За забрана на улавянето и съхранението на СО2 в земните недра

Петиция за налагане на забрана върху улавянето и съхранението на въглероден диоксид в земните недра на България и в подкрепа на становището, прието от коалиция от неправителствени организации

България няма нужда от експериментална рискова технология за съхранение на въглероден диоксид в земните недра!

Коалиция от екологични неправителствени организации призовават Народното събрание да вземе предвид всички рискове за хората и околната среда, които могат да възникнат при приложение в България на технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (УСВД) в земните недра, да се съобрази с липсата на натрупан опит и научни знания за тази технологията и да забрани внедряването й в страната. Алтернативно решение може да бъде мораториум, докато не се утвърди технологията като безопасна.

Понастоящем парламентарните комисии разглеждат внесения от правителството законопроект, който цели да разреши и регламентира приложението в България на тази нова, рискова и неутвърдила се технология. България трябва да транспонира европейска директива, в която ясно е указано, че е право на избор на всяка страна-членка дали да разреши прилагането на технологията за УСВД на своя територия. Предложеният законопроект е преждевременен и има редица пропуски по отношение на рисковете за здравето на хората и околната среда, безопасността и бъдещите финансови задължения на държавата към операторите на инсталации за инжектиране в земните недра.

Екологичните организации призовават депутатите да се позоват на точка 19 и чл. 4, ал. 1 от директивата и да забранят приложението в България на технологията. Разпоредбата от директивата гласи: „Държавите-членки запазват правото си да определят зоните, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение в съответствие с изискванията на настоящата директива. Това включва правото на държавите - членки да не позволяват съхранение в определени части от своята територия или на цялата си територия".

Технологията за инжектиране на въглероден диоксид в земните недра е експериментална и все още не са изяснени всички рискове около нейното приложение. Със сигурност има риск за подземните води и за екосистемите в случай на изтичане на въглероден диоксид. Технологията не е устойчива и не гарантира разрешаване на проблема с големите емисии парникови газове. Същевременно, в България няма подходящи геоложки условия за УСВД, тъй като страната се намира в сеизмично активна зона.

Разрешаване използването на технологията обрича страната на безсмислени инвестиции и на растящи цени на тока за дълъг период от време. Също така, в момента не е необходимо да се приема закон, който разрешава внедряването на технологията, след като самата директива признава липсата на достатъчно научни и технологични знания и предвижда ревизия след пет години.

Страни като Австрия и Германия вече забраниха УСВД на своя територия като твърде скъпа и рискова технология, неефективна и недостатъчно надеждна за справяне с климатичните промени по един устойчив и сигурен начин. Причините за това бяха загриженост за безопасността и съпротива от страна на провинциите да приемат на своя територия инжектиране на въглероден диоксид в земните недра. Ако тези развити държави отхвърлят технологията, то България има още по-големи основания да не я разрешава на своя територия.

Съществува огромен неизползван потенциал в страната за борба с климатичните промени чрез повишаване на енергийната ефективност, развитие на достъпните технологии от възобновяеми енергийни източници, саниране на сградния фонд, залесяване и опазване на горите, развитие на геотермални електроцентрали. Използването им може да намали значително парниковите емисии в нашата страна и да обезсмисли напълно необходимостта от огромни инвестиции за УСВД.

Пълният текст на становището на коалицията относно законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра може да прочетете тук: http://www.esd-bg.org/media/Stanovishte_zakonoproekt_USVD.pdf 


Коалиция от неправителствени организации    Свържете се с автора на петицията