ЕВРОПАРИ за наука и образование - ДА! За кражби - НЕ!

Това е подписка, подкрепяща писмо до ЕС, в което се иска даването на възможност на българското правителство да преразгледа (не, че то го иска) българската поръчка към еврофондове в посока икономика на знанието - наука, образование и иновации. Ако това не се случи, в продължение на следващите 7 години еврофинасии за наука и за образование на практика няма да има.

До г-н Мартин Шулц, Председател на Европарламента,

До г-н Жозе Мануел Барозу, Председател на Еропейската комисия

До г-жа Мойра Гейгън-Куин, Комисар по научни изследвания и иновации

До г-жа Андрула Василиус, Комисар по образование, култура, многоезичие и младеж

До г-н Антонио Таяни, Комисар по промишленост и предприемачество

До г-н Ласло Андор, Комисар по заетост социални въпроси и приобщаване

До г-н Йоханес Хан, Комисар по регионална политика

До г-н Януш Левандовски, Комисар по бюджет и финансово планиране

До г-н Турбьорн Ягланд, Генерален секретар на Съвета на Европа

Писмо

На 21 август 2013 г., Българското правителство изпрати своето виждане за разпределение на еврофондовете предназначени за България за периода 2014-2020г. Веднага след обявяването на неговото съдържание възникна огромно напрежение в българската академична общност и училищни преподаватели. Бяха забелязани сериозни несъответствия между регламентите на структурните и кохезионния фондове на ЕС и направеното от г-н Орешарски предложение.

В това предложение науката, иновациите и образованието очевидно не са приоритет на използването на еврофондовете. Научната дейност се финасира общо около 1% от общото финансиране, а образованието - около 2%. Добавено към изключително ниските бюджетни нива за наука и образование отнесени към БВП (0,3% и 3,6 % съответно) тази "скромност" в исканията, прави невъзможно осъществяването на т. нар. "икономика на знанието". Подобна скромност има и при отделянето на средства за иновации.

За съжаление, предложението на правителството „Орешарски“ няма никаква концепция, нито визия как да използва тези фондове за развитие. Целите на "Хоризонт 2020" са застъпени с нисък приоритет и се създава впечатление, че огромна част от средствата са пренасочени към области, в които се запълват "дупките" на националното финансиране.*

В предложението на Българското правителство има ударение върху екстензивни отрасли и нищо за бъдещето на България, тоест пропуска се основната идея на тези фондове - да изравни развитието на новопостъпилите страни с това на старите членки на ЕС. Такова използване на скъпоценните европейски средства би създало последващи заплахи за целостта на съюза, дължащи се на огромната разлика в развитието на отделните държави.

Съществува основателно предположение в българското общество, за отклоняване на средствата за наука и образование към отрасли, с голяма плътност на позиционирането на политически свързани фирми.

Ние долуподписаните учени, преподаватели, учители, студенти, докторанти и граждани предлагаме:

Европейската комисия да удължи с 2 месеца етапа на предварително уточняване броя на оперативните програми и тяхното финансиране, с цел даване възможност на българското правителство да подготви по-обосновано и с по-ясна концепция предложение и да отстрани съществуващите противоречия с регламентите на ЕС.

Инициатори на подписката:

Сдружение "Когито", формация "Учени в действие"

Желаещите да проследят последващите действия и отзвук на писмото - следете групата "Защо наука?" във Фейсбуук.

* Това състояние на нещата е в директно противоречие с регламентите на ЕС за ЕФРР и ЕСФ. В тези регламенти се посочва, че поне 80 % от средствата са предназначени основно за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, научни изследвания и иновации и за предоставянето на подкрепа на МСП в по-силно развитите региони и регионите в преход, от които 20 % — за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Тук още се посочва, че ЕФРР следва да допринася за изпълнението на стратегията „Европа 2020“, като по този начин гарантира, че предоставяната по линия на ЕФРР подкрепа ще бъде концентрирана в по-голяма степен върху приоритетите на Съюза. В зависимост от категорията на регионите, за които се осигурява подкрепа, предоставяната по линия на ЕФРР подкрепа следва да се отпуска предимно за научни изследвания и иновации, за малките и средните предприятия, както и за смекчаване на последиците от изменението на климата. (РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006)

В друг документ (Общи показатели за предоставяната от ЕФРР подкрепа по целта „Инвестиции за растеж и работни места“) се посочва, че за да допринесе за осъществяването на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, всеки от фондовете по ОСР подкрепя в съответствие със своята мисия следните тематични цели: засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;