Незабавна промяна на чл. 14, ал. (5) от Изборния кодекс (ограничение от 35 секции в страна извън ЕС)

До

Депутатите от 44-то Народно събрание      

Относно :  Незабавна промяна на чл. 14, ал. (5) от Изборния кодекс (ограничение от 35 секции в страна извън ЕС)

Уважаеми Народни представители,
 

Очертават се между 70 и 100 места в Обединеното Кралство, за които ще бъдат подадени минимум 60 заявления за гласуване и отваряне на изборни секции до крайния срок 9 март 2021г.[1]

На избори 2017 във Великобритания са подадени 4696 заявления, а са гласували 18099 души. Към днешна дата и час[2], за избори 2021 във Великобритания са подадени 8411 заявления. До края на кампанията по подаване на заявления е реалистично да очакваме заявленията да надвишат 12000 броя. Това означава 2,5 пъти повече заявления за гласуване във Великобритания на избори 2021 в сравнение с избори 2017. Работейки със същия коефициент 2.5 по отношение на очаквания брой гласували на избори 2021 в сравнение с избори 2017, получаваме прогнозната цифра от общо 45 000 души, които се очаква да имат желание да упражнят правото си на глас във Великобритания на 4 април 2021г. При 35 секции за цяла Великобритания, това прави средно по над 1200 души на секция, или по над 2000 души средно на секция в Лондон, ако част от допустимите 35те секции са извън района на Лондон.  

Очевидно не съществува вариант, при който допустимите от Изборния закон 35 секции ще бъдат достатъчни да поемат желаещите да гласуват български граждани от една общност, която по официални данни наброява над 200 000 души и показва рекордна мотивация да гласува.

Очевидно желаещите да гласуват български граждани във Великобритания и членовете на секционните избирателни комисии там ще бъдат поставени да гласуват, съответно да работят в СИК в условия на максимален риск за тяхното здраве и живот.   

Извънредното положение във Великобритания изиска отговорна държавническа намеса от институцията, в чиято власт е решението на задаващия се проблем.  

На избори и референдум 2016 година във Великобритания бяха подадени заявления за около 50 секции извън ДКП, при разрешени тогава общо 35, за всички страни (без значение, дали в ЕС или извън ЕС). Българският парламент гласува около 10 дни преди датата на изборите промени в Изборния кодекс, с които позволи отварянето на над 35 секции във Великобритания.[3]  

Призоваваме и настояваме, преди разпускането на 44-то Народно събрание, да гласувате промяна на Изборния кодекс по отношение на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс, който понастоящем гласи така  

(5) (Доп. – ДВ, бр. 85 от 2016 г., в сила от 28.10.2016 г.) Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е членка на Европейския съюз, не може да надвишава 35.  

Промяната може да стане поне по три различни начина: 

Вариант 1. Отмяна на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс

Вариант 2. Промяна на текста на чл. 14, ал. 5, както следва:

Добавяне след думите "не е"  на "и не е била", като текстът придобива следния вид: 

Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е и не е била членка на Европейския съюз, не може да надвишава 35.  

Вариант 3. Чрез промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, с приемане в нова алинея на § 10 от преходните и заключителните разпоредби на следния текст:

При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка не се изисква спазване на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс  

Вариант 1 е най-справедливото решение, което отговаря на съвременното разбиране за равни изборни права в демократичните страни. 

Вариант 2 е компромисно решение в досегашния дух на Изборния кодекс, което обаче не решава аналогичния проблем на българските граждани в други страни извън ЕС.  

Вариант 3 е решение, което отчита епидемичната ситуация, без директно да засяга същността на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс.    

Уважаеми Народни представители  

Вярваме, че в оставащите дни на 44-то Народно събрание ще проявите необходимата държавническа мъдрост и отговорност спрямо гражданите на България, живеещи извън страната, както и към служителите на МВнР, натоварени със задачата да организират и провеждат изборите във Великобритания.


[1] https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/registered

[2] 22.02.2021, 02:43 часа българско време

[3] https://offnews.bg/izbori/izborniat-kodeks-promenen-vizhte-kakvi-prava-shte-imate-na-6-noemvri-638542.html


Димитър Иванов, Мрежа на изборните доброволци в чужбина    Свържете се с автора на петицията