Повишаване на трудовите възнаграждения на работещите в сферата на социалните услуги

Долуизброените представляват мотивация за събиране на подписка в подкрепа на увеличаване на трудовите възнаграждения и допълнителни плащания на работещите в социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на РБългария, в това число специализирани институции, социални услуги от резидентен тип и социални услуги в общността.

  1. Сферата с най-ниско заплащане в публичния сектор, като само за съпоставка заплатите в образованието са драстично по-високи.
  2. В другите сфери в публичния сектор непрекъснато се работи и се предприемат реални действия за осезаемо повишаване на възнагражденията на персонала, докато по отношение на заплащането в социалните услуги такива действия няма, а единствения способ е механично съобразяване с размера на минималната работна заплата.
  3. Размерите на единните разходни стандарти или не се увеличават, или се увеличават символично, което води до следните неблагоприятни последствия: 3.1. Непрекъснато намаляване на диференциацията при заплащане на труда на различните степени на длъжности и съществено доближаване на размерите на възнаграждения на служители със съвсем различни по степен отговорности, алтернативно                                                                              3.2. При желание за запазване на диференциацията в заплащането, увеличение на трудовите възнаграждения за сметка на средствата за издръжка, което, от своя страна, води до риск по отношение качеството на материалната база, материалното обезпечаване на пряката работа с потребителите, осигуряване на всички необходими битови консумативи, и като цяло възможността за адекватна издръжка на съответните социални услуги.
  4. Липсата на диференциация на заплащането води до демотивация на персонала, респективно, практическа невъзможност за осигуряване на достатъчно като брой квалифициран персонал, алтернативно, осигуряване на достатъчно като брой персонал, но за сметка на това неквалифициран и некомпетентен, като всичко това води до ниско качество на предоставяните услуги. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ясен Данев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...