Да запазим престижа на специалност “Право”. Петиция против приема в специалност “Право” в СУ “Св. Климент Охридски” без КСК!

Тази петиция е насочена към студентите в специалност "Право" във всички ЮФ на територията на Република България, както и към практикуващи юристи.

Ако министрите на правосъдието и на образованието Данаил Кирилов и Красимир Вълчев одобрят промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", тази година в специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" ще може да се кандидатства само с оценките от дипломата за средно образование и от положения ДЗИ по БЕЛ. 

Специалност "Право", както и специалностите „Медицина“ и „Фармация“, са едни от най-престижните и перспективни специалности не само в СУ, но и в страната. Като такива се предполага да се кандидатства само след положени кандидатстудентски изпити по изискуемите предмети в съответния университет. За разлика от специалностите „Медицина“ и „Фармация“, които и тази година запазиха изискванията си, младежите, които искат да бъдат първокурсници в ЮФ на СУ през учебната 2020/2021 година, няма да има нужда да полагат изпити по Български език и История. 

Това не само обезсмисля положените от бъдещите първокурсници усилия, но и уронва престижа на самата специалност, която по правило е "регулирана", т.е. студентите в нея се приемат чрез писмени конкурсни изпити при условия и по ред, определени от висшето училище. 

 

 

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Magdalena Stoeva да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook