Петиция в подкрепа на социалните работници и служители

За достойно заплащане на труда на социалните работници и служители в териториалните Дирекции „Социално подпомагане” и подобряване на условията, при които работят.

Ние работещите в социалната сфера се обединяваме и искаме да се чуе, че:

НИЕ обслужваме над 3 милиона от населението на България, като правоимащо, или нуждаещо се от помощ, т.е. всеки втори или трети има служебни взаимоотношения и нужда от нашата подкрепа – това ни прави обществено значими.

НИЕ наред със значимостта си имаме висок морал, гражданска отговорност към нуждаещите се и правоимащите. 

НИЕ сме буфера между управляващите и обикновения гражданин, при прилагането на действащите нормативни уредби.

НИЕ работим за даване сигурност, за възпитание и изграждане на ценности в децата  и техните родители, за укрепване на най-малката клетка на обществото - семейството. Това е ниша, която образованието не запълва. Това е гражданско и семейно консултиране и образование, давано от специалистите по закрила на детето.

НИЕ работим с пари основно по банков път, които разпределяме съобразно нуждите на гражданите, оценени на базата на действащата нормативна уредба.

НИЕ винаги сме поставяли гражданският мир, гражданските права на помощи и подкрепа на първо място пред нашите нарушени права и ниски възнаграждения.

НИЕ никога досега не сме говорили за нас, а трудът и компетенциите ни никога не са били достатъчно оценени.

НИЕ Вече искаме гласност за нашите проблеми, защото НИЕ съществуваме и сме част от ВАС!!!  

  I.  НИЕ СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СЛЕДНИТЕ  ПРОБЛЕМИ:

1. Работим с най-уязвимите и рискови групи от населението (деца, възрастни, самотни, хора с трайни увреждания, хора с ниски доходи или без доходи, хора освободени от местата за лишаване от свобода, хора с лошо здраве, изоставени, бездомни, гладни, болни, бити, изнасилени - хора в беда). Работим с реални човешки съдби.

2.  В Дирекциите “Социално подпомагане” се работи по многобройни проблеми: 

-ниски доходи(помощи за прехрана, за отопление, при инцидентно възникнала потребност)

-интеграционни добавки за хората с увреждане

-семейни помощи за деца 

-технически помощни средства  и винетки за хората с увреждане 

-преодоляване последствията при наводнения, за пострадалите от наводнения -закрила на детето в семейна среда, или пък извън семейна среда, съдебни спорове между родителите; лишаване или ограничаване на родителски права и пр.

-социални услуги /специализирани институции, лични асистенти, социални асистенти/

  3. Социалната дейност в Дирекциите “Социално подпомагане” е обременена с огромна по обем бумащина по всички нормативни актове. Едни и същи факти се преписват многократно, макар че се водят и електронни дневници и регистри. 

4. На всеки социален работник се падат нереално голям брой молби за прием, обработване, анкетиране. Всеки един от малкото социални работници от Отдел Закрила на Детето има огромен брой случаи, сигнали, съдебни дела, преписки, проучвания за други институции, като голяма част от труда ни няма как да бъде отразен в отчети и справки, т.е. остава „скрит”.

5. Работим с огромен брой други администрации - Районен съд, Градски съд, Окръжен, Върховен съд, Прокуратура, Полиция, болници, родилни домове, лични лекари, училища, детски градини, общини и районни общински администрации и кметове, Банки, Д"БТ", НАП,  Служба по вписвания, неправителствен сектор и пр. В голяма част от случаите с нашия труд подкрепяме тяхната дейност.

6. Цялата тази мрежа от комуникации с гражданите, с държавните и общински администрации, с общността, изисква високо ниво на професионални компетенции, комуникативни умения, високо ниво на компютърна грамотност и умения за работа с програмни продукти, както и грамотност в областите на правото, педагогиката, психологията, здравеопазването.

7. Много от социалните работници вече са със сериозни професионални заболявания провокирани от липсата на безопасни условия на труд, ограничения човешки ресурс, пренапрежение и стрес. Има смъртни случаи на работните места, на внезапно припаднали колеги, такива направили инсулт и други на работното място, на спонтанно прекъснати бременности поради стрес от трудна пряка работа с хора/не през гише/, на колеги заразени с въшки, краста, туберкулоза, шарки и пр. от контактите с клиентите.

8. Работим при всекидневен стрес и непосредствен риск за посегателство над личната ни неприкосновеност от гневни и недоволни клиенти (голяма част от тях роми и хора с психични заболявания и от криминалния контингент) – има случаи на бити социални работници, началници, директори, заплахи за убийства, за затвор, за заливане с киселина, за отвличане с оръжие,случаи на нарязани гуми на автомобили и пр.

9. На фона на ниското ни заплащане, служебните разговори с гражданите се осъществяват от личните ни телефони и се заплащат от собствения ни джоб. При ползване на служебните GSM на ОЗД, счетоводство и Директор, от всички в дирекциите, над лимитните разходи също се заплащат лично. Идентична е ситуацията и при служебните транспортни и пощенски разходи, които също се извършват за наша собствена сметка, поради бавно предоговоряне с пощите.

10. Вместо изискване за висше образование /и при заемане на длъжност от по-ниско квалифициран, да получи процент от стартовата заплата/, то стартовото ни възнаграждение е понижено с изискване за средно образование. А Държавата и ВУЗ-вете планират нужди и произвеждат висши кадри по социални дейности и социална педагогика.

11. От това върховно недоразумение и разминаване, от моралната етика и мълчание на социалните работници, от липсата на обществен коментар, заплащането ни е като на нискоквалифициран персонал, оценен само с 40 лв. над  минималната заплата. Водения срещу нас „черен PR” в публичното пространство допълнително ни демотивира.

12. Само в нашата система няма заплащане за прослужено време! Брутната заплата е равна на основната!/В образование, здравеопазване, полиция, общинска администрация, прослуженото време си стои като допълнително заплащане към основното възнаграждение/. Включването на класа за прослужено време и стаж към основната работна заплата и прилагането на безумните Наредби и Закони „Дянков” фактически замразиха възможността за всяко движение на размера на заплатите ни. В допълнение само това е сектор, в който не се оценява и не заплаща по-високата квалификация.

13. Отговорността на работещите в ОЗД се оценява само с много, много обучения, но няма никаква политика по управление на човешкия ресурс и задържане на кадрите на фона на системния стрес и риск, на чести случаи на работа извън работно време и денонощно разположение за спешни случаи.

14. Работим с остаряла и недостатъчна офис техника /компютри, принтери, скенери/.  

II.  ОБЕДИНЯВАМЕ СЕ ОКОЛО СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ: 

1. Двойно увеличение на основната работна заплата на всички служители в Дирекциите „Социално подпомагане“ без оглед на трудов стаж и оценяване.

2. Въвеждане и заплащане на „коефициент на риск” за осъществявания от нас труд при системен стрес и  риск от болести, за системна работа с компютър.

3. Заплащане на общ, или поне професионален стаж, с цел премахване на двойния стандарт за оценка на труда.

4. Заплащане за по-висока професионална квалификация.

5. Актуализиране трудовото възнаграждение на ново постъпили служители след изтичане на изпитателния срок.

6. Планиране още в бюджета на целеви средства, необвързани с икономии, за национални празници – Великден и Коледа, както и за професионалния празник на социалните работници.

7. Подобряване условията на труд и материално техническата база до степен отговаряща на изискванията на Кодекса на Труда и нормативните актове като  ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-3/18.07.2014 год., в която са регламентирани температурните условия на труд. Осигуряване поне на вентилатори за летния сезон, отоплителни уреди за времето от ноември до април, когато е студено, но няма парно и служителите работят с палта, или се разболяват.

8. Осигуряване на средства за транспорт за изпълнение на служебните задължения на всеки един социален работник.

9. Заплащане на средства за очила при системна работа с компютър.

10.Повече средства за работно облекло. Актуализиране размера на СБКО.

11. Оптимизиране на документооборота чрез иницииране на реални промени в нормативната уредба /ЗЗД, ППЗЗД, ЗСП, ЗИХУ и др./, което ще позволи на служителите да извършват реална социална работа.

12. Да се приложи на практика Наредбата за кариерното развитие чрез въвеждане на длъжността „старши социален работник“ и съответстващото на нея трудово възнаграждение.

13. Да се осигури периодична супервизия не само във връзка с работата по случаи, а и с цел превенция на риска от „Бърн аут“.

14. Да се въведат критерии за натовареност на социалните работници, съобразно спецификата на работа в различните отдели.

15. При липса на собствени почивни бази, да се положат усилия за сключване на  договори с държавни институции разполагащи с такива за ползването им от служителите на териториалните ДСП.

16. Предоговаряне на условията за ползване на базата данни на НАП и ДОП.    

Ако ВИЕ, управляващите, вниквате и осмисляте нашите искания - чуйте ни, променете положението в така важния сектор социална система! НИЕ  горещо вярваме в подкрепата на съгражданите си. НИЕ чакаме позитивната реакция на държавата и управляващите я.