Отворено писмо против въвеждането на обучение за корупция и антикорупция в детските градини

До Министерство на образованието и науката

  Уважаеми, господин Министър,  

 Ние, учители и родители на България на деца в предучилищна възраст, настояваме за незабавно прекратяване на предложението деца от предучилищна възраст да се обучават за противодействие с корупцията. Подобен вид инициативи противоречат на ЗПУО и вменяват задължения на учители и деца извън държавните образователни стандарти за предучилищното образование.

Предучилищната възраст е свързана с ранно детско образование с водещи компетентности, подчинени на култура на поведение, общуване и игра за стимулиране на опознаването на света в неговата позитивна насоченост, основа за сигурността на детето. Според ЗПУО обучението и възпитанието трябва да протича предимно под формата на игра. 

Няма нормативен документ, който законово да регламентира подобен вид обучение на деца в предучилищна възраст. В Наредба 5 и Наредба 13 ясно са разписани целите и задачите на предучилищното образование.

Ние, всички заинтересовани лица, настояваме Министерство на образованието и науката да преразгледа приоритетите си за предучилищното образование и да вземе адекватно решение за спирането на подобен вид инициативи, които противоречат на целите на ЗПУО, Наредба 5 и Наредба 13.


За качествена и иновативна образователна система    Свържете се с автора на петицията