ПЕТИЦИЯ за ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Само достойния гражданин в мисли и действия по разум е държавник!

  Добре създадения хаос на корупция в измами и кражби омръзва и е време за ред и справедливост! Това да търсиш отговорност от някой за допуснати нарушения и престъпления не е реваншизъм, а възмездие.

- закона обяви „комунистическия режим” за престъпен, но кух за практиката. Без отговорност няма справедливост!  Хаос в цялото законодателство на стотици поправки и допълнения в множеството закони.

- съдебната система в един ден се „прочисти” и деполитизира, но останаха същите глави по съвест и убеждения. С годините пороците се множат!

- съдебната система в своята работа, като участник от миналото на онзи режим ползва своята практика, постановява възстановяване престъпния тоталитаризъм.

   Тази дейност е противоконституционна в злоупотреба с власт! В допълнение съдебната практика е изцяло противоречива, за което Върховния съд е принуден на тълкувателна дейност в изправяне. Конституционния съд е на изчакване.   

  Обществения ред се определя от старейшините на народа по разум чрез Конституция. Законите развиват целта на Конституцията при спазване принципите. Законите се изпълняват от министерствата и общините и в контрол прилагат от съдебната система.    

   РЕФОРМА в правовия ред става чрез законодателството на Велико събрание.

 

 

                    ОБЩЕСТВЕНИ СДРУЖЕНИЯ, ПАРТИИ и ОРГАНИЗАЦИИ                                                            ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ      

 

ПЕТИЦИЯ за ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ на ОБЩЕСТВЕН РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ

От Николай Статков Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца           НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца

С адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000, ул. „Петропавловска “ 88,  Николай Статков   тел. за връзка: 0899/748305 mail: statkov.nikolay@gmail.com  

 

    Призовавам за нови допълнение и изменение на Конституцията на България при свикване на Велико Народно събрание на основание чл. 158 т. 1, 3 и 5,

   Преамбюл / основната идея за реда

 В името на Разума, Българския народ, Осъзнавайки тяхната отговорност пред сътворението, Решени да възобновят държавността и да консолидират вътрешното единение с цел да укрепят свободата и демокрацията, независимостта и мира, в дух на солидарност и отвореност към света, Решени да живеят своето многообразие в единство, във взаимно уважение и загриженост, Съзнавайки общите достижения, както тяхната отговорност пред бъдещите поколения, Съзнавайки, че е свободен само онзи, който се възползва от своята свобода и че силата на един народ се измерва с доброто състояние на най-слабите от неговите членове, си предоставиха следната Конституция,  

          Цел

1 Република България ще защитава свободата и правата на народа и осигурява независимостта и сигурността на страната.

2 Тя ще спомага за общото благосъстояние, вътрешното единение и културното многообразие на страната.

3 Тя ще взема мерки, за да осигури, доколкото е възможно, равни възможности за гражданите.

4 Тя ще се ангажира в полза на дълготрайното съхраняване на природните ресурси и на един мирен и справедлив международен ред.    

    Принципи на дейността на държавата,

1 Правото е основа и ограничение на дейността на държавата.

2 Дейността на държавата трябва да отговаря на публичния интерес и да бъде пропорционална на целта.

3 Органите на държавата и частните лица трябва да действат добросъвестно.

4 Органите на държавата уважават международното право.                                  

            ОСНОВНИ  ПРИНЦИПИ  на ПРАВАТА    

   І.     Въвеждане на принцип в качеството „достойнство” по държавната служба към народа (дефиниране). – За взаимност на цял народ по правов ред и сигурност.         

   ІІ.    Въвеждане на принцип в приемственост по политиката на държавата. – За суверенитет и развитие.    

   ІІІ.    Въвеждане на принцип в защита от вреди.  – За равнопоставеност на ефективност и пропорционалност по правов ред и сигурност.   

    ІV.    Въвеждане на принцип за едновременно влизане в сила на два и повече взаимно свързани закона след публикуване и на последния в Държавен вестник. След трета поправка на закон същия има обратна сила от действие на Конституцията. Към закона се прилагат целите в правило за тълкуване и прилагане. Закон влиза в сила след три месеца от публикуването му в ДВ при мълчаливо съгласие от страна на достойните граждани. Тримесечен срок за възражения и предложения.  Няма давност при престъпления против Човечеството и Човека . – За ясен правов ред, равнопоставеност на обектите и субектите на правото в развитие, против върховната тълкувателна практика, „пазара на служби“ и престъпността, за затваряне вратичките на правото.   

   V.   Въвеждане на принцип за определяне размер на такси, глоби и оценки в определен процент на съответствие от средната работна заплата за страната; ефективно от получавания личен месечен доход. – За справедливост, равнопоставеност, икономия на процедура, време и в ефективност на всички производства.   

   VІ.   Въвеждане на принцип за определяне размер на заплати и пенсии. Институционалните заплати да са в зависимост от рейтинга на институцията в пропорция на работещите под норма. – За отпадне нуждата от пазар на служби,  квотния принцип за политическо избиране (троянски кон), ще отпадне корупционната зависимост и ще се предостави възможност - осъществи вътрешния контрол за професионално израстване в реална служба на Народа. Служителя в институция е на държавата, не на партията. Пазара е за стоки и услуги, не в заплати и влияние! – За взаимност на цял народ по справедливост.    

   VІІ.   КОНСТИТУЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ по ДОСТОЙНСТВО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ на ОБЩЕСТВЕНИ СДРУЖЕНИЯ (ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ , ДВИЖЕНИЯ и ПОДОБНИ), КАКТО и за ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ и СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОТГОВОРНОСТИ.  

   VІІІ.   ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА на ЧОВЕК – ГРАЖДАНИТЕ. Въвеждане на принцип за свобода на действия, с вина от такива по навреждане правата на другия (не прави това на друг, което не понасяш сам!). Привилегии под условие и ограничени.  – За справедливост и единна практика по процедура.  

   ІХ.    ГАРАНТИРАНЕ ЗДРАВА ПРИРОДНА СРЕДА.  Човек без грижа за своя живот и оцеляване е недостоен – За здрав народ и намаляване обществените социални разходи.  

    Индивидуална и социална отговорност

  Всеки ще поема своите отговорности и ще допринася според силите си за изпълнението на задачите на държавата и на обществото.

   Република България е суверенна страна и в интерес включва в законите си международното право.

   Сдруженията на гражданите, управлението, включително синдикалните осъществяват дейност по достойнство с отговорност.

   Сдруженията в промишлеността, земеделието, икономиката, финансите, и други са акционерни при пълна отговорност.  

    Предлагам  да бъде създаден по Конституция Национален Граждански Съвет - НГС, като четвърта власт за гарантиране правата на гражданите в достойнство и справедливост. Алтернативно има създаден и действащ Конституционен съд. Само трябва да бъде събуден за работа от активните държавни институции и гражданите, по дейност в престъпване от гл. прокурор и разделените институции по власт (НС, МС и Съдебна власт). Власт власт възпира! Също така КС трябва да работи като съд за респект и контрол по порочната държавна работа с присъждане и възстановяване към бюджета разходите!

   Или двукамерен парламент.

   Референдума като форма на управление на Народ и гражданско общество;  

   За определяне достойнството като основна ценност! Определяне на достойнството за основополагащо начало и сила на обществото; от първите Заповеди (не се възгордявай, не унижавай, не говори глупости, служи на народа, почитай родителите, не убивай, не се отдавай на страсти, не кради, не лъжи, не посягай на чуждото) през ВДПЧ – ООН, до отговорност, компетентност и чест.

   Достойния не трябва да се моли за правата си! Що е това „народ“ и какво съдържа?

   Държавата има структура от:

  І.– граждани; – семейство;

  ІІ.– граждански организации, сдружения, синдикати, партии и други;

  ІІІ. – държавни органи на власт.  

   За парламентарно разследване на престъпления от седемдесет и пет години на кабинети, на министри, кметове и обкръжение, присвоили имоти на държавата и на народа на стойност повече от тридесет и осем милиарда лева чрез спекула и корупция по служба; нарастващи с времето. За престъпления против Човечеството и Човека няма давност. – За възстановяване държавността и справедливостта; 

   За обявяване масовата и частната приватизации за противонародни, като цялото имущество с това на кредитните, офшорните и други милионери да бъде национализирано и съответно възстановено на притежателите по истинност. –  За действителен демократичен преход, правов ред по справедливост и предоставяне равни възможности за гражданите чрез акционерно участие по трудови заслуги.

   За прекратяване практиката на партийни субсидии от бюджета и за сметка на безпартийните граждани. Всяка обществена организация в съучастие на държавата носят отговорност за вредите. – За насърчаване гражданското общество и държавността; За действителен демократичен преход в срок, на справедливост и предоставяне равни възможности за гражданите чрез акционерно участие по трудови заслуги.

   Социални помощи да са обвързани с обществено полезен труд по възможности на здраве. – За насърчаване инициативността;   

   Обществения договор отразява ценностната система по достойнство в мислене и работа на гражданите, организациите и институциите. Прилагане на Върховенството на правото отразява компетентността и морала в капацитет на служителя на Народа по власт. Изпълнителната власт прилага националната стратегия за развитие без право на преразглеждане, може само да актуализира. – За реална политика на приемственост и развитие против злоупотребата с власт!

 Централната държавна Власт произтича от Народа и се осъществява с достойнство в името на Истината. Последователност и приемственост в политиката на властта за развитието на държавата в блага за Народа! Всички нарушители на Конституцията и или на законите без изключения носят отговорност. Тълкуване на правото, Върховенството на правата, на влезлите в сила решения против принципите, общия разум, обичая и морала е престъпление. – За правов ред и сигурност.

   Всички регулярни решения се одобряват от КНГС.

   Всички лица имат право на достъп до съд и на справедлив съдебен процес; ГПК и АПК да бъдат в степен на закони (сборник) по смисъла на юриспруденцията в обслужване на правата. Решения в „Името на Истината“!– За справедливост процедурата да обслужва правото и против практиката политически да се предрешават делата.

    Възстановяване правата и задълженията на гражданина в срок от влизане на Конституцията в сила при установяване на закон в противоречие! – За ясен правов ред по развитие на правото;

    Който нарушава Върховенството на правата и реда става недостоен за служба!   Всеки достоен гражданин има право на сигнали, протести, събрания и митинги. – За сигурност на държавата;

    Държавната власт по капацитет на компетентност се разделя на законодателна, изпълнителна, съдебна  и гражданска при задължително сътрудничество в името на Народа. Учредяване на държавната власт (депутати, министри, съдии в това число и конституционните и прокурори), включително местната власт и областен управител се формират чрез преки избори от народа! – За осъществяване цялостно качествено съединение и обединение. За информирана компетентност и отговорност;  

   Гражданите навършили 21 г., съзнателни и отговорни, по избирателен район на постоянен адрес, при изключени  недостойните и отсъстващите, имат право да избират и да бъдат избирани. Достойния и компетентен по място избира достоен.  – За информирана компетентност и отговорност; 

  Народен представител ( НП) да бъде избиран между достойните. Представителство на всички съсловия и отрасли с възможност за отзоваване. НП с възможност да ползва компетентна помощ за упражняване пълномощията си.   – За качество, приложимост и устойчивост на законите;

    Смесена и равнопоставена избирателна система (120 плюс 120); при свикване Събранието за приемане на закони. Или 60 плюс 60 при постоянно действащо НС. Праг от 4% за партии и от 10 % за коалиции. – За консолидирано общество на общо развитие;

   Свикване на НС за приемане на изготвени и предложени закони.  Възнаграждение на НП съпоставимо с максималното за страната в престиж и без право на участие в бизнес дружества. Пазара е за стоки и услуги, не в заплати и влияние!  –  За пример на справедливост и обществен мир.    Отзоваване на всеки депутат от избирателите в страната (Народа). Избрания положил клетвата вече е представител на Народа, не на предложилите го;

   МС създава условия за развитие с актове, които не могат да противоречат на Конституцията и принципите на правото. Право на всеки достоен гражданин по съдебен път да оспорва актовете! Изпълнителната и местната власт служат на гражданите и прилагат Върховенството на правата при отговорност за вреди. Към гражданина отговорността е на институцията под контрола от държавата;  

   Държавния служител да се ръководи от правото в интерес на гражданина;     Недостойния да няма право на служба в държавните и обществените институции. - Пазара е за производители;

    При злоупотреба с права от страна на съдии, прокурори и следователи, те носят отговорност за своите действия и актове. Всеки постановен акт свързан  с такъв магистрат е нищожен. Към гражданина отговорността е на институцията;    Пенсионирани полицаи, прокурори, съдии, юристконсули и всички работили с лични данни да нямат право да бъдат адвокати и вещи лица;   Съда се води от истината и само истината!   Постановените решения в името на Истината са по целесъобразност на справедливостта и в достойнството. В друг случай са нищожни;    При възражения от потърпевшите след явно несправедлив процес и изчерпване на средствата за защита; възлагане на Инспекторат при ВСС/ МП контрола върху делата на съдиите, прокурорите и следователите. – За разрешаване по законосъобразност и за целесъобразност по право;

   Гражданите да имат право да се обръщат към Конституционния съд чрез съда по висящо производство и пряко по свързано нищожни решения. – За контрол по противоконституционни закони и решения.  Конституционния съд се произнася по противоконституционалност на влезли в сила съдебни решения по искане на граждани, когато има отказ на Върховния съд за такова, или при протест на прокурор в производството;  

   Националната религия е източноправославна. Черквата да е отделена от държавата;

  Председателя на комисията по правата при НС и националния Омбудсман споделят предложенията, също и Инспектората при ВСС разбира проблема и обещава да работи.   

6.05.2021г. гр. Враца          

За ЧОВЕК,   НИКОЛАЙ СТАТКОВ    

http://issuu.com/bghelsinki/docs/namefb9a44?viewMode=magazine http://issuu.com/bghelsinki/docs/name34e984?viewMode=magazine http://issuu.com/bghelsinki/docs/name0b0514?viewMode=magazine http://issuu.com/bghelsinki/docs/name9268c4?viewMode=magazine   и протоколи правото на развитие  

върховните заповеди  - принципи по достойнството на човек (не се възгордявай, не унижавай, не говори глупости, служи на народа, почитай родителите, не убивай, не се отдавай на страсти, не кради, не лъжи, не посягай на чуждото)

** ВДПЧ ООН  провъзгласена с резолюция 217А(III) на ОС на ООН от 10.декември 1948г.; преамбюл – Като има предвид, че признаването на присъщото достойнство на всички членове на човешкото семейство и на техните равни и неотменими права е основата на свободата, справедливостта и универсалния мир; и Като се има предвид , че пренебрегването и неуважаването на правата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха съвестта на човечеството, и че създаването на един свят, в който хората ще се радват на свобода на словото и убежденията си и свобода от страх и лишения бе провъзгласено за най-съкровения стремеж на хората; и Като има предвид , че е необходимо правата на човека да бъдат защитени от върховенството на закона, за да се гарантира, че дадено лице не е принудено да прибегне в крайна сметка до въстание срещу тиранията и потисничеството; и Като се има предвид , че е необходимо да се насърчава развитието на приятелски отношения между народите; и Като се има предвид , че народите на Обединените нации потвърдиха в Устава своята вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените, и обявиха своята решимост да насърчават обществения напредък и по-добри стандарти на живот в по-голяма свобода; и Като има предвид, че държавите-членки се ангажираха да насърчават в сътрудничество с ООН универсално зачитане и спазване на правата на човека и основните свободи; и Като се има предвид, че общо разбиране за същността на тези права и свободи е от голямо значение за пълното изпълнение на това задължение, Общото събрание , Провъзгласява тази Всеобща декларация за правата на човека като задача, обща мярка, към постигането на всички народи и нации, че всеки човек и всеки орган на обществото, постоянно като се има предвид тази Декларация, да се стремят чрез просвета и образование, да съдействат за зачитане на тези права и свободи и от национално и международно, за да осигурят тяхното всеобщо и ефективно признаване и изпълнение на тях като между народите на държавите-членки, така и сред народите от териториите, тучни под тяхна юрисдикция.  

*** Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, 2005/30, E/2005/INF/2/Add.1, 25 июля 2005 г.

****  Декларация о праве на развитие - Принята резолюцией 41/128 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1986 года.

*****  Конвенция за премахване на робството - Подписана в Женева на 25.09.1926 г. Влязла в сила от 9.03.1927 г. съгласно член 12. Конвенцията е изменена с Протокол, съставен в седалището на ООН в Ню Йорк на 7.12.1953 г.  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Николай Статков да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...