Против проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за увеличаване на броя на децата в групите

На 05.03 2019 г. на Портал за обществено обсъждане към МС бе качен Проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. Вносител на предложението за изменение в МС е министърът на МОН, г-н Красимир Вълчев.

Уважаеми господин Министър,

Ние, учителите и родителите настояваме за оттегляне на проекта за промяна на Наредбата за финасиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление №219 на МОН, защото в този вид противоречи на ЗПУО и другите му прилежащи наредби, касаещи организацията  и качеството на предучилищното образование!

В момента установеният максимален брой деца по електронната система Админ С е 23 в група за детската градина и 18 за детска ясла и е в границите на приемливото, с оглед здравословната и ползотворна среда за  физическото и психическото здраве на деца и педагози!

Усилията за обхващане на по-голям брой деца в системата на предучилищното образование, категорично не трябва да са за сметка на качеството на предучилищното образование! 

Категорично сме на мнение, че  увеличаване на броя деца несъмненно ще влоши качеството на образователната и здравословна среда, на първо място за децата, и не на последно на възможността на педагогическите специалисти да отговарят на изискванията за качествено предучилищно образование.

Имаме всички основания да твърдим, че предоставените Ви от Националното сдружение на общините в Република България(НСОРБ) данни за реалната средна посещаемост са некоректно подадени. Възможна е средна месечна посещаемот 60% и 70 % от списъчния състав на приетите деца единствено при постъпване на новоприетите деца в яслени групи и по време на карантина, вследствие на инфекциозни заболявания. Самите общински съвети са дали гратисен период от 60 дни  за постъпване на новоприетите деца. Справка – Наредбата на СОС. Не се спазват от дирекции Образование в общинските съвети в по-големите градове в страната и разписаните разпоредби в Наредбата за финансиране на институциите в частта, която указва, че  във времето, обявени от Вас, г-н министър, за ваканции през учебно време и на карантина в група, средна месечна посещаемост не се изчислява. Спестена Ви е информацията, че по време на ваканции детските градини влизат в режим на смесени групи, в които посещаемостта значително надвишава определения максимален брой деца в група. Предвид гореизброеното настояваме да оттеглите предложението си за промяна в Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в частта завишаване максималния брой на деца в група, както и да преразгледате приетото вече увеличаване максималния брой на децата в яслени групи.

Показател" средна месечна посещаемост "трябва да  служи единствено като индикатор за търсене на причини за отсъствия на децата и като мярка за недопускане на отпадането им от системата на предучилищното и училищното образование, след което да се търсят решения. Завишаването на броя деца в група единствено ще замаскира проблема с недостига на места в някои общини, при това за сметка на децата и на педагозите, работещи в съответните общински детски заведения. Ще отложи решаването му за много години напред. 

Ние, учителите и родителите сме убедени, че Ваш приоритет са децата, и този приоритет ще бъде водещ при решението на проблема с недостига на места в детските градини в някои общини. В някои общини този недостиг  е  хроничен от дълго време и не е в резултат на посочения в наредбата за финансиране на институции максимален брой деца в група в яслена и предучилищна възраст, а поради липсата на политики много във времето назад за решаването му. Родители и учители сме убедени в разбирането си, че физическото и психическото здраве на децата и работещите в детските ясли и детски градини е важно толкова, колкото и обхвата на децата в задължителното предучилищно образование.  

Количество за сметка на качеството- абсолютно неприемливо за българското предучилищно образование!