Защита на професионалните компетенции на инженера-геодезист относно проектиране на вертикална планировка, трасировъчни планове и подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционните проекти

Настоящата петиция е съставена по повод на продължаващите вече няколко години неспирни опити на Председателя на Националната професионална секция по Транспортно строителство и транспортни съоръжения (НПС ТСТС) в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) /в частност Писмо вх. № КИИП-ЦУ-127/19.02.2019г./ да омаловажава професионалната компетентност на специалистите и проектантите по геодезия и приложна геодезия и да ги противопоставя по недопустим начин на проектантите по транспортно строителство.

Според нас, място за спор въобще няма и проектантите от различните секции на КИИП би трябвало да работят съвместно и да се допълват, съобразно компетенциите си при изпълняване на общи интердисциплинарни проекти. Това е основен принцип на самата камара така, както е регламентирано в нормативната уредба. Поведението на Председателя на НПС ТСТС в КИИП преминава всякакви разумни граници и достигна до използване на неистини и негативно лично отношение към специалността геодезия. Това провокира и нашата ответна реакция.

Не можем да пренебрегнем и изказвания, като тези: „Твърденията на НПС ГПГ, че са изучавали вертикална планировка и че това е основание да проектират улици, паркинги и площадки не почива на никаква нормална логика. В учебния план на инженерите геодезисти /и то само в една от петте специализации/ се изучават 40 часа улици, като дори не се изготвя курсов проект.“.

Проектантите по част „Геодезия“ никога не са имали претенции да проектират улици, паркинги и площадки – нашите професионални компетенции са за проектиране на вертикалната планировка, трасировъчните планове и подробните устройствени планове – регулационни планове и парцеларни планове за обекти от транспортната инфраструктура така, както и за всеки друг инвестиционен обект. Каква по-логична обосновка за професионалната компетенция на инженерите геодезисти да създават проекти за вертикална планировка и трасировъчни планове трябва да се даде, освен получените знания и умения чрез изучаване на специален предмет „вертикално планиране“ по време на тяхното обучение? Явно не се прави особена разлика между проектиране на пътища и вертикално планиране и трасировъчни планове. Нима архитектите и строителните конструктори създават проекти за вертикално планиране за вътрешно кварталните пространства понеже и те проектират там сгради и съоръжения? На какво основание и по каква логика проектантите по ТСТС имат претенции да си присвояват това право за сметка на геодезистите за улици, паркинги и площадки? Те скоро може да поискат да проектират и други части от инвестиционните проекти, като канализационната отводнителна система и уличното осветление, просто защото се намират в обхвата на обекти с транспортна натовареност.

Утвърдения учебен план за 2018/2019г. на специалността от регулирана професия "Инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Студентите по геодезия в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ преминават обучение по следните дисциплини, свързани с инвестиционното проектиране:
1.       II семестър: Основи на строителното дело – обща заетост 90 часа;
2.       IV семестър: Водно дело – обща заетост 90 часа;
3.       IV семестър: Териториално устройство – обща заетост 120 часа;
4.       V семестър: Устройство на урбанизирани територии – обща заетост 120 часа;
5.       VI семестър: Подробни устройствени планове – обща заетост 120 часа;
6.       VI семестър: Пътища и железници – обща заетост 90 часа;
7.       VII семестър: Инженерна геодезия I част – обща заетост 150 часа;
8.       VII семестър: Вертикално планиране – обща заетост 120 часа;
9.       VII семестър: Учебна практика по инженерна геодезия – обща заетост 54 часа;
10.   VIII семестър: Инженерна геодезия II част – обща заетост 150 часа;
11.   VIII семестър: Вертикално планиране – обща заетост 120 часа;
12.   VIII семестър: Учебна практика по инженерна геодезия – обща заетост 54 часа;
13.   IX семестър: Специализация „Приложна геодезия“:
a.       3D моделиране във вертикалното планиране – обща заетост 150 часа;
b.      Геодезически работи при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти – обща заетост 150 часа;
c.       Избираем курс „Градско движение и проектиране на улици“ или „Ландшафтна архитектура“ – обща заетост 60 часа.  

Утвърденият учебен план за 2018/2019г. на специалността „Транспортно строителство“ във Факултета по транспортно строителство на Университета по архитектура, строителство и геодезия в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“. Студентите по тази специалност изучават:
1.       II семестър: Геодезия с обща заетост 120 часа;
2.       II семестър: Учебна практика по геодезия с обща заетост 30 часа;
3.       Специализантите по „Пътно строителство“ изучават:
a.       V семестър: Инженерна геодезия с обща заетост 120 часа;
b.      VI семестър: Учебна практика по инженерна геодезия с обща заетост 30 часа.  

Обективното и непредубедено сравнение на учебните планове дава ясни и категорични отговори за професионалната компетентност на проектантите по двете специалности и техните ангажименти в инвестиционното проектиране. Трябва да се отбележи, че макар и интердисциплинарния характер на проблемите, които са обхванати в учебните програми на специалностите „Геодезия“ и „Транспортно строителство“ в УАСГ, нито един от посочените предмети, изучавани от студентите в специалността ТС, не кореспондира еднозначно и по същество с предмета „Вертикално планиране“ в дълбочината и обема на изучавания материал от студентите в специалността „Геодезия“. Друг дългогодишен неоспорим факт е, че учебници и инструкции за вертикално планиране са писани и издавани само от преподаватели по геодезия.

Проектантите от секция ГПГ нямаме претенции и не сме си позволявали да изпълняваме самостоятелно проекти от транспортна инфраструктура, с изключение на част „Геодезия“ в такива проекти. Този факт е в пълен контраст с поведението на някои от колегите ни по част ТСТС, които не се свеняха през годините да изработват и част „Геодезия“ (вертикално планиране, трасировъчни планове, подробни устройствени планове – регулационни планове и парцеларни планове) в такива проекти. Изключително възмутително е тази всеизвестна порочна практика на масово нарушаване на принципа за спазване на професионалната компетентност от страна на проектанти по част ТСТС да не се санкционира вече десетилетия, а сега тези им незаконни действия да служат като единствен мотив те да претендират за официално преминаване на вертикалното планиране от част „Геодезия“ към несъществуващата до момента част „Пътна/Транспортна инфраструктура“.

Ние геодезистите, не отричаме водещата роля на проектантите по ТСТС в проектирането на пътни обекти, но не можем да приемем за адекватни желанията им да поемат и съществена част от дейността по изработване на геодезическите проекти за тези обекти. Необяснимо е защо за 15 години от влизането в сила на Наредба № 4 никой не оспорваше компетенциите между различните специалности в КИИП, а през 2016 година при опита от страна на колегите специалисти по ТСТС да се създаде нова част „Пътна/Транспортна инфраструктура“ те се опитват да завземат чужди, на полученото образование и компетенцията им, територии. Категорично настояваме всеки проектант да практикува именно професията, за която е учил и да не се правят компромиси с компетентностите. За разлика от тях, ние геодезистите не сме се обърнали с необяснима настървеност, към дейности, които не са в рамките на професионалната ни компетентност и квалификация.

Изказваме категорично становище, че стремленията и претенциите на ръководството на НПС ТСТС в КИИП да извоюва ангажименти на проектантите по част ТСТС за изработване на проекти за вертикално планиране и трасировъчни планове за сметка на част „Геодезия“ в инвестиционното проектиране, изпълнявани до момента от проектантите от секция ГПГ съгласно действащата подзаконова нормативна уредба, са абсолютно необосновани и не са подкрепени с никакви обективни обстоятелства, свързани с полученото образование и професионалната им компетентност. Категорично изразяваме своето несъгласие с  неконструктивните  опити  да се противопоставят изкуствено двете професионални колегии на проектантите по ГПГ и ТСТС в рамките на КИИП. Призоваваме за преустановяване на тези излишни и несъстоятелни действия на ръководството на НПС ТСТС, от които можем само да загубим всички в нормативно определените ни професионални взаимоотношения за сметка на общата ни работа.

Призоваваме ръководството на КИИП да упражни най-после необходимия контрол за спазване на професионалната компетентност и да преустанови порочната практика специалисти по ТСТС да разработват и оторизират проекти или части от проекти по ГПГ.

Призоваваме комисията към МРРБ, която отговаря за актуализиране на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, да се информира относно компетенциите, които дава определено образование, преди да прави промени в Наредба № 4.

Заявяваме, че ще участваме активно в общи действия за защита на професионалните интереси на всички проектанти геодезисти в България.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Георги Гочев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )