Петиция против дискриминативното разделяне на ваксинирани и неваксинирани на лицата, пристигащи от чужбина на територията на РБългария.

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО
СТЕФАН ЯНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В Заповед РД-01-547/30.06.2021 г. и следващи детайлно са посочени временните противоепидемични мерки, които важат за лицата, пристигащи от държави членки на ЕС, от ЕИП и Конфедерация Швейцария, съобразно цветовите зони. Посочени са и мерките за гражданите, пристигащи от други държави. В отделна точка на заповедта са посочени и изключенията.

От приетите мерки може ясно да се заключи, че се създава разделение на лицата, пристигащи от други държави и желаещи да преминат на територията на РБългария на 2 групи, а именно:
1. на лица, които притежават "валиден цифров COVID сертификат на ЕС или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС"
2. на лица, у които липсва "валиден цифров COVID сертификат на ЕС или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС"

Издадената заповед е на основание на чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, Раздел V Надзор на заразните болести, и се отнася за лица, болни от и заразоносители на антракс, бруцелоза, вариола, вирусни хеморагични трески, дифтерия, ебола, жълта треска, коремен тиф, малария, полиомиелит, тежък остър респираторен синдром, туберкулоза с бацилоотделяне, холера, чума и COVID-19, както и за лица, които са влезли на територията на страната от други държави.

Тоест като основен аргумент при приемането на подобни мерки се приема целта за ограничаване на разпространението на споменатите заразни болести, като се приема, че основният критерий за категоризиране на лицата, към които се отнасят мерките е характеристиката "заразоносимост".

В т. 4.1.1. от заповедта е посочено, че "при липса на валиден цифров COVID сертификат на ЕС или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор;"

Оттук логично може да заключим, че лицата, които притежават посочения COVID сертификат, се определят като такива, които НЕ са заразоносители, докато лицата, които НЕ притежават посочения COVID сертификат се определят като заразоносители и съответно се поставят под карантина за 10 дни.

В информационния бюлетин на МЗ обаче намираме следната информация, която е всеобщо приета както от МЗ, така и от СЗО и редица други държавни, научни и изследователски институции по света:

"Ако съм ваксиниран срещу COVID-19 трябва ли да продължа да спазвам противоепидемичните мерки?

Тъй като се още няма доказателства за ефекта на ваксините върху предаването на вируса и продължителността на имунитета след ваксиниране, е препоръчително спазването на нефармацевтичните мерки (като използване на маски за лице, физическа дистанция и хигиена на ръцете) да продължи."

От посочения текст, както и от редица други заключения на международни научни изследвания, както и на СЗО, е ясно и конкретно изразено мнението, че няма никакво основание да се приема, че лицата, преминали процес на ваксинация, престават да бъдат потенциални заразоносители.

От по-горното следва да потърсим отговори на следните въпроси:
1. Защо в приетата заповед има явен конфликт между изразената цел при издаване на заповедта и ефекта от мерките, които са приети със същата?
2. Осъзнават ли служителите, издали въпросната заповед, че приетите мерки не само не изпълняват поставената цел, но и рефлектират негативно върху резултатите с това, че лица, които са потенциални заразоносители няма да бъдат поставяни под карантина и съществува реалната възможност да разпространяват заразата?
3. Осъзнават ли служителите, издали въпросната заповед, че приетите мерки са несъмнено дискриминационни, тъй като поставят лица, за които важат еднакви условия, в различна от правна гледна точна позиция и ситуация?

В тази връзка, като гражданин на РБългария настоявам за преразглеждане на издадената заповед и постановяване на еднакви мерки за споменатите групи лица, както и за премахването на критерия "наличие на COVID сертификат" при определяне на това какви мерки да бъдат предприети спрямо лицата, които въпросната заповед засяга, тъй като за употребата на подобен критерий няма потвърдени от научна и медицинска гледна точка основания. 

 

thumb_768x0_thumb_1200x630_940902_-_Copy.jpg

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Виктор Иванов ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...