За незабавно решаване на проблема с безводието в област Велико Търново

Ние, гражданите на област Велико Търново, НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО решаване на проблемите с водоснабдяването, което засяга десетки селища в областта и заплашва да се задълбочи в близко бъдеще, оставяйки големи части от Централна Северна България без никакъв достъп до питейна вода. 

Правото ни на достъп до чиста питейна вода на разумна цена е гарантирано от ЕС съгласно Резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water). България не изпълнява препоръките на Резолюцията и отказва достъп до вода на десетки, дори стотици хиляди свои граждани, което е предпоставка за обезлюдяване на цели райони и възникване на пряка заплаха за здравето и живота ни. 

Затова ние настояваме: 

1. Незабавно да бъде обследвано водното трасе на каналите от язовир "Александър Стамболийски" поне до село Караисен и да се определи какви ремонти са необходим, при какъв бюджет и кой ще ги възложи, за да станат каналите годни за използване. Краен срок - 30.11.2022 г.  

2. Незабавно да бъдат предприети спешни ремонтни действия за възстановяване на каналната напоителна система от язовира през селата по долината на р. Росица до Сломер, Батак - Ляв Баташки канал и до Караисен, а след това и до другите населени места в обхвата на Росишката напоителна система. Веднага след това водата от яз. Александър Стамболийски да бъде пусната по напоителните канали, за да се използва за напояване и увеличаване на дебита на подземните кладенци. Краен срок - 31.05.2023 г.

3. Незабавно да бъде направена проверка на всички ВЕЦ на територията и водосборния басейн на яз. Александър Стамболийски и р. Росица, и да се установи дали тяхната дейност използва и отклонява вода, така че тя умишлено не достига за напояване на земеделски земи в населените места и задържа нисък дебита на водоизточниците между язовира и р. Дунав. Незабавно да бъде спряна подобна дейност на ВЕЦ. Краен срок - 31.10.2022 г. 

4. Незабавно да се изследва и установи състоянието на яз. Караисен и останалите язовири в областта. Да бъдат проверени договорите за отдаване под наем и концесия, сключени от "Напоителни системи" ЕАД, клон Среден Дунав с фирма "ДИТЕКС - ДА" ЕООД. При установени нарушения от концесионера и липсата на контрол от собственика, да бъдат подведени под отговорност. Краен срок - 1.11.2022 г. 

5. Прекратяване на договорите между “Напоителни системи” и "ДИТЕКС - ДА" ЕООД при установени нарушения. Незабавен мораториум върху отдаването под наем или на концесия на язовирите в клон Среден Дунав, като същите да служат единствено за напояване и питейно-битови нужди, каквото е основното им предназначение. Краен срок - 31.12.2022 г.

6. Язовир “Карайсен” да бъде възстановен в реалната му водна площ и да не бъде използван като земеделска земя. Да бъдат ремонтирани помпената станция, стената и прилежащите му съоръжения.Настояваме да бъде напълнен в целия му воден обем и използван по предназначение - за нуждите от напояване. Да се възстановят и използват по предназначение язовирите в областта, много от които са направени с доброволен труд на хората. Краен срок - 30.06.2023 г. 

7. Изграждане на пречиствателна станция и водопровод за питейна вода от язовира до селото и евентуално до водопроводната мрежа на Батак и Сломер. Този водопровод би бил с дължина само няколко километра и би решил проблемите с много по-малко време и средства, отколкото очакването за водоснабдяване на селата с вода от яз. Александър Стамболийски. Краен срок - 31.07.2023 г. 

8. Незабавна проверка на всички водоизточници, от които се захранват селата в областта. Публично оповестяване на резултатите и спешни мерки при сигнал за лошо качество на водоснабдяването и липса на достатъчно питейна вода за жителите на областта. Краен срок - 30.09.2022 г. 

9. Настояваме следващият парламент да включи още в първия месец на работата си промяна в законодателството, която да гарантира правото на гражданите за постоянен достъп до чиста питейна вода на разумна цена, съобразено и с препоръките на националния омбудсман и правото на ЕС. Краен срок - 15.11.2022 г. 

10. Настояваме НАП, ДКЕВР, АДФИ и останалите контролни органи на държавата да направят проверка на дейността на ВиК “Йовковци”, като се установи каква е причината за бездействието на ръководството при видимо задълбочаващите се водни проблеми в областта. Краен срок - 31.10.2022 г. 

11. Определяне на справедливи компенсации и опрощаване на сметките на всички жители на селищата, засегнати от водната криза. Краен срок - 30.11.2022 г. 

12. Обследване и ремонт на всички обществени чешми, намиращи се в границите или близо до населените места, за да бъде облекчено снабдяването на жителите с чиста вода. Почистване и поставяне на контейнери за отпадъци до тях, които да се събират редовно. Краен срок - 30.10.2022 г. 

Правото на чиста питейна вода е базово условие за живот в ЕС. Ние сме граждани на Европа, а не крепостни селяни, чиито права могат да бъдат отнемани заради печалбата на частни субекти!


Гражданска инициатива за чиста вода    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Гражданска инициатива за чиста вода да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...