СВОБОДА ЗА БОТЕВГРАД!

До г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България,
До г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание,
До г-н Бойко Борисов, Министър-председател,
До г-н Сотир Цацаров, Главен прокурор
На вниманието на средствата за масова информация


ОТВОРЕНО ПИСМО

 

от граждани и общественици от община Ботевград, възмутени и отвратени, но твърдо решени да се борят за премахване на наложения крайно аморален стил и скандално корупционен модел на управление на община Ботевград


                                           Уважаеми Дами и Господа,

Обръщаме се към Вас не просто за да ви информираме за наличието на редица сериозни  проблеми в нашата община, негативите от които  жителите на община Ботевград търпим ежедневно и  с които живеем от години. Пишем Ви, защото сме водени от надеждата, че това наше писмо  ще накара институциите в Република България най-после да  реагират   и  предприемат адекватни и справедливи действия по многобройните жалби и сигнали, в които с конкретни  факти и данни сме ги запознали с част от дейностите, характеризиращи начините и методите на управление на Ботевград.
Изразяваме твърдото си убеждение, че ако искаме  да се доближим към стандартите и качеството на живот на нормалните европейски демокрации, преди всичко трябва да се преборим, или най-малкото да покажем воля за безкомпромисна борба  с всички аморални и корупционни модели на управление.  Ярък пример в това отношение е управлението на община Ботевград през последните дванадесет  години. В подкрепа на това наше твърдение ще Ви приведем следните няколко знакови примери:

1. Сметната палата на Република България извърши проверка на съответствие при финансовото  управление на Община Ботевград  за период 01.01.2012 – 30.06.2013 , при която са констатирани редица закононарушения,  най-фрапиращите от които са:

• При проверка изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци“ финансирано с европейски средства, е констатирано, че проектирането на извозните разстояния за транспортиране на изкопаните земни и скални маси  не е съобразено с действителното разстояние до площадката за депониране. Изводът се налага поради факта, че местоположението й е определено едва след като вече е бил сключен договор с изпълнителя. Разходите  за превоз на излишните земни и скални маси са били предвидени за извозване на разстояние  10 000 м, а реалното извозно разстояние до площадката, където са депонирани, е 500 м. Въпреки очевадната необходимост от коригиране на разходите за превоз на скалните маси,  не са предприети необходимите действия,  което неоснователно е оскъпило бюджета на проекта с над 1 339 288 лв . Община Ботевград напълно съзнателно е допуснала  да се сключи договор и да се изплатят разходи за 20 пъти по-големи извозни разстояния от действителните.
• В Общинска администрация Ботевград е ликвидирано звено „Вътрешен одит с премахването на щатните длъжности „главен вътрешен одитор“ и „младши вътрешен одитор“, а съществува единствено длъжност „стажант-одитор“. Липсата на действащо звено „Вътрешен одит“  е сериозно нарушение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Заемащият  длъжността „стажант-одитор“ не притежава нужната квалификация самостоятелно да съставя и подписва планове и доклади за извършването на конкретни одитни ангажименти. По този начин Община Ботевград сама е премахнала органа, който трябва да извършва контрол на законосъобразното изпълнение на широк кръг дейности, както на самата администрация,  общинските фирми и предприятия, така и на други учреждения на общинска бюджетна издръжка.
• Направени са редица констатации, на база официални документи и установени факти, за противозаконни и напълно съзнателно извършени системни отклонявания на средства от бюджета  на функция „Образование“,  от генерираните средства от такса битови отпадъци,  от държавните целеви субсидии за капиталови разходи, както и от други бюджетни пера, с които незаконосъобразно са финансирани други недопустими разходи
• Сметната палата аргументирано доказва системно и грубо нарушаване на Закона за обществените поръчки, като прави констатации за недопустимо и съвсем целенасочено заобикаляне на закона, изразяващо се в разделяне на обществени поръчки, с цел избягване провеждането на открити тръжни процедури. По този начин и чрез значително облекчени процедури, на практика директно се сключват договори за изпълнение с избрани фирми.
• Проверка на националния одитен орган установява няколко случая на скандално опорочени тръжни процедури,  при които са извършени фрапиращи закононарушения и откровени престъпления, изразяващи се в подмяна на представени оферти и самоволна промяна на първоначално обявени условия и параметри на публични търгове.
 Манипулиране и опорочаване на процедурите при провеждане на обществени поръчки е трайна практика на общинската администрация. Освен традиционните  „хватки“ по разделяне на самите поръчки на по-малки за избягване на открити конкурси, общинарите използват всевъзможни методи за отстраняване на неудобните кандидати и избиране на „правилните“ фирми. По този повод в КЗК има 17 заведени жалби, от които цели 14 (над 80%) са уважени и са отменeни незаконосъобразни решения на общинските комисии за отстраняване или класиране на участниците.
 Сериозно недоумение обаче будят определени критерии, по които Общината избира бъдещите изпълнители, и най-вече тяхната необосновано висока тежест при формиране на крайната оценка,. Широко използвани са параметри за оценка от рода на: „Методология на работния процес“, „Организация и план на изпълнение на ОП“, „Стратегия за изпълнението на ОП“, „Предложени мерки за опазване на околната среда“, „Съответствие на предложения подход за управление на договора“, „Адекватност на предложените мерки за управление на идентифицираните рискове“ и други подобни мъгляви, неясни и напълно субективни  показатели, които в отделни поръчки съставят до 70% от крайната оценка, а най-важният параметър – „ценовата оферта“ има варираща тежест от едва 10% (десет!!!) до 30-40% и много рядко 50%. По този начин са избирани оферти, които са били значително по-скъпи (в една от обществените поръчки с над 100%!), които са натоварили бюджета на Общината общо с над 2 млн. лева.

2. В резултат на извършена проверка от Национална агенция за приходи – Териториална дирекция София, е съставен ревизионен доклад, на базата на който е издаден ревизионен акт на общинското търговско дружество „ВиК Бебреш“ ЕООД гр Ботевград.
В ревизионния доклад проверяващият орган констатира редица закононарушения, свързани най-вече със заплащане от страна на ВиК на издадени фактури от други юридически лица за предоставяне на стоки и за извършване на услуги, които според проверяващия орган реално НЕ СА били доставени и извършени. След направените допълнителни проверки, включително и на фирмите-контрагенти, издали фактурите, проверяващите от НАП са установили липса на основание за тяхното издаване, поради гореспоменатата липса на реална доставка. Извършените плащания по тези фактури са довели до съществено и съвсем целенасочено изкривяване на финансовите резултати на дружеството. По този начин е нанесена вреда на държавата от невнесени дължими данъци.  С издадения ревизионен акт НАП изисква от „ВиК Бебреш“ ЕООД внасянето на съответните допълнително дължимите данъци, заедно с начислената законова лихва, като сумата за внасяне в приходната агенция възлиза общо на 334 222,7 лв. Изплатените по тези фиктивни фактури над 700 хил. лв. , от страна на общинското ВиК дружество, е извършено в полза на фирма на действащ общински съветник от листата на кмета Георги Георгиев, която има съвсем различен предмет на дейност от извършените строителни дейности, като проверяващите са констатирали  както липса на ресурсна, така и на кадрова обезпеченост на фирмата изпълнител. Публична тайна е, че лично кметът на Ботевград има пряка намеса, макар и неофициална, чрез която реално  влияе върху определянето и осъществяването както на  цялостната политика, така и на голяма част от конкретните дейности на общинският ВиК оператор. В резултат на тази намеса, както и на доказаното системно източване на фирмата, към настоящият момент общинското дружество има краткосрочни задължения от над 1 млн. лв. , а всичките му банкови сметки са запорирани. 

3. Сигнали за нередности, направени констатации и наложени санкции при изпълнение на европейски проекти с бенефициент Община Ботевград
Проверки на  Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда“ констатира  съществени нарушения при провеждането на процедурата по избор на изпълнител за проект „Инженеринг и изграждане на ГПСОВ-Ботевград и частично изграждане на канализация в кв. Зелин“. Пороците на откритата процедура са свързани основно с прилагане на субективни и неясни методи на оценка на офертите, което е възпрепятствало обективното отчитане на силните и слабите страни на направените предложения,  а приложената методика е имала „възпиращ ефект“. Наред с тези констатирани нарушения проверяващият орган е установил и наличие на редица ограничителни изисквания в самото обявление на обществената поръчка, което е възпрепятствало неустановен кръг потенциални участници в откритата тръжна процедура за избор на изпълнител. В крайна сметка изпълнителят, спечелил поръчката, е със значително по-високи цена за изпълнение на СМР дейностите по проекта. Всички направени констатации за съществени нарушение на процедурата по избор на изпълнител са дали основание на Управляващия орган  да наложи финансова корекция по договора в размер на 25% от стойността му, което като стойност  надхвърля 3,5 милиона лева. Тези пари следва да бъдат компенсирани от данъкоплатците в община Ботевград. При реализацията на този проект са допуснати и нарушения по процедурата за възлагане на обществена поръчка за строителен надзор, при която неоснователно и незаконосъобразно е отстранен един от участниците. На договора за строителен надзор е наложена финансова корекция от 5 %.
На Община Ботевград са наложени и редица финансови корекции по проект „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм“, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“ . Вследствие на няколко сигнала за нередности, и след извършени проверки, са констатирани редица нарушения при тръжните процедури и при самото изпълнение на предвидените по проекта дейности, в резултат на което са наложени санкции в размер от 5 до 25 % върху стойността на различни сключени по проекта договора. Общата сума на наложените санкции е няколкостотин хиляди лева, които отново остават за сметка на данъкоплатците от община Ботевград. Реализацията на проекта обаче е съпътствана с очертаващ се грандиозен скандал, свързан с категоричния отказ на община Ботевград да изплати договорени и извършени  дейности и предоставени услуги от страна на изпълнителя на договор с предмет „Доставка на костюми и декори за публичност на атракция „Последните дни на Цар Иван Шишман“, който е част от общия проект. Размерът на неизплатените средства е  70 % от стойността на договора, а по случая потърпевшата страна е сигнализирала редица институции, сред които и ОЛАФ. При констатиране на неоснователно и неправомерно неизплащане на тези средства се рискува сериозна финансова санкция и се компрометира изпълнението на целия проект. Решението да не се изплатят средствата по гореспоменатия договор е еднолично взето и наложено от кмета Георги Георгиев.
След обстойно запознаване с предвидените за реализация дейности в Община Ботевград – бенефициент и водещ партньор по проект "Насърчаване на трансгранично сътрудничество чрез модернизиране на социалната инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” , група общински съветници от ОбС Ботевград откриват сериозно нарушение при изпълнение на предвидени по проекта основни строително-монтажни работи, за което е подаден сигнал за нередност до Агенция “Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“. При проверка на проектната документация, наред с „обичайните“ силно завишени цени на вложените материали, е констатирана една много съществена разлика в предвиденото, изпълненото и отчетеното като основна дейност, което е грубо нарушение, довело до не постигане на целите на проекта, а именно модернизация на спортната инфраструктура в Община Ботевград. Одобрената проектна документация предвижда подмяна на съществуващо асфалтово покритие с изкуствено такова на четири баскетболни площадки, намиращи се до спортна зала Балкан в гр. Ботевград. Вместо това, въпросните баскетболни площадки са залети с обикновена асфалтобетонова смес, която освен че е функционално неподходяща е и изключително опасна за спортуващите. Въпреки това, в отчетните документи за извършените, приети и изплатени дейности по проекта е записано, че е положена „специализирана настилка“ и съответно е изплатена сума, кореспондираща на полагането на специално спортно покритие. Въпросните документи са подписани и заверени, след проверка на място, от представители на инвеститора – Община Ботевград, от представител на Управляващия орган – Дирекция към МРР, и от строителния надзор. В сигнала на общинските съветници се посочва, че констатираното съществено несъответствие между заложената в проекта, фактически извършената и отчетена дейност има престъпен характер и е с цел лично облагодетелстване на лица, участващи в процеса на реализация и контрол на изпълнението на проекта. По този сигнал все още, и вече 18 месеца, се извършва проверка, както от сигнализирания орган - АФКОС, така и от Прокуратурата, но окончателно становище все още няма.

4. Стопанисване на общинското имущество и неговото разграбване
      Под ръководството на Георги Георгиев, общинското имущество се стопанисва по един изключително безотговорен начин. Повечето общински сгради, които не се използват, са в много лошо и все по-влошаващо се физическо състояние, което прогресивно намалява стойността на съответния общински актив. Практически поради пълна безстопанственост, в кратък период се наложи да се разрушат няколко общински сгради, функционирали нормално само допреди няколко години, и чийто експлоатационен срок далеч не бе достигнат.
  Проверка на комисия от общински съветници показа, че вследствие на безотговорно и изключително лошото стопанисване на неизползваема седеметажна сграда на общинската болница, на същата са нанесени сериозни материални щети за стотици хиляди лева, изразяващи се най-вече в изтръгнати и откраднати вътрешни електрически и слаботокови инсталации, силно увредени и паднали вътрешни  мазилки от стени и тавани, счупени редица прозорци, изкъртени врати и други. Всички тези нанесени щети и извършени кражби вероятно са се случили по времето  и непосредствено след извършеното през 2008-ма година абсолютно незаконосъобразно действие по демонтаж на металните радиатори, заедно с цялата отоплителна система на сградата. Този демонтаж, при който очевидно не е осъществен контрол от страна на собственика на сградата – община Ботевград, е извършен и при фрапиращо пренебрегване на законоустановения ред за управление и разпореждане с общинските активи, съгласно който Общински съвет Ботевград е трябвал да вземе съответното решение и да разреши начина и формата на  разпореждането с това общинско имущество. В разрез с всякакви законови норми и процедури обаче, управителят на общинското търговско дружество  „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД еднолично е взел решение, провел търг и сключил договор за демонтаж и продажба на отоплителната инсталация на въпросната неизползваема седеметажна сграда, собственост и записана в активите на Община Ботевград. Приходите от продажбата, сумата на която е неизвестна, са постъпили в сметките на общинското търговско дружество, а не в сметките на собственика на актива. С мълчаливо и безучастно съгласие или с активно съдействие, но със сигурност всички тези действия са извършени със знанието  и с одобрението на кмета Георги Георгиев. По случая с неправомерното разпореждане с общинска собственост е подаден сигнал в Софийска окръжна прокуратура, но и до ден днешен, повече от десет месеца от входирането на сигнала, въпреки очевидните и красноречиви факти, показващи грубо неспазване и нарушаване на законовите разпоредби, този казус все още е във фазата  на разследване.
  Наскоро стана известно, че Община Ботевград не е заприходила като общински актив голямо количество настилки ( павета, мраморни и гранитни плочи ), демонтирани преди няколко години  от централната градска част на Ботевград при извършване на ремонтни дейности. Това обаче не е попречило тези незаприходени активи да се продават след това на граждани, както е посочено в информацията на Георгиев, поискана му от общински съветници. Ботевградският кмет упорито избягва отговор на няколко съществени въпроса в тази връзка, поставени му от съветниците, основните сред които са: как се продава общинско имущество , без да фигурира като общински актив, и на какво основание Общината се разпорежда с общински активи, без за това да има изрично решение и съгласие на Общинския съвет. Георгиев отказва и отговор на въпросите: на кой и за колко са продавани тези незаприходени настилки.  Случайно или не, но от материали в недолюбваните от него местни медии стана ясно и видно, че ботевградският кмет има положени и складирани голямо количество от същия вид настилки ( павета ) в неговия имот над родното му село Новачене. 
  
5. Схемата за продажба на общински имоти и участието на кметския син с дялове в повечето от тези имоти, известна като „кмет-губещ купувач-кметски син“
 В община Ботевград от няколко години успешно се реализира схема, при която  атрактивни общински имоти скоро след продажбата им се прехвърлят на името на съпругата на кмета Деспина и на кметския син и бивш депутат Даниел Георгиев, станал национално известен със странните си и неразгадаеми маневри при промяна на партийната си принадлежност,  извършени в рекордно кратки срокове и в крайна сметка останал с неизяснен партиен статус.  Общото между повечето от тези сделки с общински имоти е, че закупилият общинския имот  само няколко дни след реализация на покупката „доброволно“ продава между 10 и 15 % идеални части от имота на сина на кмета Георги Георгиев. Това винаги става на цени, неколкократно по-ниски от вече заплатените на общината. В подобна схема е въвлечена и съпругата на ботевградския кмет – Деспина Георгиева. Особено скандална е сделка между нея и бившия управител на почти фалиралото общинско В и К дружество, който купува имот от Община Ботевград за около 137 хил. лева и скоро след покупката продава 50% от него на кметската съпруга за едва 15 хил. лева - почти пет пъти по-евтино! По тази схема Даниел и Деспина (майка и син) Георгиеви притежават дялове в десетки бивши общински терени. Притежавайки идеални части от практически всеки  по-стойностен общински терен, Даниел и Деспина, и респективно Георги Георгиев, заемат ключова позиция при определянето и реализацията на инвестиционните намерения в съответния имот, за което получават подобаващ материален дивидент. Обществена тайна е, че чрез подставени лица – роднини, общински служители, „близки“ бизнесмени – кмета Георги Георгиев практически притежава десетки имоти, продадени от Община Ботевград.

6. Мащабният строеж на хотелски комплекс в имение на кмета Георги Георгиев и активи на кметското семейство
По време на дванадесетгодишното си управление кметът на Ботевград Георги Георгиев   се сдоби с редица движими и недвижими активи, реалната стойност на които  десетки пъти надхвърля официалните доходи на него и семейството му.  Остава неясен произходът на средствата, с които са извършени всички тези разходи.  Според официалната информация от годишните декларации за имуществото и доходите, кмета Георгиев декларира само доходи от трудови правоотношения. Доходите на жена му също са основно от работна заплата, която е съизмерима  със средната за страната. Освен това, никой от семейството на ботевградския кмет не развива и никога не е развивал частен бизнес. През периода на кметуването, синът му Даниел, за кратък период от време е бил служител в две общински търговски дружества, в периода 2009-2013 г. е редови депутат, а понастоящем - безработен. Официално декларираните му доходи за този период са отново само от трудови правоотношения. Дъщерята на Георги Георгиев едва ли има някакви трудови доходи, тъй като преди няколко години завърши средното си образование, а оттогава до настоящия момент е студентка. Може да се допусне, че официалните доходи на това четиричленно семейство не са много по-високи от средните за страната. Придобитото имущество, извършените скъпи ремонти на собствени имоти и високия стандарт на живот, който цялата фамилия на Георгиев демонстрира обаче изключително драстично се разминават с официално придобитите средства. 
Георги Георгиев направи скъп и мащабен ремонт на родната си къща в село Новачене, която от една обикновена малка селска постройка, се разрасна до масивна и модерна двуетажна сграда,  до която изведнъж изникнаха няколко пристройки с два закрити гаража, барбекю, открит плувен басейн ... и всичко това разположено в широк, професионално подреден и поддържан двор с разнообразна декоративна растителност, изцяло ограден от двуметров масивен дувар. Съпоставяйки състоянието на кметския имот в родното му село от преди да поеме управлението на общината и сега, можем обосновано да предположим, че в неговото основно реновиране би трябвало да са вложени няколкостотин хиляди лева.
Автопаркът на сем. Георгиеви също подсказва за притежавани сериозни финансови ресурси от собствениците на скъпите автомобили. Хората от семейство Георгиеви управляват луксозен автомобил, пазарната стойност при придобиване на който със сигурност надхвърля сто хиляди лева. Семейството на ботевградския кмет разполага и с още един новозакупен джип. Синът Даниел, само от заплатите си на депутат, за кратко време се сдоби с няколко скъпи леки коли. Освен това и отново с официален източник на средства – от трудови доходи, според декларацията в Сметната палата, Георгиев-младши стана притежател и на голям апартамент в София, а в допълнение стана и съсобственик в над двадесет продадени общински парцела.
Градски легенди или реални факти, но редица източници от близкото обкръжение на ботевградския кмет споделят информация, според която Георги Георгиев притежава няколко имота на българското Черноморие, както и две вили в Гърция, вероятно придобити и управлявани чрез подставени лица.  Неоспорим факт е обаче, че по времето на своето управление Георги Георгиев изведнъж се оказа наследник на редица одържавени имоти около родното си село Новачене, с обща площ от няколко десетки декара.  И напълно естествено и съвсем официално възстанови наследствените си земи, макар никой от съселяните му да не си спомня наследените имоти някога да са били притежавани от неговите роднини. Като цяло, по времето на своето управление, семейството на Георгиев придоби изцяло, стана съсобственик, или скрито, чрез подставени лица, управлява редица имоти, с площ от няколко десетки декара.
Най-фрапиращ пример, показващ наличието на сериозни финансови средства с неясен произход, многократно надвишаващи официално получените, е строежът на хотелски комплекс в един от възстановените наследствени имоти на кмета Георги Георгиев, намиращ се над село Новачене. Реализацията на тази мащабна  инициатива определено поглъща сериозен финансов ресурс. Любопитно е да се разбере как се финансира това скъпо строителство, което към настоящия момент, и далеч преди да е завършено, е погълнало над един милион лева, а вероятно и повече, съдейки по направените вложения за благоустрояване, изграждане на съпътстваща инфраструктура в имота, както и самото изграждане на хотелския комплекс. А сборът на декларираните доходи, включително и банковите заеми на фамилия Георгиеви, дори не доближава тази колосална сума. Интересен факт, свързан с изграждането на този хотел е, че като инвеститор фигурира наскоро регистрирана фирма на името на Цветина Георгиева, дъщерята на кмета Георгиев. Справка в Търговския регистър показва, че капиталът на тази фирма, която практически не извършва никаква друга дейност, освен строителството в бащиния имот, е едва 43 хил. лв. внесени собствени средства - сума далеч недостатъчна за да покрие реализиращите се мащабни строителни инвестиции.
Въпреки, че районът, в който се изгражда хотелският комплекс, е слабо застроен и без постоянни обитатели, Община Ботевград, както и общинските дружества „ВиК Бебреш“ и „Балкангаз 2000“, извършват там сериозни инвестиции, влагайки не малко собствени средства. По предложение на ботевградския кмет, ОбС Ботевград гласува поредица от решения за финансиране изграждането и подобряването на инфраструктурата в района. Основните общински разходи от няколкостотин хиляди лева са за изграждане на трафопост, практически необходим и използван само от обекта на Георгиев, за асфалтиране на общински полски пътища, преобразувани в улици, за изграждане на улично осветление и други. Общинските фирми също извършват реално съвсем ненужни, или поне не наложителни инвестиции, в размер на стотици хиляди лева. И всичко това в район, в който има общо пет постройки, от които най-много две са евентуално обитаеми. В същото това време, половината вилна зона на Ботевград, в която има стотици постоянно живеещи, все още очаква общинарите да намерят все недостигащите им средства за да асфалтират улиците и за да ремонтират неработещото улично осветление в тази част, в която има десетки новоизградени вили, с постоянни обитатели.
Всички гореизброени факти и обстоятелства показват само част от негативите, порочните практики и корупционни схеми, които неизменно съпътстват и са в основата на управлението на община Ботевград през последните дванадесет години. Тази теза намира своето безусловно потвърждение чрез редица конкретни данни и констатации за извършени съществени закононарушения, някои от които фрапиращи, която информация ясно и аргументирано е отразена в докладите на оторизираните държавни органи, извършили съответните проверки. Тези проверки обаче не отразяват в пълнота същинският и напълно порочен стил и начин на управление на община Ботевград, използван за да се наложи класически авторитарен модел на управление. А това е моделът на пълно проникване, обсебване, намеса и извличане на лични финансови и властови облаги от всяка една дейност във всяка една сфера от социално-икономическия живот на общината, до която може да достигнат дългите пипала на октопода на властта в Ботевград. Авторитарен стил на управление в крайните му негативни форми и прояви никак не е пресилено твърдение.  Защото:
• В община Ботевград битува страх от открито противопоставяне дори на очеизбождащи несправедливости и закононарушения,
• В община Ботевград липсва свобода на изказване на собствено мнение поради страх от неблагоприятни последствия, които задължително ще настъпят за осмелилия се да опонира на местната власт в лицето на кмета,
• В община Ботевград изцяло е подменена ролята на Общинския съвет  като самостоятелен и независим обществен орган, определящ политиката на местно  самоуправление, и функцията му е принизена само до формализиране на предварително  взетите еднолично  от кмета Георги Георгиев решения,
• В община Ботевград независимите медии са третирани като враг №1 на общинското ръководство и лично на Георги Георгиев. Закриването на заседания на ОбС Ботевград и недопускането на журналисти до заседателната зала, несъмнено извършвано по предварителни указания на ботевградския кмет, стана редовна практика в работата на местния парламент, целта на която е максимално да се ограничи възможността за отразяване проявите на местната власт  в нецензуриран и „неудобен“ вариант,
• В община Ботевград се оказва постоянен и целенасочен административен и икономически натиск, придружен с безскрупулен „черен PR” , чрез общинските медии,   върху бизнеса и хората, които не споделят визията за управлението и имат неблагоразумието да отстояват правата си,
• В община Ботевград всички местни обществени организации и обществени съвети на практика са в пълно подчинение на волята на кмета  Георгиев, чрез внедрени в органите им на управление  доверени му лица,
• В община Ботевград разделението на властите е само формално. Властта в нашата община е узурпирана  и концентрирана в ръцете на едно лице, налагащо безкомпромисно и безпардонно субективните си и граничещи с цинизъм виждания за законност, справедливост и морал,
• В община Ботевград Законът не е инструмент на правото, а субект, от плът и кръв, със собствено име и точна дефиниция, ясно изразена с думите “ Законът в Ботевград – това съм АЗ“.

Тези порочни методи на управление и наложени обществено-икономически взаимоотношения са напълно инспирирани и провокирани от маниакалните състояния и комплекси, от неутолимата жажда за власт и финансови облаги на един самозабравил се човек, изпълняващ функциите на кмет. Наложеният  авторитаризъм в управлението на общината задушава още в зародиш всякакви опити за изразяване на гражданска позиция, собствена визия и мнение по актуалните обществени проблеми, руши фундаментите на твърде крехкото гражданско общество. А това все повече и все по-сигурно ни отдалечава от житието и битието на народите, в общността на които изглежда все по-илюзорно се причисляваме.

Искрено се надяваме, че с Вашия личен авторитет и правомощията на оглавяваната от Вас институция, ще спомогнете да се обследват, анализират и финализират в адекватни срокове всички подадени сигнали и изнесени данни за извършени закононарушения при управлението на община Ботевград, като резултатите ще доведат до безкомпромисно налагане на закона с цялата му тежест. Все още не сме загубили надежда, че ще дойде денят, в който  ние, гражданите на община Ботевград, както и всички български граждани, ще успеем да съградим обществени отношения,  базирани на реално и неизбирателно прилагане върховенството на закона и добрите нрави, отдавна утвърдени и дълбоко залегнали в основите на демократичните граждански общества на обединена Европа. Надяваме се, че Вашата ангажираност и активна съпричастност по изнесените в това писмо проблеми, ще бъдат макар и малка, но решителна крачка в тази посока.

Изразяваме готовност да подкрепим споменатите в това отворено писмо твърдения с допълнителна информация, факти и документи. 


гр. Ботевград
12.03.2015