Да спасим училището на с. Свежен (старо име Аджар) от продажба и от превръщането му в туристически обект - "място за настаняване"

 picture13.jpg

Уважаеми дами и господа,

С Решение № 286, взето с протокол № 23 от заседание на Общинския съвет на Община Брезово, Област Пловдив, състояло се на 25.02.2021 г., което на основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет на Община Брезово е приел представеното от кмета на Община Брезово проекто-предложение относно промяна предназначението на УПИ XII-училище, в кв. 14р от действащия план на с. Свежен, одобрен със Заповед № 8/16.03.1993г. на кмета на Община Брезово, в УПИ XII – учебен център с лекционни и конферетни зали и места за настаняване, кв. 14р, както и е разрешил изработването на ПУП – ПЗР на част от кв. 14р по плана на с. Свежен, при спазване разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ и след получаване на положително съгласие от МОН. В оспорваното решение липсват мотиви за приемането му, поради което следва да се приеме, че такива се съдържат в докладната записка на кмета на Община Брезово с изх. № 08-00159/12.02.2021г. на Община Брезово и вх. № 43/12.02.2021г. на Общински съвет – Брезово.
Формалният повод за решението е упоменат в докладната записка на кмета на Община Брезово - депозирано в общината инвестиционно намерение с вх. № 26-00-770/22.12.2020 г. от "БУЛБИЛДИНГ" ЕООД, ЕИК 160067780, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството, с искане да се закупи общински недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ УПИ XII-училище, в кв. 14р от действащия план на с. Свежен, с площ от 1705 кв.м., ведно с построената в него двуетажна полумасивна сграда-училище със застроена площ от 166 кв.м. Намерението на инвеститорът е да преустрои училището в "Учебен център с лекционни и конферентни зали и места за настаняване".
В бр. 86 от 04.11.1986г. на Държавен вестник „Списък на груповите и единичните архитектурно-строителни паметници на културата в с. Свежен – Пловдивски окръг“, издаден от тогавашния Комитет за култура, че училищната сграда в селото е обявена за паметник на културата, съгласно действащото към онзи момент законодателство („44. Училищна сграда от 1880г. – собственост на кметството, пл. № 258“ – стр. 7 от ДВ, бр. 86/04.11.1986г.). В бр. 96 от 1987г. на Държавен вестник е обнародвано Разпореждане № 55 от 26.11.1987г. на Министерския съвет, с което старинната част на с. Свежен е обявена за архитектурно-исторически резерват. Този статут, както на училищната сграда, така и на целия резерват, не е изменян или отменян и понастоящем.
Кметът и общинските съветници на Община Брезово, не са счели за необходимо да информират жителите в селото за своите действия, нито са насрочили обществено обсъждане на промяната на предназначението на УПИ XII - училище.

Ние - жители, както и временно пребиваващи и симпатизанти на с. Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив, се организирахме и създадохме подписка за спасяване на сградата на училището от продажба. Сградата е построена през 1880 г., непосредствено след Освобождението на България, в изключително тежка икономическа обстановка, изцяло с дарения и доброволен труд, в името на бъдещето на децата, на общността и на селището. Със същият ентусиазъм и изцяло доброволено е възстановена от руините и църквата в селото, с което жителите са обезпечили основните опорни точки за бъдещите поколения - образованието и вярата! А от Аджарското (в последствие Свеженско) училище, са излезли не малък брой достойни хора, допринесли пряко и косвено за възстановяването и бъдещото развитие на България.
Евентуална продажба на училището, би била израз на пълната липса на воля от страна на собственика на имота - Община Брезово, за запазване на културното и историческо наследство на селището, както и пълното погазване на гражданските права на жителите и на временно пребиваващите в селото, а именно - необходимостта от обществено обсъждане на казуса. От изключителна важност е да запазим историята, археологията и родовата памет на тази уникална част от България!

Това е петиция за:

1. Отмяна на Решение № 286, взето с протокол № 23 от заседание на Общинския съвет на Община Брезово, Област Пловдив, състояло се на 25.02.2021 г.
2. Запазване статута на УПИ XII-училище, в кв. 14р от действащия план на с. Свежен, Община Брезово, Област Пловдив и за използването му по предназначение.


Георги Кеменчеджиев    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Георги Кеменчеджиев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...