Ние,Суверена,придържайки се към действащата Конституция,и като техни работодатели,обявяваме всички правителства след 1992 г и това на Бойко Борисов, и 44 -тото Народно събрание, за НЕЗАКОННИ

Петицията е адресирана :        До Премиера на Република България               

 До Парламента и Народното Събрание.,на Република България                     

До Председателя на Народното събрание ма.Република България

До Конституционния съд на  Република България

До Комисията по жалби и петиции към Народното Събрание на Република България

Дп Презиента и Президентската Институция на Република България

До Министерството на здравеопазването и Министъра на Здравеопазването на Република България

Дп Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ/Комисия за одобрение на лекарствата/на Република България

До Европейски съюз /ЕК  ЕП /                                              До Българските медии и Неправителствени организации

След разследване на наши  конституционни юристи, на Конституцията на Република България от 13.07.1991г,която е действаща в момента,и издадените закони за съдебната власт е установено следното : Съгласно & 4 от Преходните и Заключителни разпоредби/ПЗР/ на настоящата Конституция на Република България от 13.07.1991 г определената с Конституцията организация  на съдебната власт  влиза в действие, след приемането на новите устройствени и процесуални закони.,които трябва да бъдат приети в срока  по  & 3 ал.2 от ПЗР на Конституцията, а именно ,,в едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила""./така нареченият преклузивен срок/ .Или всички устройствени и процесални закони,свързани с уредбата на съдебната власт :Закон за съдебната васт,Гражданско Процесуален кодекс/ГПК/ Наказателно процесуален кодекс/НПК/,Администратовно процесуален кодекс/АПК/Закон за адвокатурата/ЗА/и др.,следвало да бъдат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЕТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ ,преди изтичането на  едногодишния  срок от влизането на Конституцията в сила.т.е. преди 13.07.1992г.Посоченият срок в & 4 във връзка с  & 3 ал.2 от ПЗР на Конституцията на Република България/в сила от 13.07.1991г/ има ЗАПОВЕДЕН ХАРКТЕР и преклузивен,преустановяващ СПИРАЩ ефект.Това е срокът,в който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е трябвало ДА СЕ УПРАЖНИ ДАДЕНОТО ПРАВО /в случая ,приемането ,обнародването  и влизането в сила на законите ,свързани с устройството и процесуално действие  на съдебата власт./Този срок започва да тече  в момента, на възникването на това право/В случая 13.07.1992г/ Преклузивният срок по дефиниция не предпоставя и не допуска  нарушаването  на това право/ в   случая издаването на законите ,свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната власт/Преклузивният срок прокламиран  от Конституцията тече по отношение на всички закони. С ИЗТИЧАНЕТО МУ, ВъЗМОЖНОСТТА ДА СЕ УПРАЖНИ ДАДЕНОТО ПРАВО ,СЕ

ПРЕКРАТЯВА. Извършеното ,след изтичане на  преклузивния срок /в случая 13.07.1992г/е извършено БЕЗ ОСНОВАНИЕ. Затова  ,с право ,в юридическата наука, и практика, се счита.че ПРЕКЛУЗИВНИЯТ СРОК ИМА ФАТАЛЕН ХАРАКТЕР,,щом като Конституцията  ИЗРИЧНО  ЗАПОВЯДВА, КРАЙНИЯТ СРОК за ПРИЕМАНЕТО  на ВСИЧКИ УСТРОЙСТВЕНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ЗАКОНИ, свързани с УРЕДБАТА  И ПРОЦЕСУАЛНИТЕ  ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ,  да е 13.07.1992г И с ИЗТИЧАНЕТО НА ТОЗИ СРОК, НЕ СЪЩЕСТВУВА  КОНСТИТУЦИОБРАЗНА  ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРОМЕНИ.,да се ,,разтегли""и изпълнението му да се ,,наваксва" в друго време ,по-късно от посоченото НЕЗАЧИТАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННО УСТАНОВЕНИЯ ПРЕКЛУЗИВЕН СРОК ,обаче ,води до това, че след като е изтекъл,,каквито и действия да са предприети или да се ПРЕДПРИЕМАТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ, за да се ,,наваксат"  пропуските  по тези действия,  са НЕКОНСТИТУЦИОННИ, НЕЗАКОННИ И НИЩОЖНИ  .НИЩОЖНИ СА И АКТОВЕТЕ НА ВЛАСТТА.: ЗАКОНОДАТЕЛНА ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА/ЦЕНТРАЛНА И МЕСТНА/ ИЛИ СЪДЕБНА, когато са извършени на основание на ПРОТИВОРЕЧЕЩИ  С КОНСТИТУЦИОННИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗАКОНИ..Затова тези АКТОВЕ НЕ ПОРАЖДАТ НИКАКВИ ПРАВНИ  ОТНОШЕНИЯ  И ПОСЛЕДИЦИ И ДЕЙСТВИЯТА ИМ.НЯМАТ ПРАВОВО ЗНАЧЕНИЕ  ТОЕСТ ,СА ОБЕЗСМИСЛЕНИ. А какви са фактите в Република България  в действителност?  В ПРОТИВОРЕЧИЕ  с & 4 във връзка с & З ал 2 от ПЗР на Конституцията на Република България ,в сила от 13.07.1991г,, от различните Народни събрания, след 13.07.1992г са приети и обнародвани  ЗАКОНИ СВЪРЗАНИ С УСТРОЙСТВОТО,,И ПРОЦЕСУАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ както следва::ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ  е обнародван в ДВ бр.59 от 1994г с актуализации до ДВ бр.от 1999г и по късно.  ГПК е обнародван в ДВ бр.59 от 20.07.2007г   АПК е обнародван в ДВ бр.86 от  2005г   Законът за адвокатурата е обнародван в ДВ бр 55 от 2004 г Закон за правната помощ е обнародван е ДВ  бр.79 от 2005г   Съзнателно се отразява първоначалното приемане и влизане в сила, на посочените закпни ,  но не се цитират МНОЖЕСТВОТО  ПОСЛЕДВАЛИ  ТЕХНИ  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ  Забавянето им е 2,,15,16,17г...СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ПРЕКЛУЗИВНИЯ СРОК. На лице е ПОГАСЕНО  ПРАВО  ,поради  настъпила ДАВНОСТ ,а  извършеното  след изтичането на преклузивния срок  ,в случая 13.07.1992г , е извършено  БЕЗ ОСНОВАНИЕ Този факт не може да бъде незабелязан. Приемането на посочените закони  ИЗВЪН  ПРЕКЛУЗИВНИЯ СРОК  е извършено БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Тези Кодекси и закони  са ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ И НЕ МОГАТ ДА  ПОРАЖДАТ ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ .Поради това  ,НЕ.МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА И ДА СЕ НАЛАГАТ ,И ОТ СТРАХ ОТ САНКЦИИ , ДА БЪДАТ СПАЗВАНИ , ТИЯ ЗАКОНИ. Този извод  следва и се налага  от прокламираното в чл.5 ал.2 и ал 1 от Конституцията на Република България.,право   ,,Чл.5 ал.1 - КОНСТИТУЦИЯТА Е ВЪРХОВЕН ОРГАН И ДРУГИТЕ.ЗАКОНИ НЕ МОГАТ ДА Й ПРОТИВОРЕЧАТ   Чл.5ал 2,-РАЗПОРЕДБИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ИМАТ НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ  Иначе казано, с разпоредбата на чл.5  ал.1 и  ал2  Конституцията на  Република България ОТМЕНЯ посочените по горе закони ,свързани с уредбата на съдебната власт: ЗАКОН.ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, НПК, ГПК, АПК.,ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА,ЗАКОН ЗА  ПРАВНАТА  ПОМОЩ ,като приети извън срока ,разпореден в &4 във връзка с & 3 ал.2 от ПЗР на Конституцията на Република България/в сила от 13.07.1991г/ Изложените правни аргументи се отнасят и до КОНСТИТУЦИОННАТА ОТМЯНА НА ЦЯЛОСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО НА ВСИЧКИ НАРОДНИ СЪБРАНИЯ, СЛЕД 13.07.1992 г И ДО ДНЕС. След като ТЕЗИ АКТОВЕ СЕ ОТМЕНЯТ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА,ТО  СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ, НЕ СА НЕСМЕНЯЕМИ, А СЪДЕБНАТА РЕФОРМА,ПРОКЛАМИРАНА В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕ Е ОСЪЩЕСТВЕНА. ОТ ИЗЛОЖЕНОТО СЛЕДВА,ЧЕ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЛЕГИТИМНА. ЛИПСАТА НА ЛЕГИТИМНОСТ НА СЪДЕБНТА  ВЛАСТ , ОБАЧЕ ВОДИ ДО МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМИ,СВЪРЗАНИ С ОТРИЦАТЕЛНИ  ПОСЛЕДИЦИ С ДРУГИТЕ ВЛАСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛНА ,ПРЕЗИДЕНТСКА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА/ЦЕНТРАЛНА_ПРАВИТЕЛСТВО И ОРГАНИ НА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ/ и др.

На първо място, това означава.че задачата на СЪДЕБНАТА ВЛАСТ да разрешава възникнали правни спорове  като възпроизвежда справедливост при спазването на действащите в страната правни норми чрез точното им и еднакво прилагане спрямо всички граждани ,органи на централно и местно управление,сдружения на гражддани и др.обществени формации ,НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА. ЦЕЛТА НА ПРАВНАТА СИСТЕМА да хармонизира противоречивите интереси на гражданите и институциите така, че да не допуска и да не създава условия за произвол в обществото ,чрез  съдебните си актове, не се осъществява..А напротив, голяма част от съдебните актове утвърждават убеждението в гражданите ,че няма правосъдие и че в обществото цари произвол..Това означава,че в съдебната система  работят  НЕЛЕГИТИМНИ, НЕОВЛАСТЕНИ ,НЕОПРАВОМОЩЕНИ, ,НЕОТОРИЗИРАНИ  ОТ СЪОБРАЗЕНИ С КОНСТИТУЦИЯТА ЗАКОНИ И  ЛИЦА. След като делата в съдебната система са образувани  от неоторизирани ,неовластени,неоправомощени от закона нелегитимни лица, то тия дела са НИЩОЖНИ И РЕшЕНИЯТА  ПО ТЯХ НЕ МОГАТ  ДА ПОРАЖДАТ  ПРИСЪЩИТЕ  НА ЛЕГИТИМНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ.Този извод следва от факта, че Конституцията на Република България, с ПРЯКОТО  СИ ДЕЙСТВИЕ, ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА НА ТЕЗИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ,ВКЛЮЧИТЕЛНО: ОБРАЗУВАНЕТО ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПОВЕДИТЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ВСИЧКИТЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДЕЛА, ЗАВЕДЕНИ НЕЗАКОННО В СЪДИЛИЩАТА  ПО ИЗЦЯЛО .ПРОТИВОРЕЧЕЩ  НА КОНСТИТУЦИЯТА ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

На второ място

Поради ЛИПСАТА НА ЛЕГИТИМНОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ВСИЧКИ РЕГИСТРАЦИИ  И ПРЕРЕГИСТРАЦИИ  НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ в Република България,извършени от съдилищата, след 13.07.1992г НЕ МОГАТ ДА ПОРАЖДАТ  ПРАВНИ  ПОСЛЕДИЦИ ,ПРИСЪЩИ  НА ЛЕГИТИМНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. С ПРЯКОТО СИ действие Конституцията на Република България ОТМЕНЯ ДЕЙСТВИЯТА НА СЪДИЛИЩАТА, СЛЕД 13.07.1992г и ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА НА РЕШЕНИЯТА  ИМ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, като извършени от некомпетентни и НЕОВЛАСТЕНИ ЛИЦА .На свой ред ,тази съдебна НЕЛЕГИТИМНОСТ намира отражение и в ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО СЛЕД 13.07.1992г и подлага  ПОД СЪМНЕНИЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЛЕГИТИМНИ ИЗБОРИ  ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕЗИДЕНТ , ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, НА ПРАВИТЕЛСТВО, НА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ и т.н,както  и по отношение  на ЛЕГИТИМНОСТТА  на УЧРЕДЕНИТЕ  или  ОБРАЗУВАНИ ОТ ТЯХ ОРГАНИ,, СЪЮЗИ,, АГЕНЦИИ, БАНКИ,,АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА и др.както и РЕШЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ТЯХ...  ДОСТАТЪЧНО Е В  КОИТО И ДА Е ИЗБОРИ, СЛЕД 13.07.1992г да е участвал един политически субект/ЕДНА ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ/ който да НЕ Е БИЛ РЕГИСТРИРАН ПО  ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДИ 13.07.1992г , за да е налице ОПОРОЧЕН ИЗБОР, А ИЗБРАНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ ОРГАН ДА НЕ Е ЛЕГИТИМЕН.Тези аргументи важат  и за ОБЯВЯВАНЕТО  НА РЕЗУЛТАТИ И ПРИ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ И  ПРИ ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОДЕПУТИ / Така ГЕРБ е регистрирана 1996г БСП -1998г, А Обединените патриоти и Воля, много по късно, а ДПС няма одобрена регистрация от Конституционния съд ,тъй като е политическа партия. Тоест всички тия партии и Коалиции, които са.в.днешния Парламент и Народно Събрание и Правителство са Противоконституционни партии, нелегитимни ,неправомощени партии.С една дума, са НЕЗАКОННИ партии/

На трето място    ЛИПСАТА НА ЛЕГИТИМНОСТ по отношение  на НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ, на свой ред означава че ТОЗИ ФОРУМ , чийто членове са ТЕ, НЯМА ПРАВОМОЩИЯТА  И ,КОМПЕТНОСТТА  ДА ПРАВИ ПОЛИТИКА, ДА ИЗБИРА, И ДА ГЛАСУВА ЧЛЕНОВЕТЕ  НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ/ПРАВИТЕЛСТВОТО/, ДА ИЗБИРА ОТ СВОЯТА КВОТА КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ И ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ДА ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Конституцията на Република България,ДА СЪЗДАВА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ДА СВИКВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДА ГЛАСУВА  ,ДА ПРИЕМА и ОБНАРОДВА  ЗАКОНИ, ДА УТВЪРЖДАВА МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ И ДОГОВОРИ, ДА  ВЗЕМА  РЕШЕНИЯ ОТНОСНО  ЧЛЕНСТВО НА СТРАНАТА В МЕЖДУНАРДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ/ЕС.НАТО, СЕТА и др./,ДА ОПРЕДЕЛЯ  СВОИТЕ ВЪЗНАГРЖДЕНИЯ и др,ТАКИВА   ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ  ПРАВОМОЩИЯ/Затова предложвнието на Герб за свикване на ВНС и за Нова Конституция беше отхвърлено от Виенската конвенция/

НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО      ЛИПСАТА НА ЛЕГИТИМНОСТ, по отношение на НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ и на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, означава и ЛИПСА НА ЛЕГИТИМНОСТ  и на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ -ПРЕМИЕР И ПРАВИТЕЛСТВО . На основание,че е изпълнено от  НЕЛЕГИТИМЕН ПРАВЕН СУБЕКТ, има и НЕЛЕГИТИМНО НАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Тази верижна  ЛИПСА НА ЛЕГИТИМНОСТ, ДОВЕЖДА до наличието на КРИЗА ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ВЛАСТТА:   ЗАКОНОДАТЕЛНА, ПРЕЗИДЕНТ,,ИЗПЪЛНИРЕЛНА/ПРЕМИЕР И ПРАВИТЕЛСТВО,И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ/И СЪДЕБНА ВЛАСТ, и характеризира наличието на КОНСТИТУЦИОННА КРИЗА

Нима НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ НЕ СА ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,?Ами  щом са граждани на България, ,значи  че и за тях ВАЖИ чл.6 от Конституцията на Република България Това означава,че Група нелегитимни граждани  са узурпирали правата на останалите граждани в НАРУШЕНИЕ  НА ЧЛ 1 ал 3 от Конституцията..Тоест УПРАВЛЕНИЕТО  НИ Е НЕЛЕГИТИМНО.             Управлението е ЛЕГИТИМНО, КОГАТО  Е УСТАНОВЕНО  ПО ВОЛЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ /СУВЕРЕНА/ И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ТЕХЕН ИНТЕРЕС/,ТЪЙ КАТО СУВЕРЕНЪТ Е РАБОТОДАТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ./ И  ТРЯБВА ДА СЕ  ОСЪЩЕСТВЯВА  В ТЕХЕН  ИНТЕРЕС . А .ВЪВ ВСИЧКИ  ОСТАНЛИ СЛУЧАИ  ,ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ Е НЕЛЕГИТИМНО/НЕЗАКОННО/

Противопоставянето на обществените интереси е 2 вида :   -Формално-Когато управляващите  се опитват да узаконят на свободата на гражданите  обратното, нейната противоположност-ограничаването й чрез закони

И Реално- изразява се в пряко нарушение  на Конституционните права  на гражданите. или в отказ да се гарантират установените им  в Конституцията права.Обикновеният критерий  за обществените  и личните интереси на геажданите е законодателството и преди всичко Конституцията Ето защо НАРУШАВАНЕТО НА ЗАКОНА ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ , НА ЗАКОНА,СЪОТВЕТНО НА КОНСТИТУЦИЯТА, Е ИДИКАТОР ЗА НАРУШЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ /на народа/ ИНТЕРЕСИ

 ПОСОЧЕНИТЕ МОТИВИ,, НИ ДАВАТ  ПЪЛНО   ОСНОВАНИЕ, КАТО ТЕХНИ  РАБОТОДАТЕЛИ, ДА ОБЯВИМ НАСТОЯЩЕТО ПРАВИТЕЛСТВО И  44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА НЕЗАКОННИ, НАЛАГАЩИ ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ И НАРУШАВАЩИ НЕПРЕСТАННО ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА

КАТО ТЕХНИ РАБОТОДАТЕЛИ, НИЕ, СУВЕРЕНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СМЕ, РАЗОЧАРОВАНИ  ОТ РАБОТАТА  НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ .,КОИТО С  ИЗМАМИ И, МАНИПУЛЦИИ И ЛЪЖИ ,!СА СЕ НАСТАНИЛИ НЕЗАКОННО И ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО НА ЗАЕМАНИТЕ ИМ В МОМЕНТА ДЛЪЖНОСТИ., И ГИ УВОЛНЯВАМЕ.!!!  А ТЕ, НЕКА ИМАТ ДОБЛЕСТТА И  ЧЕСТТА  ДА ОСВОБОДЯТ ЗАЕМАНИТЕ  ОТ ТЯХ ПОСТОВЕ ,ВЕДНАГА  И ДА НЕ  НИ ВЪВЛИЧАТ  ВЪВ ,ВРЕДНИ ВАКСИНАЦИИ С ОТРОВНИ, НЕИЗПИТАНИ  ВАКСИНИ ЗА КОВИД 19,  ОТ ФАРМАЦЕФТИЧНИ ЛАБОЛАТОРИИ, И КОМПАНИИ , В КОИТО  ПРЪСТ ИМА УНИЩОЖИТЕЛЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, БИЛ ГЕЙТС И СА С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И  НЕИЗПИТАНО ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. А И ТИЯ ЛАБОЛАТОРИИ  СЕ ОТКАЗВАТ  ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВРНОСТ ЗА ПОЛУЧЕНИ ВРЕДИ ОТ ТИЯ ВАКСИНИ, КОЕТО ГИ ПРАВИ..МНОГО ПОДОЗРИТЕЛНИ И СМЕ НА МНЕНИЕ  ЧЕ ЩЕ.СЕ ПОЛЗВАТ С КОРИСТНА ЦЕЛ.  ТИЯ ВАКСИНИ .А ЩОМ ИМА  ЛЕКАРСТВА ЗА ИЗЛЕКУВАНЕ ОТ КОВИД 19, НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ВАКСИНИ.! НИЕ  ХОРАТА  В БЪЛГАРИЯ/СУВЕРЕНА/  НЕ ЖЕЛАЕМ да бъдем опитни мишки на Фармацефтичните компании. А ВИЕ УПРАВЛЯВАЩИ, СТЕ УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГРСКИЯ НАРОД.! СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ  ,чл. 29(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински,научни или други опити без неговото доброволно писменно съгласие           .   .СЪГЛАСНО  КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА.  чл.2( Върховенството на човека)Интересът и благото на човека имат предимство ,над интереса на обществото или този,на науката  .           чл.5( Общо правило) Всяка интервенция ,свързана със здравето ,се извършва само със свободно и съзнателно изразеното писмено съгласие на заинтересованото лице.    НАКАЗАТЕЛЕН  КОДЕКС     чл.220(1) Изм  ДВ  бр 75 от 2006г в сила от 13.10.2006г, изм.ДВ бр.26 от 2010г) Длъжностно лице,което съзнателно  сключи  сделка, и от това произлезе вреда за стопанството или за учреждението ,предприятието  или организацията ,които то представлява,се наказва  с лишаване от свобода  от една до щест години,като съдът може да постанови лишаване  от право, по чл. 37  ал.1точка 6                     (2) В особени  тежки  случаи по предходната алинея, наказанието е от три до десет години лишаване от свобода ,като съдът постановява и лишаване от права по чл.37 ал 1 точка 6 и 7                           В случая организацията е Суверена ,а стопанството е територията на България а Правителството представя суверена и работи на територията на.България

 • Ето някои още положения от Конституцията на Република България ,които трвбва да се спазват,както от грсжданите, така и от УПРАВЛЯВаЩИТЕ, които  при встъпване в длъжност се кълнат в нея, но не са я чели и не я спазват въобще                          чл.1.ал.1) България е Република с парламентарно управление                                                                         ал.2)Цялата държавна власт произтича от народа.Тя се осъществява от него непосредствено  и чрез органите предвидени в тази Конституция                  ал.3) Никоя част от народа,политическа партия или друга организация,държавна институция  или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверинитет (Тук ще отворя скоба относно нашите управници,въпреки ,че са НЕЛЕГИТИМНИ И НЕЗАКОННИ, са завзели цялата власт, която принадлежи на НАРОДА,/Суверена/,чрез маниппулации на избори,подкупи на ромското население, лъжи, заплахи,измами,отстраняване на неудобните им хора/даже и ликвидирането им чрез мокри поръчки/използване над 1милион ,,мъртви,, души,подмяна на бюлетини и др Въпреки многохилядните протести,Бойко Методиев Борисов,макар че  незаконно и  с манипулации на изборите се е самонастанил на премиерското кресло, не  иска да си подаде оставката,а поддържа  диктаторски режим над  граждсните в страната ,заедно с авера си Гл.Прокурор ИванГешев и правителството)                         Чл.2,ал 2) Териториалната цялост на България е неприкосновена  (тук отварям скоби През ноември 2013г при кабинет Борисов 1 Борисов и правителатвото му тогава искаха да предадат Тракия на Турция,но благодарение намесата навреме на ЕС, това бе усоетено Но сега, обезпокояващо е ,че Борисов е в постоянен контакт с Ердоган и Ердоган показа  пред БТВ карта на Турция,в чиито граници е включена територия от половината България А Борисов, точно в деня на Националния празник на България 3 март, е при Ердоган и целува турското знаме. Тоест, ако остане още на власт,може да продаде на Турция половината България На въпрос, към Ердоган защо на картата на Турция е включена в  границите й,територия на България, той отговори,че Бойко Борисов му я бил обещал)
 •     чл.3.Официалният език е българския
 •      чл.4.ал.1) Република България е правова държава Тя се управлява от и според Конституцията и законите на страната
 •                ал. 2) Република България гарантира живота,достойнството и правата на личността и създава условия за свободното развитие на човека и гражданското общество  (Отварям скоба, че всички тия права са потъпкани от Борисов и мафиотската му шайка)                                 чл.5.ал.1) Конституцията е НАЙ-ВЪРХОВНИЯ ЗАКОН И ДРУГИТЕ ЗАКОНИ НЕ МОГАТ ДА МУ ПРОТИВОРЕЧАТ (отварям скоба,че по-горе беше го изяснихме)
 •         ........   ал.2) РАЗПОРЕДБИТЕ  на Конституцията имат НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ  (отварям скоба, че и това по- горе го изяснихме)
 •           ..........ал.4) Международните договори ,ратифицирани по Конституционен ред,ОБНАРОДВАНИ и влезли в сила за Република България,са част от вътрешното право на страната              (отварвм скоба Тъй като правителството ни е НЕЗАКОННО  няма право да сключва  такива договори)
 •                       ал.5) Всички НОРМАТИВНИ АКТОВЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ и влизат в сила 3 дни след ОБНАРОДВАНЕТО ИМ, освен когато в тях е определен друг срок
 •                чл.6.ал.1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнства и права                               ал.2) Всички граждани са РАВНИ пред ЗАКОНА.Не се допускат никакви ограничения  на правата или превилегии основани на раса,,народност,етническа принадлежност ,образование,убеждения, политическа принадлежност,лично и обществено положение,или имуществено състояние ( отварям скоба Това не се спазва  от нашите управници,а  разделят народа,като те богатеят незаконно,а народа обеднява и гладува)
 •                чл.7. Държавата ОТГОВАРЯ ЗА ВРЕДИ,ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕЗАКОННИ  АКТОВЕ,или ДЕЙСТВИЯ НА НЕЙНИ ОРГАНИ или ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
 • .                чл. 8. Държавната власт се разделя на: Законодателна,изпълнителна и съдебна
 •                    чл..11.ал 2) НИТО ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  или ИДЕОЛОГИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЯВЯВА или УТВЪРЖДАВА  ЗА ДЪРЖАВНА (Отварям скоба..Но ПП ГЕРБ и Борисов се обявяват за такива.Дори Борисов се самопровъзгласява, като казва ,,Държавата,това съм Аз)
 •                           ал.,4) Не може да се образуват политически партии на ЕТНИЧЕСКА,РАСОВА ИЛИ ВЕРСКА ОСНОВА,,както и ПАРТИИ,които си поставят за цал НАСИЛСтВЕНО ЗАВЗЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.   ( Отварвм скоба Като етническа партия е ДПС, за която има дело номер 1 от 1991 г,в Конституционния съд,за което още няма становище и е незаконна партия  Също ГЕРБ е НЕЗАКОННА,небългарска партия  а е и регистрирана тук, след 1992г/през 1996г/и тя чрез измами,заплахи,подкупи, лъжи и манипулации,взема цялата власт, като упражжнява  психически тормоз физическо насилие,бие мирни демонстранти, измисля си .,че хората  щом протестират,са платени,защото си търсят правата,които Бирисов и правителството му са им отнели, използва мутри, за да бият гражданите.А и той е мутра,лежал 2 пъти за престъпленуя, в чужди затвори, преди да заеме премиерското място)
 •           .....    ... ...чл.59. Защитата на Отечеството е дълг и чест на всеки Български гражданин.Измяната и  предателството  към Отечеството са най-тежко престъпление и се  наказват с цялата строгост на Закона (Отварям скоба ГЕРБ и Правителството на Бойко Методиев Борисов  продадоха подземните богатства,разтуриха армията ни ,и ни лишиха от отбрана,и така застрашават националната сигурност на страната ни ,позволиха самолети на ВВС да ни ръсят с отрови,,,разрешиха създаването на Американски военни бази на територията на България Направиха ни американска колония Заслужават Съд по тоя член)     .                                        член  164  Гербът на Република България е ИЗПРАВЕН ЗЛАТЕН ЛЪВ, НА ТЪМНО ЧЕРВЕНО ПОЛЕ,  ВЪВ ФОРМАТА  НА ЩИТ                                           член 165  На държавния печат е изобразен гербът на Република България (отваеям скоба .че от 1997 се ползва върху печата ни,друг герб а не този, който е по Конституцията ни, .което прави, всички договори, при които е ползван този Държавен печат, са Противоконституционни и нелегитимни.незакпнни и дори фалшиви, независимо от кого са разписани )                     .                   член  166 Знамето на Република България е трицветно:бяло, зелено  и червено, поставени водоравно от горе на долу.                                     член 167. Редът по който се полага Държавният печат и се издига националното знаме се определя  със закон.                                                 .. член 168. Химнът на Република България е МИЛА РОДИНО   (Отварям скоба  Този химн беше продаден от Бойко Борисов,  и аверите му/ в жаждата им за обогатяване на личните им банкова сметка/ на   чуждестранно лице,което стана собственик върху правата на този наш национален химн. Какъв Позор!)                                                                                     член 169.Столицата на Република България е  град София
 •   Мисията на тази петиция е да Обяви Правителството ни за НЕЗАКОННО   като Упражняващо Геноцид върху  целия български народ и унищожаващо  и разграбващо българската държава и унищожаващо  българските ценности/ унищожи образование природни богатства, води, гори ,култура, селско стопанство,промишленист,бизнес,семейства, енергетика, банки,. животни, поминък на много българи , историята ни,  болниците ни,, училищата. ни , Сребърния пенсионен фонд, засили  наркотрафика и престъпността, ликвидира много ,неудобни на управляващите  личности,прогони много бългсри зад граница ,сключи много противоконституционни договори ., луквидира българската държава  и ни доведе до фалит, направи ни Колония на Америка , разруши  здравеопазвснето,   УВИчдруги  все лоши за българския народ/ Суверена/ действия. Но стига вече сме търпели.. А сега искат да ни задължат да ни ваксинират с отровни ваксини  и да ни убият с тях, за да не им търсим отговорност, за престъпленията, които са извърлили. За това, като Основен РАБОТОДАТЕЛ  / НИЕ , СУВЕРЕНА/ НА ТОВА мутренско и предателско Правителство, настанило се НЕЗАКОННО на управленските столове сме  крайно разочаровани от него..и Го УВОЛНЯВАМЕ..!и призоваваме  незабавно УПРАЛЯВАШИТЕ да напуснат назаслуженитв места, които заемат  тъй като са НЕЗАЙОННИ  Според Конституцията, Управляващите намат никакви права върху нас и не.могат да сключват международни сделки  и договори  Нямат Конституционното право да купуват ваксини и да се договоряват с чужди компании за тях
 • Това Наше решение на Суверена, като Главен  Работодател на Управляващите ни,  ще бъде Разпространено  в много  български и  чужди  дистинации
 • Призоваваме  да се включат повече хора, в подписването на тази петиция и  да бъде  разпространена.Заедно, ние, суверена, можем всичко!

           Ползван материал за написването на тази петиция :Конституцуята на Република България, а ГПК, НПК,  Закона за съдебната власт , АНК  само  за установяване на създаването  и обнародването им

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

.

                

,,,

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Красимира Тошева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...