Защита на професионалните компетенции на инженера-геодезист относно проектиране на вертикална планировка, трасировъчни планове и подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционните проекти

Настоящата петиция е съставена по повод на продължаващите вече няколко години неспирни опити на Председателя на Националната професионална секция по Транспортно строителство и транспортни съоръжения (НПС ТСТС) в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) /в частност Писмо вх. № КИИП-ЦУ-127/19.02.2019г./ да омаловажава професионалната компетентност на специалистите и проектантите по геодезия и приложна геодезия и да ги противопоставя по недопустим начин на проектантите по транспортно строителство.

Според нас, място за спор въобще няма и проектантите от различните секции на КИИП би трябвало да работят съвместно и да се допълват, съобразно компетенциите си при изпълняване на общи интердисциплинарни проекти. Това е основен принцип на самата камара така, както е регламентирано в нормативната уредба. Поведението на Председателя на НПС ТСТС в КИИП преминава всякакви разумни граници и достигна до използване на неистини и негативно лично отношение към специалността геодезия. Това провокира и нашата ответна реакция.

Не можем да пренебрегнем и изказвания, като тези: „Твърденията на НПС ГПГ, че са изучавали вертикална планировка и че това е основание да проектират улици, паркинги и площадки не почива на никаква нормална логика. В учебния план на инженерите геодезисти /и то само в една от петте специализации/ се изучават 40 часа улици, като дори не се изготвя курсов проект.“.

Проектантите по част „Геодезия“ никога не са имали претенции да проектират улици, паркинги и площадки – нашите професионални компетенции са за проектиране на вертикалната планировка, трасировъчните планове и подробните устройствени планове – регулационни планове и парцеларни планове за обекти от транспортната инфраструктура така, както и за всеки друг инвестиционен обект. Каква по-логична обосновка за професионалната компетенция на инженерите геодезисти да създават проекти за вертикална планировка и трасировъчни планове трябва да се даде, освен получените знания и умения чрез изучаване на специален предмет „вертикално планиране“ по време на тяхното обучение? Явно не се прави особена разлика между проектиране на пътища и вертикално планиране и трасировъчни планове. Нима архитектите и строителните конструктори създават проекти за вертикално планиране за вътрешно кварталните пространства понеже и те проектират там сгради и съоръжения? На какво основание и по каква логика проектантите по ТСТС имат претенции да си присвояват това право за сметка на геодезистите за улици, паркинги и площадки? Те скоро може да поискат да проектират и други части от инвестиционните проекти, като канализационната отводнителна система и уличното осветление, просто защото се намират в обхвата на обекти с транспортна натовареност.

Утвърдения учебен план за 2018/2019г. на специалността от регулирана професия "Инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Студентите по геодезия в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ преминават обучение по следните дисциплини, свързани с инвестиционното проектиране:
1.       II семестър: Основи на строителното дело – обща заетост 90 часа;
2.       IV семестър: Водно дело – обща заетост 90 часа;
3.       IV семестър: Териториално устройство – обща заетост 120 часа;
4.       V семестър: Устройство на урбанизирани територии – обща заетост 120 часа;
5.       VI семестър: Подробни устройствени планове – обща заетост 120 часа;
6.       VI семестър: Пътища и железници – обща заетост 90 часа;
7.       VII семестър: Инженерна геодезия I част – обща заетост 150 часа;
8.       VII семестър: Вертикално планиране – обща заетост 120 часа;
9.       VII семестър: Учебна практика по инженерна геодезия – обща заетост 54 часа;
10.   VIII семестър: Инженерна геодезия II част – обща заетост 150 часа;
11.   VIII семестър: Вертикално планиране – обща заетост 120 часа;
12.   VIII семестър: Учебна практика по инженерна геодезия – обща заетост 54 часа;
13.   IX семестър: Специализация „Приложна геодезия“:
a.       3D моделиране във вертикалното планиране – обща заетост 150 часа;
b.      Геодезически работи при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти – обща заетост 150 часа;
c.       Избираем курс „Градско движение и проектиране на улици“ или „Ландшафтна архитектура“ – обща заетост 60 часа.  

Утвърденият учебен план за 2018/2019г. на специалността „Транспортно строителство“ във Факултета по транспортно строителство на Университета по архитектура, строителство и геодезия в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“. Студентите по тази специалност изучават:
1.       II семестър: Геодезия с обща заетост 120 часа;
2.       II семестър: Учебна практика по геодезия с обща заетост 30 часа;
3.       Специализантите по „Пътно строителство“ изучават:
a.       V семестър: Инженерна геодезия с обща заетост 120 часа;
b.      VI семестър: Учебна практика по инженерна геодезия с обща заетост 30 часа.  

Обективното и непредубедено сравнение на учебните планове дава ясни и категорични отговори за професионалната компетентност на проектантите по двете специалности и техните ангажименти в инвестиционното проектиране. Трябва да се отбележи, че макар и интердисциплинарния характер на проблемите, които са обхванати в учебните програми на специалностите „Геодезия“ и „Транспортно строителство“ в УАСГ, нито един от посочените предмети, изучавани от студентите в специалността ТС, не кореспондира еднозначно и по същество с предмета „Вертикално планиране“ в дълбочината и обема на изучавания материал от студентите в специалността „Геодезия“. Друг дългогодишен неоспорим факт е, че учебници и инструкции за вертикално планиране са писани и издавани само от преподаватели по геодезия.

Проектантите от секция ГПГ нямаме претенции и не сме си позволявали да изпълняваме самостоятелно проекти от транспортна инфраструктура, с изключение на част „Геодезия“ в такива проекти. Този факт е в пълен контраст с поведението на някои от колегите ни по част ТСТС, които не се свеняха през годините да изработват и част „Геодезия“ (вертикално планиране, трасировъчни планове, подробни устройствени планове – регулационни планове и парцеларни планове) в такива проекти. Изключително възмутително е тази всеизвестна порочна практика на масово нарушаване на принципа за спазване на професионалната компетентност от страна на проектанти по част ТСТС да не се санкционира вече десетилетия, а сега тези им незаконни действия да служат като единствен мотив те да претендират за официално преминаване на вертикалното планиране от част „Геодезия“ към несъществуващата до момента част „Пътна/Транспортна инфраструктура“.

Ние геодезистите, не отричаме водещата роля на проектантите по ТСТС в проектирането на пътни обекти, но не можем да приемем за адекватни желанията им да поемат и съществена част от дейността по изработване на геодезическите проекти за тези обекти. Необяснимо е защо за 15 години от влизането в сила на Наредба № 4 никой не оспорваше компетенциите между различните специалности в КИИП, а през 2016 година при опита от страна на колегите специалисти по ТСТС да се създаде нова част „Пътна/Транспортна инфраструктура“ те се опитват да завземат чужди, на полученото образование и компетенцията им, територии. Категорично настояваме всеки проектант да практикува именно професията, за която е учил и да не се правят компромиси с компетентностите. За разлика от тях, ние геодезистите не сме се обърнали с необяснима настървеност, към дейности, които не са в рамките на професионалната ни компетентност и квалификация.

Изказваме категорично становище, че стремленията и претенциите на ръководството на НПС ТСТС в КИИП да извоюва ангажименти на проектантите по част ТСТС за изработване на проекти за вертикално планиране и трасировъчни планове за сметка на част „Геодезия“ в инвестиционното проектиране, изпълнявани до момента от проектантите от секция ГПГ съгласно действащата подзаконова нормативна уредба, са абсолютно необосновани и не са подкрепени с никакви обективни обстоятелства, свързани с полученото образование и професионалната им компетентност. Категорично изразяваме своето несъгласие с  неконструктивните  опити  да се противопоставят изкуствено двете професионални колегии на проектантите по ГПГ и ТСТС в рамките на КИИП. Призоваваме за преустановяване на тези излишни и несъстоятелни действия на ръководството на НПС ТСТС, от които можем само да загубим всички в нормативно определените ни професионални взаимоотношения за сметка на общата ни работа.

Призоваваме ръководството на КИИП да упражни най-после необходимия контрол за спазване на професионалната компетентност и да преустанови порочната практика специалисти по ТСТС да разработват и оторизират проекти или части от проекти по ГПГ.

Призоваваме комисията към МРРБ, която отговаря за актуализиране на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, да се информира относно компетенциите, които дава определено образование, преди да прави промени в Наредба № 4.

Заявяваме, че ще участваме активно в общи действия за защита на професионалните интереси на всички проектанти геодезисти в България.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Георги Гочев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...