Участие на родител при избора на наемател на училищния стол

До Столична община

Комисията по образование към СОС  

Дирекция образование към СО

Директора на 55-то СУ „Петко Каравелов“  

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Екатерина Йосифова

Родител на ученици в 55-то СУ „Петко Каравелов“, гр. София  

Във връзка с предстоящ конкурс за наематели на училищните столове и лавки в столичните училища и в частност в 55-то СУ  „Петко Каравелов“ гр.София.

Като родител на две деца обучаващи се в 55-то СУ „Петко Каравелов“, член на Обществения съвет на 55-то СУ „Петко Каравелов“ и съучредител на фондация „За Храната“ заявявам желанието си да бъда включена в комисията за избор на наемател в предстоящия конкурс за организиране на ученическо столово хранене. Правото на участие на представител от родителите за гр. София е регламентирано в чл. 52, ал. 8. от Наредбата за реда и условията за провеждането на търгове и конкурси: /последна промяна от 22.01.2015/ Чл.52(6) „Конкурсната комисия се състои от минимум 7 души. В комисията се включват: директорът и счетоводителят на съответното училище, двама представители на Училищното настоятелство, представител на районната администрация, юрист от районната администрация, представител на Дирекция „Образование” при СО, представител на СРЗИ - специалист по хранене и диетика и представител на БАБХ - специалист по безопасност и качество на храните. Училищното настоятелство може да покани и други родители като наблюдатели, без право на глас.”

Констатирани са редица нарушения на фирмата обслужваща 55-то СУ „Петко Каравелов“ , сред които редовно предлагане на храни със съдържание на хидрогенирани растителни мазнини, които са изрично забранени в НАРЕДБА 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2015 г. , в сила от 3.11.2015 г.) (1) „В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлагат само краве масло, слънчогледово масло и зехтин. (2) Не се разрешава предлагането на храни, съдържащи: 1.       мазнини извън посочените в ал. 1; 2.       хидрогенирани растителни мазнини; 3.       растителни мазнини, за които на етикета не е посочен видът на преработката им.“  

Като родител считам, че е абсолютно необходимо да се направят промени, както в критериите за избор за наемател в училищните столове, така и при последващия контрол на предлаганата храна. Считам себе си за подходящ представител на родителите от 55-то СУ с оглед на прекия ми контакт с експертния съвет на Фондация „За Храна“ - партньор на НЦОЗА в лицето на проф.Стефка Петрова, автор на рецептурните книги за ученици I-XII клас, д-р Мария Николова, МУ София, Катедра хигиена, медицинска екология и хранене, както и с други експерти юристи,  педагози, нутриционисти и психолози имащи отношение към детското хранене и здраве.  

Екатерина Йосифова, тел., е-мейл 12.06.2017 г. Гр. София    

 

Упълномощавам Екатерина Йосифова, родител на дете от I клас на 55-то СУ „Петко Каравелов“, да представлява родителите на съответното училище при избора на наемател в училищния стол.

Име на родител                                                                                                              Подпис