Петиция за защита на зелените площи в населените места. Губим повече от просто паркове, градинки, междублокови пространства, дървета и лесопаркове

oup3.jpg

До

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на околната среда и водите  

Министерство на земеделието, храните и горите

и партиите от бъдещото Народно събрание на Република БългарияУважаеми госпожи и господа,

всички ние с подписите си, показваме волята си да се намери трайно и всеобхватно решение на проблема с презастрояването на населените места у нас, в контекста на една по-чиста, зелена и свободна среда за живот в България. 

Настояваме за следните спешни мерки за защита на зелените площи в населените места:

  1. Изготвяне на специална нормативна база за по-категорична защита на градските паркове предхождана от незабавни промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ).
  2. Изработване на законова дефиниция за „зелена площ” – доколкото в момента голяма част от зелените площи и междублоковите пространства в страната всъщност се възприемат като „празно място”, което очаква застрояване.
  3. Ревизия на договорните отношения между общини и частни лица, както и на начините на придобиване на терени, които след реституцията попадат в рамките на територии с обществени функции и елементи на зелената градска инфраструктура.
  4. Фонд за изкупуване на подобни терени на национално ниво – като подпомагаща общините мярка.
  5. Спешна паспортизация, включваща всички дървета в градска среда - улични, паркови и в лесопаркови гори. 
  6. Забрана за премахване на здрави дървета в градска среда и приемане на норматив за маркиране на дърветата, които предстоят да бъдат премахнати. Използването на лесовъден маркер като мярка за контрол на санитарна сеч като възможност за сезиране на институции при изсичане на немаркирани дървета. 
  7. Нормативна защита на градските лесопаркове и пълна забрана те да бъдат третирани по Закона за горите, който разглежда урбанизираните паркове като стопански гори, т.е. - грижата за дървесно-храстовата растителност се разбира единствено чрез нейното изсичане. 
  8. Включване на крайградски гори в ОУП и ПУП на населените места като зелени зони, както и забрана за застрояването им чрез промяна на предназначението им в устройствените планове.
  9. Достъп на гражданите до правосъдие при спазване на Орхуската конвенция и възможност те да се включат като заинтересована страна при обсъждането и обжалване на устройствени планове, разрешения за строеж, както и в контрола при извършване на сеч в градска среда. 
  10. Докато бъдат внесени и гласувани законодателните компоненти на програмата, нужен е – като спешна спасителна мярка – пълен мораториум за строителство върху терени, които попадат в площи отредени за озеленяване, както и върху незастроени вътрешноквартални пространства, градски лесопаркове и крайградски гори.

Мотиви:

Предлаганата програма от мерки цели гарантиране на публичност и прозрачност на процедурите засягащи зелените площи, както и достъп до правосъдие за всички граждани и техните организации. Тези промени ще решат някои от най-неотложните проблеми свързани както със защита на зелените площи в населените места, така и със застрояването на Черноморието ни.

Вече почти ежедневно обществеността в страната научава чрез медиите за случаи с междублокови пространства, градски паркове, детски площадки, градски и крайградски гори и пр., които се оказват със статут на терени за застрояване. Това се дължи на порочни практики за възстановяване на земеделска собственост и форми на реституция в урбанизирани територии. 

Сред случаите са и политически казуси – „Младост“, “Борисова градина”, “Южен парк”, “Въртопо” в София, парк „Бедечка“ в Стара Загора, Морската градина във Варна, “Бунарджика” в Пловдив, “Ямача” в Хасково, парк "Отдих и култура" на Гребната база в Пловдив и много други.

Очевидно става дума за общ, системен, национален проблем. Който следва да намери своето бързо и адекватно решение.

*Снимка: Кадър от документалния филм „Случаят Бедечка” за застрояването на природата и последствията, които оказва върху обществото и културата.

https://thebedechkacase.com/

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Димана Шишкова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...