Подкрепа за връщането на неправомерно отнети съдийски права на киноложките съдии Антоан Хлебаров,Пламен Чолаков и Христо Тотев

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящата петиция Ви молим за съдействие и да ни подкрепите за връщането на неправомерно отнети съдийски права на киноложките съдии Антоан Хлебаров,Пламен Чолаков и Христо Тотев.Съдии доказали своите знания и интелигентност по цял свят и били за БРФК гордост. На 21.07.2021 в официалната съдийска база данни на FCI прочетохме за направени промени, с които съдийските права на двама от членовете на новоизбраната съдийска комисия – Антоан Хлебаров и Пламен Чолаков са спрени, а новоизбрания зам. председател на БРФК Христо Тотев е изключен. Искаме да отбележим, че наказанията са валидни с начален срок задна дата, 10.07.2021, една седмица след проведеното ИОС. Също така искаме да припомним, че гореописаната процедура по отнемане на права е регулирана в правилата и разпоредбите както на БРФК, така и на FCI. Тя включва елементи, като решение на УС на БРФК или Съдийската комисия и изпращане на циркулярно писмо до членовете на FCI. Забелязахме, че не се отговаря на запитванията на организаторите на изложби от чужбина, изложби на които тези съдии са избрани да съдят. Това пряко уронва репутацията на БРФК и имиджа на известни български съдии , също така обърква организацията и компрометира партньорските отношения с чуждестранните партньори. Това представлява нарушаване на добрите практики за устойчивото развитие на БРФК, както и грубо погазване на правилата. Изправени сме пред явен саботаж и тенденциозно негативно и враждебно поведение на бившия Председател на БРФК-Георги Христозов. Проблема не се ограничава до гореспоменатите съдии. В последните няколко месеца обект на подобно отношение са и други български съдии като Костадин Шанков,  Катя Стефанова, Мирослав Ненковски. Искаме да отбележим, че старото ръководство се опитва да блокира процедурата по смяната, като оспорва от името на 3 клуба, основатели на новата организация. Това може да забави за известно време съдебната процедура, но след 4.07.2021 г. моралното право е на страната на новоизбраното ръководство също така след ИОС стария УС няма права, а бившия Председател е само представил на БРФК пред трети лица. Тази тенденции водят до редица негативи, чийто последствия тепърва ще бъдат преодолявани. След регистрацията новото ръководство и новата съдийска комисия на БРФК ще влязат в сила и работата на БРФК да бъде възобновена, в тясно сътрудничество с FCI и при спазване на нейните правила и разпоредби. Това е въпрос на техническо време . Молим за минимизиране и ограничаване на щетите също така искаме да подкрепим българските съдии относно връщането на съдийските им права, които са неправомерно спрени. Доказателствата за това са на интернет страниците на БРФК и FCI.

Dear ladies and gentlemen,

With this petition we ask you to cooperate and support us for the return of illegally revoked judicial rights of dog show judges Antoan Hlebarov, Plamen Cholakov and Hristo Totev.Judges proved their knowledge and intelligence all over the world and were a source of pride for Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFK).On 21.07.2021 in the official referee database of FCI we read about changes made, with which the judicial rights of two of the members of the newly elected Judge Commission of BRFK - Antoan Hlebarov and Plamen Cholakov were suspended, and the newly elected vice-President of BRFC Hristo Totev was excluded.We note that the penalties are valid with an initial period retroactively 10.07.2021 - one week after the Extraordinary General Meeting of BRFK members in Sofia.We would also like to remind that the above-described revocation procedure is regulated in the rules and regulations of BRFC and FCI.It includes elements as a decision of the Board of Directors of BRFC or the Judicial Commission and sending a circular letter to the members of the FCI.We noticed that is not reply to the inquiries of the foreign dog show organizers, exhibitions at which these judges are selected to judge.This directly damages the reputation of BRFC and the image of famous Bulgarian judges,confuses the bulgarian organization and compromises our partnership with foreign partners.This is a violation of the good practices for the sustainable development of BRFC, as well as a roughly violation of the rules.We are facing obvious sabotage and tendentious negative and hostile behavior from the President of BRFC-Georgi Hristozov.The problem is not limited to the above-mentioned judges.In the last few months, other Bulgarian judges such as Kostadin Shankov, Katya Stefanova, Miroslav Nenkovski have been subject of a similar attitude.We want to note that the former leader of BRFK is trying to block the change procedure by challenging on behalf of 3 clubs,who are founders of a new organization.This may delay the court proceedings for some time, but after July 4th 2021 the moral right is on the side of the newly elected leadership and after the Extraordinary General Meeting the old Board has no rights, the ex President is only a representative of BRFC to third side.These trends lead to a number of negatives, the consequences of which have yet to be overcome.After the court registration the new Board and the new Judicial Commission of BRFC will get the rights and the work of BRFC will be resumed in close cooperation with FCI and in compliance with its rules and regulations.It's a matter of technical time.We ask for minimization and limitation of the damages,also we want to support the Bulgarian judges regarding the return of their judicial rights which have been illegally suspended.The evidence of this is on the websites of BRFC and FCI.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Иван Иванов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...