ЗА Право на Информиран избор относно поставяне на ваксини В България!

Ние, родителите на децата на България,

Настояваме ЗА правото на Информиран избор, при поставяне на ваксини! Ваксините носят рискове.

Право на индивидът е да се информира и реши относно ползите и рисковете за себе си и за децата си.

Държавата задължава родителите да подлагат децата си на ваксинация, но не носи отговорност при поява на усложнения, вследствие на това.

Обвързва това задължение с Получаване на детски добавки и посещения на детска градина, без да поема Лечение при постваксинални реакции.

В България действа задължителен ваксинационен календар, с което се нарушават конституционните права на гражданите за „лична свобода и неприкосновеност”, съгл. чл. 30 от КРБ, както и Конвенцията за правата на човека и биомедицината, ратифицирана от България.

В повечето европейски държави, ваксините са по избор на родителите.

Член 5 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината (обн. ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г.), гласи: ,,Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.'' В § 34 от обяснителният доклад към Конвенцията е посочено: ,,34 - Този член (5) се отнася до съгласието и утвърждава на международно ниво вече добре установено правило, което гласи, че никой не може да бъде принуждаван по принцип да се подлага на интервенция без неговото съгласие. Следователно, човешките същества трябва да могат свободно да дават съгласието си или да отказват всяка интервенция, отнасяща се до тях. Думата ,,интервенция'' се разбира в най-широк смисъл, както е посочено в Член 4 - а именно, като включва всички медицински действия и по-специално интервенции, извършвани с цел профилактика, диагностика, лечение, възстановяване или изследване.''

Конституция на Република България: Чл.5 (4) ,,Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.''

Според Чл.30, ал.1 от Конституцията, всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. Чл.41 (1) повелява, че всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Чл.47 (1) посочва, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им, е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Според Законът за здравето, Чл.87. ал.1, медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента; ал.4 - когато пациентът е малолетен и недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон. Чл.58 от Законът за здравето гласи, че за предпазване на гражданите от заразни болести, се правят задължителни имунизации! В тази част законът нарушава ратифицирани, влезли в сила у нас редица европейски законодателни актове (не само посочената по-горе), Конституцията и противоречи сама на себе си в Чл.87.

Докато другите европейски държави спазват човешките права във ваксинопрофилактиката, поема се отговорност от държавата за пострадалите от ваксини и съществуват фондове за обезщетението им, в България отговорността към увредените ваксинирани е отговорност на родителите Им.

Увеличава се броят на увредени деца след поставяне на Ваксини!

Ние, родителите на децата на България, изискваме от Държавата:

– ФОНД ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ВАКСИНИ;

– ЕДИННА, ДОСТЪПНА И ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ТЕМА ВАКСИНИ, ОПИСВАЩА ВСИЧКИ РИСКОВЕ, ВРЕДИ (най-малкото поне тези от листовките) И ПОЛЗИ;

– ПРАВО НА ИЗБОР ЗА ВАКСИНИТЕ!

-ПРАВО НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР!

- НОВА РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ОТ ВАКСИНИ

-ОПАДАНЕ НА ВРЪЗКАТА -ВАКСИНАЦИИ-ДЕТСКИ ДОБАВКИ И ВАКСИНАЦИИ-ДЕТСКА ГРАДИНА(НЕВАКСИНИРАНИ ДЕЦА ДА ИМАТ ПРАВО ДА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ)

Здравето на децата е ангажимент на родителите. Никой родител не може – каквито и оправдания да си намира – да прехвърли тази отговорност върху друг, включително и върху лекарите. Защото когато едно дете заболее от хронична болест, лекарите идват и си отиват, но детето и неговата болка остават при родителите. А във все по-силно комерсиализиращия се свят грижата за децата изисква много повече информираност и много по-сериозен подход към отговорността ни на родители.


Елена Павлова Шойлева    Свържете се с автора на петицията