СТАНОВИЩЕ на учителите от ФБ групите „Учители за силно българско образование“ и „Педагози“ относно: ПМС №100 /08.06.2018 г

До Министъра на образованието       

До ангажираните дирекции в МОН    

 

СТАНОВИЩЕ

На учители от ФБ групите „Учители за силно българско образование“, „Педагози“ и "Класни ръководители"

     Относно:  Проект за Постановление за изменение и допълнение на ПМС №100 /08.06.2018 г.  

 

Уважаеми г-н Министър,

Ние, учителите от ФБ групите „Учители за силно българско образование“, „Педагози“ и "Класни ръководители", в които понастоящем членуват над 28 000 педагози, изразяваме общо становище по отношение на обсъжданите предложения за промени в ПМС №100/08.06.2018 г. Съгласни сме напълно със съображенията на доц. д-р Силвена Ставрева, оповестени в портала за обществени консултации на Министерския съвет, като добавяме и други към изказаните от нея:

1. Терминологични проблеми

а/ деца в риск от отпадане

Липсва ясна дефиниция на този термин. Не са зададени критериите, според които се определя дали едно дете е „дете в риск от отпадане“. На какво основание учители и други професионалисти ще посещават дома на дете, което не се е появило на училище един ден например, а родителите му не са се обадили? Недопустимо е като "дете в риск от отпадане" да бъде определяно всяко дете, което по една или друга причина е отсъствало от часове, и това да води до незабавна и незаконна намеса в личния живот на семейството – посещение на дома от учители, социални работници и полицаи.

б/ педагогически специалист

Този термин започва да се използва като синоним на „учител“. Съзираме в тази подмяна на термините опит за набиране на достатъчно основания, учителите да бъдат натоварени с несвойствени за тях дейности.

2. Юридически проблеми

а/ трудов договор и длъжностна характеристика на учител

Работното място на учителя е училищната сграда. Чрез въвеждането на текстове от проекта за промяна на ПМС 100 ще се влезе в противоречие със съществуващото законодателство, като ние изявяваме готовност да потърсим правата си, включително и по съдебен ред.

б/ неприкосновеност на жилището

От текста на документите става ясно, че два пъти седмично при посещение на домовете на учениците учителите ще бъдат придружавани от полицаи. Въз основа на какво предварително проучване беше определен този времеви лимит (два дни)? Полицаите ще разполагат ли със заповед за обиск и ако не, на какво основание ще изискват от семействата да бъдат допускани в жилищата им? А ако имат такава заповед, тя на какво основание ще бъде издавана? Отсъствието от училище състав по Наказателния кодекс ли е? Приемането на подобни текстове с правителствено постановление ще представлява закононарушение и затова може да се очакват жалби от гражданите, масово напрежение и съдебни дела, заведени включително от учители.

в/ заповед на директора

Всеки учител има право да откаже да изпълнява несвойствени дейности. Заповед на директора, издадена въз основа на така подготвяните промени в ПМС 100 и задължаваща учител да извършва посещения по домовете на учениците, ще падне в съда, ако бъде обжалвана. Създават се условия за пораждане на допълнително напрежение в учителските колективи, на лоша колегиална атмосфера, на още по-дълбоко недоверие между учителите и родителите.

г/ училището ще се превърне в опасно място за децата и семействата

Свидетели сме на опит за налагане на елементи на противоконституционната Истанбулска конвенция и замразената Стратегия за детето 2019-2030 г. Факт е, че в постановления и закони са навлезли промени, които ще започнат да действат от 01.01.2020 г., с което ще бъдат развързани ръцете на държавните институции да оказват натиск върху българското семейство, да диктуват начина на възпитание, да санкционират, без да оценяват по същество и индивидуално всяка отделна ситуация. По този повод и в проекта за промени на ПМС 100 се прави опит учителите да бъдат въвлечени в конфликти и дори да стават причина за конфликти, чието решаване обаче е от компетенцията на социалните служби и на правоохранителните органи.

Това е опит за налагане на тотално наблюдение и намеса в живота на гражданите, с което ние не сме съгласни. Категорично отказваме да бъдем проводници на подобни политики и на този нов социален експеримент, който вече даде своите печални резултати в други страни.

д/ прехвърляне на задълженията на родителите върху образователните институции

Задължение на всеки родител/попечител/настойник е да осигури присъствието на детето или ученика в детската градина или училище.

В чл. 210. (1) от ЗПУО гласи: „Родителите имат следните задължения: 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие на детето или ученика.“ Необоснован е мотивът, че много от родителите не са запознати с него, доколкото знаят всичките си права и начини за получаване на помощи и надбавки. Това елементарно задължение, освен това, им бива нееднократно припомняно в процеса на обучението, включително и чрез сега съществуващите санкции.

Ние, учителите, не приемаме опита за прехвърляне на родителската отговорност върху нас, без при това да разполагаме с каквито и да е работещи инструменти за възпитание на учениците. В училищата у нас не съществуват адекватни методи на въздействие за промяна на поведението на дадено дете, защото именно в новия ЗПУО правата на учителите да възпитават бяха на практика изличени. В съответствие с него ние отказваме те да ни бъдат вменявани чрез незаконосъобразно постановление, което би ни направило в близко бъдеще обект на нападения и съдебни дела.

3. Финансови аспекти

а/ заплащане на учителите

Извънредният труд в България е забранен, без съгласието на упражняващия го. Ако въпреки изложените мотиви, се направи опит за прокарване на тези промени, ние питаме – как ще се заплаща този труд на учителите? Как ще се изчислява времето за допълнителен труд?

Противозаконно е да бъдат извършвани несвойствени дейности, без регламентация на работното време и без заплащане.

Като пример от колега бе даден случай на деца, които са направили определен брой отсъствия. Те живеят в три различни села, родителите им или се прибират късно вечер от работа, или изобщо не са в България. При наличието на нормирано работно време на какво основание учителят може да бъде принуден да извършва извънреден труд? За чия сметка се случва придвижването му, след като не се изплащат средства за транспорт?

Учителите трябва да имат време за подготовка на своите занятия. Имат право и на личен живот, което все повече им се отнема с колосалното количество документация и несвойствени задължения, с които вече бяха натоварени в последните години. Обхождането на домовете пряко ще повлияе върху допълнителното влошаване на качеството на образователния процес.

б/ застрахователни събития

Днес сме свидетели на постоянно подлагане на учителите на физически и психически тормоз на работното място. Това дава основание за прогноза, че ще бъдат нападани - дори по-често и по-опасно, когато се намират извън сградата на училището. Не е предвидена обаче застраховка срещу този риск, както не са предвидени и финансови средства за купуване на служебни мобилни телефони и служебни автомобили. Учителите ползват личните си и не получават никакво обезщетение за това. В някои общини подобни действия, каквито се опитвате да ни принудите да извършваме, биха били дори опасни за живота – кой ще гарантира живота и здравето на учителя и издръжката на неговото семейство, ако се случи нещо с него?

4. Промяна в съдържанието на професията „учител“

Учителите имат в себе си вътрешен стремеж да решават проблеми по най-лекия и безболезнен начин - чрез подкрепа на децата и учениците и морално поощрение при добро поведение. Това е в основата на нашата професия. Изумени сме, че в МОН очевидно не разбират какво лежи в същността на учителския морал. Опитът да бъдем задействани като силова институция унищожава в духовен и морален план всеки от нас. Нашата професия е да просвещаваме и обучаваме.

Член 219, ал. 3 от ЗПУО гласи: "На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.“, а се оказва, че самите институции, свързани с образованието, подриват достойнството на учителското съсловие чрез подобни постановления и наредби.

Ние не приемаме деформирането на тази ни основна роля, защото то е пореден опит за създаване на лоша репутация на учителството, опит за установяване у учениците и техните семейства на страх, омраза, недоверие към Училището като институция. Това е опит и за превръщането ни в силоваци и чиновници, които да действат като наказателен държавен апарат.

Ние ОТКАЗВАМЕ ВСЯКАКВО СЪДЕЙСТВИЕ в това отношение и няма да позволим да се съсипва всичко, което сме изградили в своите общности от родители и деца. Механизмът за обхващане в образователната система не може да се реализира, като на децата и семействата се отнемат права, установени вече в Конституцията и законите на Република България, и като се задължават учителите да бъдат на предната линия при отнемането на тези права.

Излагаме и своите предложения за промяна в нормативната уредба: 

1. Във всички училища да бъде финансирано от МОН създаването на е-дневник, чрез който да е възможна връзката учител-ученик-родител. Всеки учител да разполага с предоставено от училището е-устройство, чрез което да внася оценки и отсъствия, да уведомява за класни и контролни работи и т.н. Уведомяването на родителите за евентуални отсъствия на децата им да става не от учителите, а от администрацията на училището именно чрез системата е-дневник.

2. Да се забрани на директорите да изискват от учителите посещения по домовете на учениците, дежурства по дворове и коридори и т. н. несвойствени за учителите дейности. МОН да направи стъпки към необходимите законови промени в КТ и в ЗПУО, както и в Закона за бюджета, така че да бъде осигурена вътрешна жива охрана и видеонаблюдение.

3. Да се осигурят финансови средства от МОН за купуването на служебни мобилни телефони и служебни автомобили за училищата.

4. Да се възстанови правото на учителя да отстранява ученик от час при неприлично поведение. Да се възстанови правото на Педагогическия съвет да изключва ученици при драстични нарушения, без това да се отразява на бюджета на училището. Да се въведе възможност ученик да бъде отстраняван за определен период от време при нарушения на реда. Учителите да бъдат освободени от задължението да пишат планове за справяне с поведението на учениците – това не е тяхна работа, защото така се създава основа за задълбочаване на конфликтите. Ученикът трябва да бъде задължително насочен към директора, психолога и педагогическия съветник.

В заключение заявяваме, че отхвърляме всички промени, които касаят опита за подмяна на съдържанието на учителската професия. Категорично не сме съгласни с предложението за създаване на втори „екип за превенция“ и със задълженията на членовете му. В ДГ/училищата вече има изградени и действащи „екипи за обхват“, не виждаме нужда от допълнителни такива.

Готови сме да защитим мнението си по всякакъв начин, включително и със съдебни дела.

Настояваме от сега нататък да не се поставят за обществени обсъждания документи с подобно изключително важно за обществото ни съдържание в периода, когато колегите ползват заслужените си отпуски. Намираме това за опит за прокарване на нежелани политики без реално обсъждане.

Изявяваме готовността си от сега нататък да следим най-внимателно всяка една променена дума и да бъдем активна страна при създаването на наредби, като не позволим учителите да бъдат превърнати в държавна маша за насаждане на страх от санкции у българските родители.

Поради гореизброените причини настояваме проектът за промени в ПМС №100/08.06. 2018 г. да бъде отхвърлен на този етап, като всички промени по който и да е подобен документ да се случват само с изричното съгласие на мнозинството от учителите и цялото ни общество.   

С уважение:

Членовете (над 28000 учители) на ФБ групите:    

„Учители за силно българско образование“, „Педагози“ и "Класни ръководители"

                                                                                                                                         Дата: 02.08.2019 г.  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Яна Шишкова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...