Да спрем вноса на отпадъци за изгаряне!

До

Народното събрание на Р България

Министерски съвет на Р България

Министерството на околната среда и водите

 

Уважаеми Народни представители,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Министър,

Ние, гражданите на Република България, настояваме за:

1. Забрана вноса на територията на България на отпадъци с код 19 12 10, т.нар. RDF /модифицирани горива получени от отпадъци/, които отделят опасни вещества при изгарянето си, и пълна забрана вноса на всички други отпадъци,  предназначени за изгаряне на територията на България.

2. Идентифициране свойствата на всеки отпадък преди неговия внос на базата на  лабораторни изследвания, включително относно отделяните при изгарянето му вещества.

3. Приемане на мерки за подобряване контрола по спазването на действащата нормативна уредба, свързана с вноса на всички видове отпадъци, с цел оползотворяване, депониране, съхранение или реекспорт.

4. Създаване и поддържане на публичен регистър на всички дружества, които внасят, транспортират, съхраняват и оползотворяват отпадъци на територията на България.

5. Създаване и поддържане на публичен регистър на внесените, депонираните, оползотворените и реекспортираните отпадъци на територията на България.

Според изнесени през 2018 г. данни на Европейската агенция за околна среда България е на първо място в Европа по замърсяване на въздуха и на първо място по брой смъртни случаи, причинени от мръсния въздух (211 на 100 000 души).

През 2017 г. България е санкционирана от Европейския съд заради редовно превишаване на пределно-допустимите норми на фини прахови частици във въздуха. През миналата година е заведен иск срещу страната ни заради неспазване на нормите за серен диоксид.

Убедени сме, че голяма част от замърсяването се дължи на горенето, наречено „оползотворяване“ на  отпадъци, внесени като RDF-гориво, с разнороден, често неясен и съмнителен състав.

Загубите, които ще претърпи икономиката ни от забраната вноса на отпадъци за горене, са несъизмерими в сравнение с вредата върху здравето на българите и имиджа, който добива страната ни като „дестинация за отпадъци“.

 

Инициатор на петицията:

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР)

ecovarna.info


Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР)    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...