ЗА СПИРАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ, ЧРЕЗ НОВ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ТО НС НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

   ПЕТИЦИЯ  

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОННАТА СЕЧ И КРАЖБИТЕ НА ДЪРВЕСИНА, ЗА ЕФЕКТИВНО СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КОРУПЦИЯТА, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОЛИГАРХИЧНИ ЛОБИТА И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ РЕД, КОЙТО ДА ГАРАНТИРА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДОБРОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДЪРЖАВНИЦИ, Обръщаме се към Вас с настоящата ПЕТИЦИЯ, надявайки се, че ще започнете изпълнението на поетите от Вас предизборни обещания за прозрачност пред обществото и нулева корупция в страната, с най ценната и скъпа обществена собственост – държавните гори.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

По силата на чл. 106 от Конституцията на Република България, се възлага на Министерския съвет, респективно на неговия Председател, организацията на ефективното стопанисване на държавното имущество в полза на обществото.   Държавните гори са на площ от 30 милиона декара и са 78% от горите у нас. По експертни оценки стойността на държавните гори, с техния материален ресурс и екологични и обществени ползи, надминава 150 милиарда лева. За българите и България, горите са национално богатство, най-ценната и най-милата собственост на държавата, която Вие имате честта да управлявате. С настоящата ПЕТИЦИЯ, настояваме да организирате стопанисването и опазването на българските гори, като положите най- висока грижа, отговорност и морал, защото това очакват хората в България.   През 2011 година управляващите създадоха нов Закон за горите, който доведе до разделение и отслабване на горския сектор, за да могат да се прекарат много лични интереси в държавните гори. Така „успехът“ им обрече българските гори и ги доведе до невиждан упадък. Предаването на държавните гори и националната горска политика към Министерството на земеделието, донесе фрапираща корупция, поставяне на личните интереси пред обществените, незаинтересованост към обществените нужди и мнението на хората, силно занижаване на специфичните грижи за гората, огромни кражби на дървесина и незаконна сеч, намаляване на лесовъдския морал и професионализъм. Общият резултат е вече видим – силно влошаване състоянието на публичните гори, пресилено изсичане на много гори и много лоши перспективи за развитието им.   На основание на всичко казано до тук,

НАСТОЯВАМЕ,

Държавата във Ваше лице, уважаеми държавници, да предприеме незабавно следните стъпки:  

1. Да се изготви нов Закон за горите, който да пази, защитава и да се грижи за българската гора, с професионализъм, научен подход и воден изцяло от доброто за гората, на България и на българските граждани. В който закон след анализ и определяне кои норми в текущото законодателство водят след себе си корупционни практики, неизпълнение на лесовъдските и екологичните принципи и кражби от горите, да се предвидят нови текстове, мерки и контролни механизми, изключващи условия за рецидиви. Да се ограничи напълно достъпа на политически и други частни интереси в държавните и общински гори, защото досегашната практика недвусмислено доказа, че това винаги води до нарушаване на обществения интерес за сметка на корпоративни или частни намерения. Проектът на нов Закон за горите да се изготви от експерти в сектора, с участието на неправителствени организации с професионални и обществени интереси, прозрачно, на база анализи, факти, добри български и чуждестранни практики и водени единствено от доброто за българските гори и българските граждани, така както, Вие господин Премиер, заявихте преди изборите. Разчитаме и на прозрачност, отворен диалог, експертни мнения, защото нулевата корупция, доброто бъдеще на горите и децата ни зависи от всички нас, от нашите решения, действия и решителност – сега.

2. С оглед на огромната обществена и екологична значимост на горите, както и факта, че те заемат 38% от територията на България, също съгласно предизборните Ви обещания и коалиционното споразумение, апелираме спешно да се пристъпи към създаване на обединена структура с ранг на държавна агенция или министерство, която да обедини горския сектор под ръководството на едно ведомство, на пряко подчинение на Премиера или Заместник министър председател. Гората никога не е била само дърводобив, а когато тя е в системата на Министерство на земеделието и храните системните рискове, на нея да се гледа приоритетно като на източник на реколта са съществени. Говорим за 38% от страната, за национално богатство, не е приемливо неговото управление да се разцепва и да няма адекватна, систематична, последователна и качествена политика за развитие, грижа и опазване на българските гори. Вярваме, че е важно първата задача на тази нова обединена структура, на която следва да бъде възложена от правителството оценка и възстановяване на вредите нанесени през последните години. Това да стане посредством лесовъдските методи и системи, в унисон със съвременните екологични норми, в интерес на цялото общество и развитие на единно и многофункционално горско стопанство, с отчитане на важността на горите в екосистемен, климатичен, водохранен, защитен и всеки друг важен техен аспект, каквито са и най-актуалните изискванията на Европейския съюз.   Оставаме на разположение с желание и готовност за работни срещи и открит диалог, водени единствено от чисти и безкористни намерения за опазване, грижа, развитие и отговорно стопанисване на българските гори, за да ги оставим здрави и по-хубави за нашите деца!  

11.01.22 г., София  

Петицията е подкрепена от:

1. СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

2. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ ПРИ КТ „ПОДКРЕПА“

3. АСОЦИАЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРИ“

4. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ В БЪЛГАРИЯ „ГОРОВЛАДЕЛЕЦ“

5. БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ „БУЛПРОФОР“

6. АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

7. АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

9. БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ

10. БЪЛГАРСКИ ЛОВНО РИБАРСКИ СЪЮЗ

11. ФОНДАЦИЯ ГОРАТА.БГ

12. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЛОВЦИТЕ НА ТРЮФЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

13. ФОРЕСТ – БГ

14. СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНИ“ 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Руслан Михайлов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...