Декларация на Националния съюз на юрисконсултите

                                           

                                          

                                           ДО

                                            Г-ЖА  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА -

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-тото

                                            НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

                                            ДО

                                            Г-Н  ДАНАИЛ КИРИЛОВ,

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                            ПРАВНА КОМИСИЯ НА 43- тото

                                            НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

                                             ДО

                                             Г-ЖА БОЙКА МАРИНСКА,  

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

                                             ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НПО и

                                             ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

                                             ДО

                                             Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА,

                                             ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ

                                             СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

                                              ДО

                                              Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ –

                                              МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

                                              ДО

                                              Г-ЖА РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА –

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                              ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

                               ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ

                                СЪЮЗ   НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ

 

ОТНОСНО: внесения в 43-то Народно събрание Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

 

 

          Уважаеми дами и господа, колеги,

 

   Управителният съвет на Националния съюз на юрисконсултите, на свое заседание, проведено на 31 януари 2015 г., прие следното становище по повод внесения в деловодството на 43-тото Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата:

 

1. В § 5 от Законопроекта, за изменение на чл. 6, ал. 3,  глава втора. Придобиване права на адвокат: предлагаме да остане действието на досегашния текст на чл.6, ал.3 от Закона, даващ възможност на юристи с юридическо образование, призната правоспособност и юридически стаж повече от 5 години да бъдат приемани само въз основа на молба за приемане в адвокатската колегия и доказване на юридически стаж.

 

Мотиви: - с промените се ограничава възможността за професионална реализация на специалисти с еднакъв образователен ценз, придобили степен „магистър по право”;

-                           ограничава се правото на труд и свободен избор на професия;

-                           ограничава се свободата за упражняване на „свободната професия” на адвоката;

-                           ограничава се свободата на пазарните отношения и конкуренцията, свързани с юридическите услуги /консултации и процесуално представителство/;

-                           противоречи на разпоредби на Закона за съдебната власт, по отношение признаването на юридически стаж.

 

                      2. В § 14 от Законопроекта, за изменение на чл. 31, ал.1 и ал. 2 Глава осма „Права на адвоката”: Считаме , за нецелесъобразно  предлаганото изменение на чл. 31, ал. 1 от Закона, свързано с разширяване правата на адвоката по повод свободния достъп до извършване на справки по дела, без да представи надлежен документ за упълномощаване с оглед на личността на адвоката от клиент – страна по съответното производство.

                      Считаме за нецелесъобразно разширяване правата на адвоката за достъп до Национална база данни „Население”, поддържана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и до Националния автоматизиран фонд на българските лични документи /чл. 31, ал.2/, без да е издадено удостоверение от съдебни, прокурорски или слествени органи, след мотивирана преценка на необходимостта от подобни справки.

 

                       Мотиви: - с приемането на предлаганите разпоредби, биха се нарушили  гражданските права, свързани с правото на защита на личните данни,  правото на личен живот на гражданите, както и нормативните актове, действащи в тази насока;

-                           създават се възможности за злоупотреба с лични данни по повод искания на клиентите на адвокатите;

-                           по отношение на юридическите лица съществува опаност от нарушаване правото на търговска тайна по смисъла на §1, т.9 от Закона за защита на конкуренцията;

-                           налице е противоречие с чл. 62 и следващите от Закона за кредитните институции, свързани с опазването на банковата тайна;

-                           същестува противоречие с разпоредби на ДОПК, отнасящи се до опазване на данъчна тайна;

-                           с регламентацията на чл. 31, ал.1, изр. 2-ро се създават  условия за дискриминация по отношение на други лица, извън представителите на адвокатурата, защитаващи законните си интереси.

 

                            3. В §15 от Законопроекта за изменение на чл. 32, ал.2, Глава осма „Права на адвоката”: да не се дава право на адвоката, да удостоверява подписи на частни документи и договори, които не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощни по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите.

 

                  Мотиви: - необходимо е воденето на регистър и съхраняването на архив на заверените пълномощни по отношение разпореждането с недвижими имоти, движими вещи /МПС/ и при упълномощаването с други права, каквито функции изпълняват нотарусите;

-                           воденето на горепосочения архив и съхраняването на заверени пълномощни от нотариалните кантори дава възможност на банките и други заинтересовани лица да извършват справки, във връзка с тяхната дейност;

-                           дублира се без обществено–оправдана необходимост  дейността на нотариусите;

-                           създава се потенциална възможност за конфликт на интереси във връзка с правото на адвоката да изготвя пълномощни и договори и едновременно с това да ги заверява и да ползва от името на клиентите си правата по чл. 417 от ГПК;

-                           създават се условия за конфликт на интереси с оглед възможността на адвоката да заверява пълномощни за самия себе си;

-                           правото на заверяване на преписи от документи, които са му представени във връзка, или по повод защитата на негов клиент е достатъчно за изпълнение на задълженията му като повереник;

-                           създава се възможност за злоупотреби и препятстване  права на защита на физически и юридически лица регламентирани от ГПК.

 

                   4. В § 91 от Законопроекта, създаващ нова Глава петнадесета „Административно наказателни разпоредби”:

                   4.1 Предвидената разпоредба в § 91, чл. 150 противоречи на разпоредби на ГПК и на закони в областта на административното право.

                   Мотиви: Правата на адвоката, предвидени в § 12 от Законопроекта за изменение на чл. 24, ал. 1 от Закона, не са абсолютни права за упражняване на процесуално преставителство пред съд. В ГПК са регламентирани правата и на други субекти на правото, като част от правната система на страната, които могат да осъществяват процесуално представителство пред съд.            

           Разпоредбата противоречи на закони от областта на административното право като: Закона за търговския регистър и Закона за кадастъра и имотния регистър, които дават директни права на граждани и юридически лица и техни пълномощници да подават необходимите им заявления, да правят справки и да подават жалби от тяхно име.

                   4.2 Предвидения в чл. 151 ред за издаване на актове и наказателни постановления от адвокатския съвет, респ. адвокатската колегия, е недопустимо приравняване на органите на адвокатурата до държавни органи.

                   Мотиви:  административни актове и наказателни постановления се издават само от държавни органи, от оправомощени техни служители в рамките на предоставената им компетентност;

-                           предлаганите промени превръщат адвокатурата в орган, стоящ над държавните органи и създаващ им задължения по отношение защита на итересите на една свободната професия – тази на адвоката.

                   4.3 В § 91 от Законопроекта, в предлагания нов чл. 153 се създават недопустими за държавни органи, както и на физически и юридически лица задължения за информиране: „са длъжни да информират” адвотакските органи при нарушаване на адвокатски права, предвидени в §12, чл. 24 от проекта.                

                   Мотиви: Предвидените в чл. 153 задължения, които се вменяват на държавни органи – на съдебната и изпълнителната власт, на органи на които са възложени изпълнението на държавни функции: нотариуси и частни съдебни изпълнители, както и на всички физически и юридически лица, да информират органите на адвокатурата за извършени нарушения е недопустимо и противоречи на принципите на правото и на регламентираните права и задъжения на органите на държавна власт и физическите и юридически лица в държавата.

 

                   5. Проектът е внесен без раздел: „Преходни и заключителни разпоредби” и поради това, той не може да бъде тълкуван систематично,   във връзка с останалото законодателство, поради което остават неясни неговите крайни цели, включително и по отношение статута на юрисконсултвото.

 

                    6. Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е внесен в 43-тото Народно събрание без обсъждане от държавни, съдебни органи и НПО.

 

                    Мотиви: - няма публична известност по отношение на   становището на Висшия адвокатски съвет като върховен орган на българската адвокатура;

-                           проектът не е внесен чрез Министерство на правосъдието и Министерски съвет, за да бъде предварително обсъден от компетентите държавни органи;

-                           няма становище и от Висшия съдебен съвет

-                           не ни известно дали е проведено обществено обсъждане с професионалните организации на юристите, упражняващи други правни професии, като тези на съдебните изпълнители, нотариусите и останалите съдебни съсловия, които при изпълнение на професионалните си задължения осъществяват ежедневен контакт с адвокатурата.

 

 

       Управителният съвет на Националния съюз на юрисконсултите счита, че следва да бъде направено широко обсъждане - с участието на всички юридически съсловия и заинтересовани страни, на внесения в 43-тото Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, с оглед точното отчитане на неговата необходимост и целите, които ще бъдат постигнати с него, отчитайки неговото действие по отношение на всички юридически и физически лица, на всички юридически съсловия, действие върху цялата правна система на държавата.  

               

   Председател: ........................................................................................

Кристина Иванова Димитрова

 

Членове на Управителния съвет на Националния съюз

на юрисконсултите:

 

 

  Георги Илиев Китанов: ..............................................................................

   

  Иван Димитров Стоянов: ..............................................................................

 

  Мария Божинова Ангелова: .........................................................................

 

  Надежда Костадинова Кабамитова: ............................................................

 

  Пламена Бориславова Коцева: .....................................................................

 

  Славка Минкова Цветкова: .........................................................................

 

  Христофор Александров Манчев: ................................................................   

 

  Чудомир Руменов Атанасов:..........................................................................                              

 

                                                 


Станислав Карагяуров    Свържете се с автора на петицията