„СПЕШНА ПОМОЩ” ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

До

- Министър-председателя на Р. България
- Министъра на образованието и науката
- Заместник-министрите на образованието и науката
- Комисията по образование в НС

 

„СПЕШНА ПОМОЩ” ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Предложения от инициативна група будни учители от гр. Попово, обл. Търговище


Уважаеми господин Министър – председател,

Уважаеми господин Министър на образованието и науката,

Уважаеми дами и господа Заместник-Министри,

Уважаеми членове на Комисията по образование,

 

Търпението на българските учители е на изчерпване!

Молим Ви незабавно да обърнете внимание на нашия призив за:

1. Завишаване на единния разходен стандарт за издръжка на ученик при формиране на делегираните бюджети, като се повиши бюджетът, заделян за образование (в раздел „Средно образование“).

Припомняме Ви, че не са изпълнени договореностите за 15% увеличение на средствата в сключения на 26.06.2014 г. КТД между МОН, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), Сдружението на директорите в средното образование на Република България (СДСОРБ) и Синдикатите. Реалното увеличение е едва с 3%.

2. Да се завишат средствата за издръжка на деца със СОП в основните училища за сметка на ресурсните центрове.

В момента съотношението е следното:
- 20% от средствата за основните училища
- 80% от средствата за ресурсните центрове.

3. Да се промени Наредба №7 от 29.12 2000 г. за определяне на броя на учениците в паралелките.

Необходимо е да се намали и да се изравни задължителният минимален и максимален брой ученици в паралелка в началния, в прогимназиалния и в гимназиалния етап на образование и в ПИГ. Предлагаме минималният брой ученици да бъде 12 д., а максималният – 22 д.

В много райони на страната в последните години има чувствителен демографски срив и учениците намаляват. По-малкият брой ученици в паралелка гарантира по-добро качество на работа с децата според възможностите им и води до по-добри резултати от учебно – възпитателния процес. Ако в паралелката има дете / деца със СОП или повече деца, чийто майчин език не е българският, задължителният максимален брой ученици в паралелката да падне още надолу, както е в редица европейски страни, като например – в Швейцария, Англия и др.

4. Във всяко училище задължително да има училищен психолог и охранител(и), като за тези длъжности се осигурят допълнителни средства.

5. Криминализиране на посегателството върху личността на учителя от страна на родител или на ученик.

6. Промяна на Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание.

Преразглеждане и олекотяване на учебните програми и премахване на излишната академичност от учебниците. Практическа насоченост на учебните занятия и увеличаване на часовете за затвърждаване на вече преподадените нови знания.

7. Учениците след втори клас да повтарят учебната година, ако не успеят да покрият Държавните образователни изисквания (ДОИ).

8. Мандатност на ръководните постове в училищата и в РИО.

9. Ние, учителите, приемаме атестирането при следните условия:
- то да не се извършва от хора и организации, които не притежават необходимия образователен ценз и нямат практическа представа от работата на учителя в конкретната социокултурна среда;
- на атестиране да подлежат също така и Министъра на образованието, служителите в МОН, Началникът и инспекторите на РИО, директорите на училищата и чак тогава - учителите и възпитателите.

10. Да се преразгледа Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работната заплата в системата на Народната просвета, като се увеличат учителските възнаграждения с 50 %.

Достойното заплащане на учителския труд е важно, защото бедни, унизени и обезверени хора не могат да обучават и да възпитават качествено бъдещето на страната ни – децата. Напомняме Ви, че за да стане добър лекар, адвокат, политик или министър, човек първо трябва да премине през образованието, което се получава в УЧИЛИЩЕ.

Нека с общи усилия да подобрим условията и качеството на образованието, да доближим учебните стандарти до европейските и да направим българското училище привлекателно място за нашите деца.

Очакваме нашите предложения да бъдат разгледани в Комисията по образование в НС, както - и да бъдем информирани за Вашето становище относно повдигнатите проблеми във възможно най-кратък срок.

Вярваме, че на нашите предложения ще бъде обърнато необходимото внимание.

 

* Колеги, към тази петиция тече обсъждане по основните точки. Би могло те да се обновяват и допълват с Вашите идеи и предложения.

** Скъпи сънародници, ако сте съгласни с гореизброените точки, молим Ви, подпишете се под нашата петиция.

*** Моля, в случай, че не сте потвърдили подписа си за петицията, направете го чрез имейла, с който сте се регистрирали.

Благодарим на всички, които ни подкрепят!