ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ, ГАРАНТИРАЩ АКТИВЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ПЕТИЦИЯ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ, ГАРАНТИРАЩ АКТИВЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа, народни представители, политици и управляващи Р. България,

Уважаеми членове на Европейския парламент,

На 26 януари 2012 г. Република България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията). В изпълнение на ангажиментите на нашата страна по прилагане на разпоредбите на Конвенцията, към Министерството на труда и социалната политика бе създадена междуведомствена експертна работна група, която изготви План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 – 2020). С решение № 467 от 25 юни 2015 г. Министерският съвет на Р България прие План за действие за прилагане на Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН (20152020).

На 01 януари 2018 г. Република България пое председателството на Съвета на Европейския съюз, а с него и отговорността за общите решения на Съвета на ЕС във всички аспекти от неговата работа. Председателството ще се съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността, цифровата икономика.

Като равноправни граждани на Европа и света, апелираме за следното:

1. Гласуване на закон за чуждата помощ за всички хора с увреждания – деца и възрастни, съобразен с принципите и ценностите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Европейската конвенция за правата на човека, като лицата със съответната степен на увреждане да имат право на личен асистент, в зависимост от степента на увреждането и като се даде възможност на хората със запазен интелектуален и емоционален статус, да могат да упражняват както учебна дейност, така и да полагат труд, отговарящ на техните възможности. Сумата за личен асистент или социална помощ да дава перспектива за един приличен живот, задоволяващ жизнените нужди на личността, в т.ч. храна, комунални нужди, транспорт, здравно обслужване и др., като се гарантира правото и възможността на всеки човек с телесна зависимост да избира, наема, управлява и освобождава хората, които ще го обслужват, компенсирайки дефицита, предизвикан от увреждането му, без значение къде живее.

2. Осигуряване на достъпна среда, досег на хората с увреждания до всички публични услуги – транспорт, здравеопазване, образование, пазар на труда и пр.

3. Приемане на нов механизъм за индивидуална оценка на уврежданията, за предоставяне на технически и помощни средства. Актуализиране на списъка с помощни средства, в съответствие с Европейските и световни стандарти.

4. Осъществяване на административна обвързаност между бюрата по труда към общините и бюрата за социални услуги, за предоставяне на работни места на безработните, като лични асистенти, болногледачи и придружители на хората с увреждания. В тази връзка да се изготви компютъризирана база данни за търсещите работа и свободните работни места за лични асистенти, както в регионален мащаб – по общини, така и в национален.

5. Да бъдат изготвени програми за обучение, квалифициране и сертифициране на кадри, специализирани в обгрижването, придвижването и прилагането на адекватни действия при спешна помощ, преди пристигане на лекарски и парамедицински екипи.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ПРОЯВЕТЕ СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ, ЧОВЕЧНОСТ И СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРЕОДОЛЯВАЩИ ЕЖЕДНЕВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪДБАТА!

МОЛЯ, ПОДКРЕПЕТЕ ТАЗИ ПЕТИЦИЯ!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Кети Пеева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...