ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ВИТОША“

Уважаеми граждани,  

С оглед устройствените проблеми, презстрояването и недостига на социална (ДГ, училища, болници и др.) и техническа инфраструктура (канализация, водопровод, улици и др.) на територията на СО-район „Витоша“, се затвърждават изводите, че са необходими конкретни действия и мерки за изменение на действащите правила за устройството и застрояването на територията, които да отговарят на характеристиките на района и нуждите на гражданите.    

Моля да подкрепите следните конкретни предложения на СО-район „Витоша“ за изменение на параметрите на застрояване:    

  1. Устройственият показател за интензивност на застрояване (Кинт) за „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ - Жм2 за територията на район „Витоша“, определен със Закон за устройството и застрояването  на Столичната община и ОУП на Столична община да бъде намален до стойност 0.5.  
  2. Устройственият показател за височина на застрояване  (H) за „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ - Жм2 за територията на район „Витоша“, определен със Закон за устройството и застрояването  на Столичната община и ОУП на Столична община да бъде намален до стойност 7м.  
  3. Да бъде въведено изискване за „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ - Жм2 и „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри“ – Жм3 за територията на район „Витоша“, определен със Закон за устройството и застрояването  на Столичната община и ОУП, подземното застрояване  да не превишава 50% от площта на урегулирания поземлен имот.  
  4. Да бъде въведено изискване за жилищна зона с „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ - Жм2 и „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри“ – Жм3 за територията на район „Витоша“, определен със Закона за устройството и застрояването на Столичната община и ОУП, многофамилните жилищни сгради в урегулирани поземлени имоти без възможност за свързване с общите мрежи и съоръжения за заустване на битови отпадни води, да се състоят от най-много три самостоятелни обекта (жилища).

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам СО - РАЙОН "ВИТОША" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 1000 човека.

Научете повече...