За запазване на българската идентичност и традиции в образователната система

До Министерство на Образованието и Науката

 

Уважаеми г-н Министър,

 

Подписалите тази петиция български родители и представители на широката общественост се обединяват в несъгласието си с предложените от Министерство на Образованието и Науката (МОН) проекти на учебна програма по общообразователните учебни предмети  за I и за V клас през учебната 2016 – 2017 г. публикувани на официалния сайт на МОН http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63.

 

Обща оценка на програмите :

 

 • След като се запознахме с предложените на страницата на Министерството проекти, изразяваме възмущението си от това, че под натиска на неправителствени фондации и организации и под натиска на евробюрократите на Европейския Съюз, превръщате нашите деца и бъдещето на България в част от експериментална образователна програма с неизвестен резултат.

 

 • Предложениете програми са писани от хора, чиито основни цели са подмяната и обезличаването на българската нация, а не изграждането на критично мислещо подрастващо поколение.

 

 • Не е ясно какъв анализ е проведен при разработването на програмите, какви доказателства и източници на информация са използвани при разработване на предложенията. Кой е еталонът използван за да се оценят евентуалните положителни ефекти от нововъведенията?

 

Настояваме да се проведе прозрачен обществен дебат по предложените две учебни програми по общообразоватлните учебни предмети за I и V клас.

 

Обосновка

 

Министерството на Образованието и науката информира на своята интернет платформа, че с приемането на новия ЗПУО се реформират образователната система, актуализират се  целите на образованието, както се променят  и учебните планове.

 

В  общото представяне на проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас се твърди , че проектите на учебните програми за І и за V клас са разработени въз основа на проекта на държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка, на проекта на държавния образователен стандарт за учебния план , както са и съобразени с ключовите компетентности, заложени в чл. 77 от ЗПУО.

 

Запознавайки се няколко нормативни документи приети от МОН обаче, не откриваме в тях причини за промяна на досегашните планове за обучение в гореспосочените класове.

 

 • Според КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИНОВАТИВНИТЕ МОМЕНТИ В ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ изготвен от МОН :

“ В новата образователна институция детето придобива :

 • умения за критично мислене
 • чувство за принадлежност и общностен интегритет “

 

 • Според вече приетия Закон за Предучилищното и Училищното Образование ( ЗПУО),  Чл.3(2)5., Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

 

В противоречие на заложените в ЗПУО принципи, в общото представяне на проектите на учебни програми за І и за V клас са обявени следните промени :

 

 • “По компонента литература … Преосмислени са тематичните модули,

съкратени са фолклорни и авторски текстове, илюстриращи фолклорния/традиционния календар. Запазен е мултикултурният акцент в обучението по литература в този клас. “

 

 • Използват се нововъдени неутрални термини като “фолклорна общност” , с този термин се обясняват различията във фолклорните празници на общностите , както и се изучава произведението “Хайдути” на Христо Ботев, което заменя изучаваната до сега народна песен, “ Даваш ли даваш Балканджи Йово?”

 

 • “ Разпознава тълкувания на основни ценности и норми на фолклорната общност в

„Хайдути“. Различава основни герои в „Хайдути“ и тълкува постъпките им, съотнасяйки ги с основни ценности и норми на фолклорната общност. Разпознава образи на народната песен, изграждани в „Хайдути“. Различава характерни особености на пространството и времето в „Хайдути“ “

 

Забележка : Терминът фолклорна общност е заместил думата българин, което даже от стриктно професионална перспеквтива е неправилно тълкуване и анализиране на идеите изразени от поета, който пишейки за страданията на българите под Турско Робство едва ли е разсъждавал в измервани с фолклорна общност единици.

 

Изненадващо обаче, гореизброените промени, несъответсващи на постановленията на българския закон за училищно образование, в същността си са в пълен синхрон с мерките и препоръките, които откриваме в докладите изготвени от неправителствени организации анализиращи „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование” в България.

 

Според анализа направен в това изследване се препоръчват следните промени :

 

 • Да бъде отстранено от учебниците по литература произведението “ Даваш ли даваш Балканджи Йово? “ Според изслeдователите в интерпретацията на тази народна песен е ситуиран конфликт, а противопоставянето между българищанта и турската вяра е остаряла тенденция от учебниците преди две десетилетия, съответно е стереотип и предразсъдък по етничекси признак и следва да бъде отсранен от програмата.

 

 • Текстовете на изучаваните произведения в новите програми следва да внушават не само етничекса търпимост, но и да не отделят другите етнически общности като външни спрямо българската нация. Споменаването на присъствието на етнически малцинства трябва да е по- често, а фокусирането върху  българската етническа общност трябва да отпадне, за да бъдат представени фолклорните общности в България като равни по значение.

 

Според подписалите тази петиция отговорни български родители, Министерството на Образованието и Науката неправилно и заблуждаващо посочва причините довели до промените в разискваните учебни планове. Промяната на тези планове е извършена под натиск на препоръките на неправителствени организации и са обосновани с преувелични аргументи за превенция и защита от дискриминация. Така предложените промени в образованието ще доведат до нашето обезличаване като народ, като култура, език и религия.


Народно Социално Движение    Свържете се с автора на петицията