ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА СРЕЩУ РАЗКОПАВАНЕТО НА ПЛАЖА В СОЗОПОЛ

„СПАСЕТЕ ГРАДА НА СПАСЕНИЕТО - СОЗОПОЛ“

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА СРЕЩУ РАЗКОПАВАНЕТО НА ПЛАЖНАТА ИВИЦА В АНТИЧНАТА ЧАСТ НА ГРАД СОЗОПОЛ

viber_изображение_2019-11-20_15-31-471.jpg

До:

o   Министерски съвет гр.София

o   РИОСВ гр.Бургас

o   Областнa управa гр.Бургас

o   „Грийпиис“ България/“Greenpeace” Bulgaria   https://www.greenpeace.org/bulgaria

o   „Зелени Балкани“ – федерация на природозащитни  сдружения/ “Green Balkans” – Federation of nature conservation NGOS https://greenbalkans.org

o   Екологично сдружение „За земята“  https://www.foei.org

o   Европейско бюро за околна среда/European Environment Bureau (EEB) https://europa.eu

o   „Приятели на земята“/ Friends of the Earth Europa (FoEE) https://www.ngobg.info

o   Световен фонд за природата/ World Wide Fund for Nature (European policy office) WWF http://www.wwf.bg

o   Съюз за здравеопазване и околна среда/ Health and Environmental Alliance (HEAL) https://www.env-health.org

Уважаеми дами и господа, Ние сме гражданите на гр.Созопол, България – туристически, античен град с летен туризъм от национално значение и сме инициатори на кампания за опазване на черноморските плажове и в частност плажната ивица на град Созопол. През последната седмица сме свидетели как строителна техника ( багер) изкопава плитчините на морето и изгражда пясъчни диги по продължението на цялата ивица. Извършител е концесионерът на плажа, от който получихме обяснение, че този акт съхранява пясъчната ивица през зимния период като не позволява вълните да достигат по-навътре в залива. Този акт може би е одобрен от държавни институции като РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите и Басейнова дирекция Черноморски район, тъй като това се утвърждава като национална практика по цялото българско Черноморие. Доколкото знаем, крайбрежните райони, които имат проблеми с ерозията поради естествени процеси или човешки дейности могат да се наблюдават в крайбрежната зона на Азия и други страни в Индийския океан като Виетнам, Шри Ланка, Тайланд, Бангладеш и други, поради нарастване на населението,неуправляемо икономическо развитие и природните бедствия. Имаме ли някакъв аргумент или предпоставка за този акт по българското Черноморие, който българските държавни институции определят като защита на плажовете ни? Ние считаме, че това посегателство върху морето е необосновано, ненужно, унищожава флората и фауната и разкрива заплахи за околната среда и за хората, който през лятото ще отидат на плаж и ще попаднат в една яма, която в момента е издълбана по цялата продължение на ивицата. Не на последно място е социалното престъпление към нас като общество, тъй като с изграждането на тези диги никой няма свободен достъп до морето. Пренебрегнати са нашите традиции и обичаи, свързани с християнски ритуали, които ежегодно се провеждат на същото място. Обръщаме се към Вас като граждани на Европейския съюз, защото считаме, че нашите права са нарушени и не се защитават от държавните институции. Надяваме се нашите съвместни усилия като общество и добрата работа на неправителствените организации и някои държавни институции да ни помогнат да защитим нашата природа.

 

Нашата петиция можете да откриете на www.peticiq.com и на страницата „АЗ ОБИЧАМ СОЗОПОЛ“ ,”All аbout Sozopol” и други  във Facebook.

 

Благодарим Ви!            

Гражданите на Созопол                                                                   20.11.2019

 

Dear Sirs,

We are the citizens of the Town of Sozopol – a historical city on the Bulgaria Black Sea coast, which is one of the most popular tourist places of national importance in Bulgaria. We are the initiators of a campaign for the protection of the Black Sea beaches and in particular the beach of the Old town of Sozopol. Over the last week, we have witnessed construction equipment (excavators) digging up the shallows of the sea and building sand ditches along the entire coast. The concessionaire of the beach is the author whose explanation according to this act is preserving the sandy strip during the winter, preventing the waves from reaching further into the bay. This act may have been approved by the state institutions such as Regional Inspectorate of Environment and Water and the Black Sea Basin Directorate, as this is being affirmed as a common practice throughout the Bulgarian Black Sea coast. As long as we know, coastal areas with erosion problems due to natural processes or human activities could be seen in the coastal zone of Asia and other countries in the Indian Ocean like Viet Nam, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh and other ,because of the population growth and unmanaged economic development. Do we have any kind of argument or prerequisite for this act, which our institutions consider as a “protection”? We believe that this encroachment on the sea is unreasonable, unnecessary, destroying the flora and fauna and revealing threats to the environment and people, who when going to the beach in the summer will fall into a pit that is currently being carved all over the coast. Last but not least is the social crime towards us as a society, since with the construction of these dikes no one has free access to the sea. Our traditions related to Christian rituals and customs, which are held annually at the same place, are disregarded. We are addressing you as citizens of the European Union because we believe that our rights have been violated and are not protected by the state institutions. We hope that our efforts as a society together with the good work of non- governmental organizations and public institutions will help us protect our nature.

You can find our petition on www.peticiq.com or on our Facebook site “ Apollonia Pontica: All about Sozopol” .

Thank you in advance!

Sincerely,

The Citizens of the Town of Sozopol                                                                  20.11.2019

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Р. Янева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )