В подкрепа на училищните психолози против изказванията на Янка Такева - председател на СБУ

УВАЖАЕМА Д-Р ТАКЕВА,  

Ние, училищните психолози, се обръщаме към Вас по повод Ваше интервю за Агенция “Фокус” със заглавие “Янка Такева, СБУ: Психолозите в училищата приемат децата като пациенти и не можаха да се справят с агресията там”. Интервюто Ви е във връзка с учителските заплати и на един от въпросите за скрининг тестовете при тригодишните деца в детската градина Вие коментирате ролята на психолозите като изразявате негативно мнение за нашата работа в училище. Изказването Ви предизвика силна реакция на възмущение в нашата професионална общност, голяма част от която са членове на Съюза на българските учители и ни обедини в позиция категорично да не се съгласим с подобни твърдения. Ние сме готови дори да поискаме Вашата оставка в случай, че тези коментари останат без отзвук и не са посрещнати от министъра на образованието и науката с ясна позиция за ролята и мястото ни в промените, които се извършват в системата на образованието.

Ние не приемаме като лидер на най-голямата синдикална организация на учителите да изразявате мнение срещу педагогически специалисти, чиято дейност очевидно не познавате. Няма и как да познавате нашата работа, тъй като тя  не е регламентирана на национално ниво, защото липсва национална политика за психологическото обслужване в образованието. Вероятно не знаете, че поради този факт сме принудени всеки един от нас да изминава продължителен период на търсене на мястото си в училището. Това невинаги минава гладко, защото психичното здраве не е във фокуса на внимание на училищната институция. Трябва да признаем, че в системата се шири неразбиране за нашата работа, което отблъсква участниците в образователния процес, защото ги кара да мислят точно, както Вие се изразихте  - че не са пациенти. Обръщаме Ви внимание, че не психолозите са автори на подобно убеждение, а то е част от стигмата за психичното и се дължи на ниската психично-здравна култура у нас като цяло. Ежедневно се сблъскваме с подобни предразсъдъци, които създават пречки пред възможността да бъдем полезни, да се срещаме и разговаряме с тези, които страдат или преживяват трудни моменти в хода на своето развитие, порастване и обучение. Смятаме също така, че би трябвало да сте наясно с тези и други въпроси, пред които сме изправени, за да можете да се изказвате компетентно и в защита на специалисти, които имат различна подготовка, пораждат различна гледна точка към детето. Помагащата ни функция в образованието ни поставя наравно с учителите и с другите наши колеги специалисти, заедно да допринасяме за изграждането на успешни личности, както и да създаваме взаимовръзки с родителите.

В отговор на Вашето изказване искаме да поясним, че профилът и функционалните характеристики на училищните психолози и педагогическите съветници са описани в Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и в нашите длъжностни характеристики, с които е добре да се запознаете. Никъде в нормативните актове, касаещи дейността ни, не сме определяни като медицински специалисти и Етичният ни кодекс не позволява да приемаме деца, учители и родители като пациенти, което е добре да се разбира от Вас и да се прецизира в изказванията Ви.

Дейността ни в училище е ключова за създаване и реализиране на училищни политики за подкрепа и ангажиране на деца и ученици, за превенция на проблеми с ученето,  поведението и отношенията. Също така на нас се възлагат интервенции, които не са индивидуални или групови с учениците, а изискват отговор на цялата училищна общност в сътрудничество с родителите и с институциите и службите, имащи отношение към закрила на детето. Основен фокус на нашата работа  е изграждането на позитивен психологически климат и улесняване изграждането на ефективни отношения между всички участници в училищната общност.  

Усилията ни са насочени и към превенция на психичното здраве на учениците, подпомагане и  създаването на екипи в училищата и в детските градини, които работят за личностно развитие на децата и учениците, успешното им социализиране и адаптиране в училищна среда Подпомагаме  училищното ръководство в създаването на политики за приобщаващо образование, т.е. условия на образователната среда, в които всяко дете да може да развива максимално уменията, способностите и талантите си. Опитваме се все по-активно да въвличаме родителите в целия учебен процес, защото това е начинът да изграждаме “мостове” на сътрудничество и добра комуникация в решаването на актуалните проблеми на младите хора. Ето защо не приемаме и изказването Ви, че не сме добре приети в образователните институции.

Училището е ключова среда на взаимоотношенията между учениците. Едни от най-важните уроци за тях трябва да бъдат свързани с реалния живот, разбиране на правилата и културните норми. Децата търсят ролеви модели и намират голяма част от тях в училището сред своите връстници и сред учителите. Нашата основна задача е да консултираме децата,  да  правим всичко възможно за откриване на нови начини и места за тяхното  себеизразяване и себеизява заедно с учителите.  Затова ние сме първият техен помощник и партньор, особено когато е нарушено или трябва да се изгради доверието между училището и семейството на детето. Нашата работа в областта на приобщаващото образование тепърва трябва да бъде разгърната в целия й потенциал на въвеждане на подкрепа в обучението чрез анализиране на факторите, които затрудняват детето и на неговите силни страни и възможности. В областта на справянето с агресията и насилието в училище ние не трябва да сме самотен играч, който се бори с агресията.

Психолозите и педагогическите съветници имаме нужда да бъдем част от училищния отговор и система от дейности и процедури, екипи, решения и планове, а не да правим отделни такива. В условията на новите промени и потребностите на днешните деца нашата работа започва да има нови измерения като част от палитрата разнообразни часове, срещи с децата, съвместни програми и проекти, услуги и помощ не само в системата на образованието, но и координирано с другите ангажирани системи. Затова има нужда от разясняване на очакванията към нас и задачите ни, отваряне широко вратата на нашето участие в анализите, планирането на училищните дейности и развиване на екипна мултидисциплинарна работа. Ние смятаме, че всеки ангажиран в системата с решаване на проблемите в нея трябва да бъде събуден и просветен по въпросите на психичното здраве, страданието и кризите в порастването на децата и в тази посока да се насърчава сътрудничеството между специалисти, учителите и родителите, а не да се отчуждава. Бихме искали да коментираме и скрининг теста при тригодишните деца в детската градина. По отношение на неговата научна пригодност Ви уверяваме, че той не само е създаден от научен екип, но и има висока стойност на прилагането му. Дори можем непресилено да твърдим, че е първата такава методика и инструмент, с който специалистите в образованието и учителите могат след съответно обучение свободно да осигуряват индивидуален подход и възможности за развитие на детето.

Нашите притеснения са свързани с липсата на кадри и големия отлив особено при психолозите - за миналата учебна година от близо 1000 психолози и педагогически съветници в системата са останали около 700, като тенденцията е да намаляват. Във връзка със заплатите, както и пропуска да се регламентира кариерното развитие на психолозите и съветниците, също имаме какво да Ви кажем, защото сме единствените специалисти с неуреден норматив, несправедливо заплащане на труда и сме лишени на практика от професионално развитие. Затова бихме искали широк отзвук и застъпничество за нашите предложения, които изпращаме в работни групи в МОН и настояваме те да бъдат сериозно разгледани, обсъдени с нас и въведени в нормативната рамка. Г-жо Такева, ние смятаме, че социалното измерение и социалните проблеми в живота на децата трябва да бъдат признати и приети от образователната система по начин, по който да се осигурят ресурси, адекватно отношение, координиране на общи действия със здравната система, системата за закрила на детето, правоохранителната система, НПО сектора и други участници в защитата на децата. Педагогическият подход трябва да се свърже с психо-социалния със загриженост и внимание към децата, така че да отвори място за срещи и взимане на решение по различен начин от досегашния, а за това сме необходими ние - за да улесним появата на алтернатива при най-сложните ситуации на деца и да помогнем за въвеждане на подкрепата в обучението в училище в полза и интерес на всички участници.

 

С уважение,

Анет Маринова - училищен психолог в 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" - град София

Иван Пейчев - училищен психолог в НУ "Цани Гинчев" - град Лясковец

Елена Дражева - училищен психолог в 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" - град София