Да спасим българските гимназии!

Оксфордският университет наскоро обяви, че СМГ е отгледала повече олимпийци на международни състезания от което и да е училище по света. 

Да, но тази учебна година учениците от НПМГ ще са последният випуск, който ще получи дипломи от Националната Природо-Математическа Гимназия. Защото ей така, тихо и без да разберат дори родители на седмокласници, гимназиалното ни профилирано образование бе премахнато!

 

 Скъпи граждани,

В новия закон за предучилищното и училищното образование (В сила от 01.08.2016 г.
Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.) са премахнати вътрешните изпити по математика и природни науки за математическите и техническите гимназии, като и обособените изпити за езиковите гимназии за прием след VІІ клас. Също така, профилираните ни гимназии вече НЯМАТ ПРАВО да специализират до завършване на средно образование, което вече ще бъде в 10-ти клас -  език и математика, технически и природни науки вече ще се профилира само в 11 и 12 клас и то само с по 4 допълнителни часа седмично - ще рече часове колкото досегашните ЗИП. 

Гимназии като НПМГ например остават без възможност за подбор на ученици за своите профили. Тази учебна година

Защо? 

Защото профили вече няма!!!!

Според Наредба № 7/11.08.2016г.:

 „чл. 2. (1) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование“, тоест в 11-ти и 12-ти клас.

Учениците след 10-ти клас ще държат пак матура и отново ще кандидатстват и ще учат още две години – в 11-ти и 12-ти клас, когато вече идва специализацията. После отново за бакалавър, за магистър и за PhD. Да, точно така – ако искате детето да завърши своето образование ще са ви необходими 12 години. 

Според  чл. 57 от Наредба № 10:

В останалите профилирани гимназии приемът ще е въз основа на матурите. Гимназиите и дори университетите вече нямат отделни изпити за вход, а приемът е въз основа на матурите (виж Чл. 57 от Наредба 10). Това пък подлага на съмнение коректния и адекватен прием за съответният профил.

Тези разпоредби напълно унищожават шансовете на будните ни деца да развиват своите таланти, обричайки нацията ни на тотална деградация и пълно затъпяване.  

Да предотвратим погубването на изключително добре работещите ни езикови, технически и природонаучни гимназии! 

Във връзка с което ИЗИСКВАМЕ от Министъра на образованието:

 1. Да се преработи Държавния образователен стандарт разписан в Наредба 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от 01.09.2016 г.- да се включат изпити за профили, както е било преди това (Стария стандарт от Наредба 11), и по конкретно да се възстановят текстовете на отменената наредба № 11 от 28 март 2005 г., 
  чл. 17. (1) Приемните изпити са:

  (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) за всички профили и специалности от професии - тест по български език и литература и тест по математика;

   (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) профили "Природоматематически" и "Технологичен" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;

 2. Преработване на Закона за предучилищното и училищното образование (В сила от 01.08.2016 г.
  Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.) или връщане на стария закон,  с цел възстановяване на досегашните права и методики на преподаване и образоввание в профилираните гимназии .
 3. Напълно да отпадне Държавния образователен стандарт разписан в  НАРЕДБА No  7 от  11.08.2016 г. за профилираната подготовка и в случай, че е законово необходимо да се разработи НОВ държавен образователен стандарт с активното участие на представители (директори и/или преподаватели) от българските профилирани гимназии. 

Да запазим доброто Българско гимназиално образование, коато няма да преувеличим, ако кажем, че е световно признато, дори легендарно!

Петицията е подкрепена от Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”