Петиция против Вътрешните правила на лицата по чл.3ал.2т.31 ЗМИП

Съгласно чл.3 ал.2 т.31 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), ние сме лица, които по занятие извършват счетоводни услуги, и сме длъжни да се съобразяваме с Правила, според които трябва да се превърнем в нещатни сътрудници на ДАНС, да извършваме анализи и да изготвяме доклади за наши клиенти, както и рискови профили. С тези задължения ние влизаме в противоречие не само с договорните ни отношения между счетоводител и работодател (предприятие), а и с един от основните принципи в Етичния Кодекс на Професионалните Счетоводители - конфиденциалност. За да можем да съставяме ’’Вярно и честно годишните отчети” (както е съгласно Закона за счетоводството) клиентите ни следва да ни се доверяват и да ни дават информация, която ние да представим в Годишния Финансов Отчет в изпълнение на данъчното законодателство.

 

Счетоводителят и в частност съставителят на Годишния Финансов Отчет на предприятието, като субект на правото има точно определен правен статус, като съвкупност от права и задължения, които са неотделими от правоспособността, дееспособността, субективните права и задължения, както и законно признатите интереси на личността. В този смисъл разширяването на задълженията ни без съответната правоспособност, влизат в противоречие с човешките ни права и обричат на неефективност извършваните от нас действия, които ще доведат и до създаването на конфликтни отношения с наши контрагенти, партньори и работодатели.

 

Призванието на счетоводителят е да отразява вярно стопанските операции и да дава предложения за ефективни решения, което е залегнало в двустранно подписани договори, а не да извършва действия, като проследяване и докладване. Натоварването ни с тези несвойствени функции, вменяването ни на чужди правила и задължения, ще се отрази негативно на основната ни дейност, ще внедри мнителност, изкривено мислене, които определено ще ни отклонят от нормалните ни задължения и влошат качеството на счетоводния ни труд.

 

Така представените за нас ’’ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА, ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 31 ОТ ЗМИП’’

ни поставят в НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ с останалите задължени лица цитирани в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ). За да ги изпълним , ние трябва безвъзмездно през повечето време да анализираме, синтезираме, класифицираме и изготвяме доклади за клиентите, вместо да вършим присъщата ни дейност - счетоводство на съответните предприятия.

 


С настоящата Петиция настояваме да бъдат спуснати кратки, ясни и недвусмислени, РАВНОПОСТАВЕНИ с другите категории лица ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, задължени по чл.3, ал.2, т.31 по Закона за мерките срещу изпирането на пари.