ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ, ГАРАНТИРАЩ АКТИВЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ПЕТИЦИЯ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ, ГАРАНТИРАЩ АКТИВЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа, народни представители, политици и управляващи Р. България,

Уважаеми членове на Европейския парламент,

На 26 януари 2012 г. Република България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията). В изпълнение на ангажиментите на нашата страна по прилагане на разпоредбите на Конвенцията, към Министерството на труда и социалната политика бе създадена междуведомствена експертна работна група, която изготви План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 – 2020). С решение № 467 от 25 юни 2015 г. Министерският съвет на Р България прие План за действие за прилагане на Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН (20152020).

На 01 януари 2018 г. Република България пое председателството на Съвета на Европейския съюз, а с него и отговорността за общите решения на Съвета на ЕС във всички аспекти от неговата работа. Председателството ще се съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността, цифровата икономика.

Като равноправни граждани на Европа и света, апелираме за следното:

1. Гласуване на закон за чуждата помощ за всички хора с увреждания – деца и възрастни, съобразен с принципите и ценностите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Европейската конвенция за правата на човека, като лицата със съответната степен на увреждане да имат право на личен асистент, в зависимост от степента на увреждането и като се даде възможност на хората със запазен интелектуален и емоционален статус, да могат да упражняват както учебна дейност, така и да полагат труд, отговарящ на техните възможности. Сумата за личен асистент или социална помощ да дава перспектива за един приличен живот, задоволяващ жизнените нужди на личността, в т.ч. храна, комунални нужди, транспорт, здравно обслужване и др., като се гарантира правото и възможността на всеки човек с телесна зависимост да избира, наема, управлява и освобождава хората, които ще го обслужват, компенсирайки дефицита, предизвикан от увреждането му, без значение къде живее.

2. Осигуряване на достъпна среда, досег на хората с увреждания до всички публични услуги – транспорт, здравеопазване, образование, пазар на труда и пр.

3. Приемане на нов механизъм за индивидуална оценка на уврежданията, за предоставяне на технически и помощни средства. Актуализиране на списъка с помощни средства, в съответствие с Европейските и световни стандарти.

4. Осъществяване на административна обвързаност между бюрата по труда към общините и бюрата за социални услуги, за предоставяне на работни места на безработните, като лични асистенти, болногледачи и придружители на хората с увреждания. В тази връзка да се изготви компютъризирана база данни за търсещите работа и свободните работни места за лични асистенти, както в регионален мащаб – по общини, така и в национален.

5. Да бъдат изготвени програми за обучение, квалифициране и сертифициране на кадри, специализирани в обгрижването, придвижването и прилагането на адекватни действия при спешна помощ, преди пристигане на лекарски и парамедицински екипи.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ПРОЯВЕТЕ СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ, ЧОВЕЧНОСТ И СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРЕОДОЛЯВАЩИ ЕЖЕДНЕВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪДБАТА!

МОЛЯ, ПОДКРЕПЕТЕ ТАЗИ ПЕТИЦИЯ!

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Кети Пеева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...