Относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност от 02.03.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,

 

Във връзка с предложения текст в Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 година, а именно, че "изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец ноември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец септември", имам следния коментар.

Като основен мотив за предлаганото гореописано изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. е посочен фактът, че "...насроченият за месец ноември 2020 г. държавен изпит по публичноправни науки е отложен и проведен през месец януари 2021 г., след отпадане на съответните ограничения от заповедта на министъра на здравеопазването...". Следователно, завършилите през януари студенти могат да започнат своя стаж най-рано на 01.03.2021 г., което прави невъзможно явяването им на изпит за придобиване на юридическа правоспособност през октомври. 

Считам, че подобен критерий за промяна на изпитната дата е нееднозначен, непълен, недостатъчно убедителен, изваден от контекст и в същото време - ощетяващ значително останалите студенти в Юридическите факултети на страната, които не са завършили своето юридическо образование през януари 2021 година, а през февруари. В защита на изразеното от мен мнение посочвам следните аргументи.

Предвид епидемиологичната обстановка в България, в определени висши учебни заведения, държавният изпит по публичноправни науки не се проведе през януари (както бе в Софийския университет "Св. Климент Охридски"), а в края на месец февруари. Като пример мога да посоча Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", където въпросният държавен изпит се проведе на 19 и 20 февруари 2021 г. Това на практика означава, че завършилите право в този университет на въпросните дати, например, ще могат да започнат своя стаж най-рано на 01.04.2021 година, което прави невъзможно явяването им на изпит за придобиване на юридическа правоспособност през тази година, независимо дали той ще се проведе през октомври или през ноември месец, т.е. дипломантите, съобразявайки се с изискванията и нормите на Наредба № 1 от 2019 година, ще имат възможността да се явят на въпросния изпит едва през месец април 2022 година.

Смятам, че когато причината за всички тези промени на дати както за държавните изпити в Юридическите факултети на страната, така и относно изпита за придобиване на юридическа правоспособност, е една и съща (а именно: усложнената епидемиологична обстановка у нас), би било несправедливо и непоследователно една част от завършилите право да могат евентуално да се явят на изпита през ноември 2021 година, а друга част -  най-рано през април 2022 година. Мисля, че може и трябва да се намери по-адекватно решение, което да е в интерес на всички заинтересовани страни.

 

Уважаема госпожо Ахладова,

 

Във връзка с посоченото от мен досега, предлагам следните възможности, които да бъдат обмислени и обсъдени:

1. Могат да се инициират промени в Наредбата, чрез които само и единствено за текущата година (предвид обстановката), продължителността на стажа да бъде намалена от 6 на 5 месеца.

2. Могат да се инициират промени в Наредбата, чрез които само и единствено за текущата година да бъдат променени сроковете за подаване на документи за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

3. В изпълнение и съобразно чл. 23, ал. 4 от Наредбата, Вие, като Министър на правосъдието, можете да упражните своето правомощие и да насрочите още един изпит през декември 2021 година, освен планираният изпит за ноември месец.

Тези три възможности бяха посочени и от Декана на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Даниел Вълчев в писмо с изходящ номер 160/12.02.2021 година, адресирано до Вас.

Силно се надявам и разчитам, че ще се стигне до адекватно и справедливо решение в интерес на всички заинтересовани страни.

 

С уважение,

Атанас Димитров Янев,

дипломант по право в Юридически факултет на

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Атанас Янев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...