в селото, но няма как 12 месеца в годината, за период от 35 години, да се извършва взривна дейност на 470 метра от домовете ни и това да не ни навреди. Казват, че няма да изграждат нови пътища и ще използват наличните черни пътища - това са черните пътища, на които ние пораснахме, където се гонихме на свобода, бързахме да се приберем "преди да се върнат кравите", където се научихме да караме колелета и където се надяваме да играем и със своите деца. Тежките камиони допълнително ще разрушат черните и асфалтирани пътища, по които ще се движат камионите на път към ТЕЦ "Марица" и другите дестинации за калциевата вар, която ще се произвежда.

Зад "АГРО ЕРГ" ЕООД стои семейството на депутата Владимир Маринов. На 10-ти октомври той казва във Фейсбук, че "няма да се умори да работи за възраждането на българското село". Нашето село е живо и не може да бъде възраждане една каменна кариера, изградена против волята на месните жители. Също като депутата Владимир Маринов, ние искаме нашето село да се развива, но не чрез взривове и каменни кариери, а чрез подкрепа към земеделието и нашата природа.

Нека заедно да покажем, че искаме да съхраним бита и природата на нашето село. Не искаме в селото ни да има каменна кариера.


Жителите на село Тюркмен и хората, които обичат нашето село    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Жителите на село Тюркмен и хората, които обичат нашето село да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...