СРЕЩУ инсталации за изгаряне на отпадъци и депа за отпадъци в община Девня

Срещу допускането на мащабни дейности за третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергия на „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, „ЕКОСОНИК“ ЕООД, “EКОСЕЙФ“ ООД „ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС“ ООД, „ДИНИПО“ ЕООД, „ЕМ-ЕН“ ООД и „ОН Енерджи“ ЕООД , „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД

СТОП! ДЕВНЯ не е Долината на боклука  

Ние, гражданите, възразяваме СРЕЩУ допусканeто на мащабни дейности за складиране и третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергията, които са с потенциал за допълнително замърсяване на въздуха, водите и почвите в града и агломерацията, исторически засегната от разположените там предприятия на индустриалната химия през 70-те години.

Ние, гражданите, не сме съгласни с изграждането на мобилна инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци,  заложено в Инвестиционно предложение на „Ви Пи Екосолюшънс“ ООД и Инвестиционно намерение на „Динипо“ ЕООД за изграждане на завод за нисковакуумна деструкция на излезли от употреба автомобилни гуми.

Ние, гражданите, не сме съгласни с действащата мобилна инсталация за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци на „Екосейф“ ООД и издаването на разрешително за горене на опасни отпадъци, в това число и на пестициди, в дейстащия инсинератор.

Ние, гражданите, не сме съгласни с поредното инвестиционно намерение свързано с отпадъци: „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ на фирма „ЕМ-ЕН“ ООД гр. Варна.

Не сме съгласни с Инвестиционно предложение, свързано с отпадъци: Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци преди предаване за оползотворяване или обезвреждане“ в имот край с. Падина, общ. Девня с възложител „ОН Енерджи“ ЕООД.

Възразяваме срещу Инвестиционно предложение ”Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения“ на „Екосоник“ ЕООД.

Не сме съгласни с Инвестиционното предложение на „Екосоник“ ЕООД за изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“.

Не сме съгласни с новото Инвестиционно намерение на „Химпром Комерс 2016“ ЕООД, заявено в писмо с изх.№8/20.08.2021 до РИОСВ Варна за извършване на дейности по третиране на пластмасови отпадъци и гуми и за разширение на дейностите.

Ние, гражданите, възразяваме срещу поредното Инвестиционно намерение за горене на отпадъци в град Девня: това на фирма „Девня Цимент“ АД – „Изграждане на необходимото оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешение за оползотворяване в пещ 7 към на Инсталация за производство на циментов клинкер“, „Обособяване на нова площадка за приемане с ЖП транспорт и съхранение на алтернативни горива“ и „Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на Инсталация за производство на циментов клинкер“ в ПИ с идентификатор 20482.305.87 по КККР на гр.Девня.

Ние, гражданите, настояваме за забрана на нови инвестиционни предложения, свързани с отпадъци на територията на община Девня.

Наричат Девня „Долината на голямата химия“, но през последните години Девня  е предпочитано място за горене и  складиране на отпадъци: Две фирми на територията на общината горят RDF отпадъци; Единствената в страната фирма, която може да  гори и пестициди, се намира в Девня; Медицински отпадъци могат да се изгарят само на две места в България - едното от тях е инсинераторът в Девня. Тук са разположени и депа за складиране на опасни и неопасни отпадъци и още много инвестиционни предложения, свързани с „мръсния бизнес“.

Долината на Голямата химия  е превърната в Долината на боклука.

Най-зеленият и красив жилищен квартал “Химик“ е разрушен и превърнат в гето с бетонна стена с тел. До сринатия Захарен завод, на отчуждена земеделска земя, сега работи инсталация за горене на опасни и неопасни отпадъци. В съседство на нея на 4 декара отчуждена земеделска земя инвеститор има намерение да строи още един инсинератор. По пътищата на града ни камиони пренасят от пристанище Варна-Запад балите с боклук, внесени от чужбина.

Всички икономически политики на ЕС изключват изгарянето, като метод  за използване на отпадъците. Девня, изглежда, не е в Европа. В древността е била главен град на богата римска провинция с  монетно златно съкровище и чудни мозайки. Днес Девня е превърната в мръсно гето.

Последователна е активната ни позиция като граждани, които през годините отстояваме основното си право на здравословна и благоприятна околна среда и настояваме да не бъде допуснато ново промишлено производство за сметка на замърсяване и допълнително влошаване на вече нарушеното качество на жизнената среда в града.

С настоящата петиция ще направим всичко възможно в рамките на закона, за да защитим правото си на достоен живот и чиста околна среда. Всякакви външни административни решения, противоречащи на становището на жителите на Девня и на близките населени места, както и на собственици на имоти в Девня, са незаконни и нарушават основните човешки права. Не приемаме никакви доводи в защита на инвестиционни намерения, свързани с отпадъци. 

Искаме Девня да се развива като модерни град и община, привличащи инвеститори с производства като например текстилна, шивашка, хранително-вкусова промишленост, машиностроене и др. Девня има древна история и ще работим града ни да се развива и като туристическа дестинация. Инсталациите за горене на отпадъци и площадките за складирането им обричат нашия град, силно вредят на здравето ни и на природата. Дейностите с отпадъци са източник на замърсители, като диоксини и фурани, определени тежки метали /доказано канцерогенни замърсители/, които не се измерват от мониторинговата система.

Девня иска да диша! Петицията ще е активна и ще придружава възраженията ни срещу инвестициионни намерения, свързани с отпадъци. Те не секват… И ние няма да спрем с протестта си – тази петиция, придружена от фотоизложби и документални филми за случващото се в Девня, ще бъде изпратена до български, европейски и световни институции, които ги е грижа как живее малкият човек в Долината на боклука. И колко голям трябва да е, за да се изправи и каже СТОП - това е моят град, моето здраве, моето бъдеще.    


Сдружение "Дишай, Девня"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение "Дишай, Девня" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...