ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА ЗА ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИЯ!

До

Европейския парламент,

Европейския омбудсман,

Министър - Председателя на Република България,

Министерството на труда и социалната политика,

Министерството на икономиката,

Агенцията по заетостта,

Омбудсмана на Република България,

както и на вниманието

на

всички българи

 

ПОДПИСКА

В ПОДКРЕПА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА

ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ НА ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО Й.

ИСКАМЕ регистрираните  безработни лица да не бъдат единствено субекти, които полагат подписа си на определеното място при посещение в Бюрата по труда, а да има реални действия относно реализацията им при липса на обяви за свободни работни места съобразно с професионалната им квалификация. За да бъдат  постигнати ефективни резултати имаме следните предложения и настояваме:

1. На първо място категорично се обявяваме против обучение по програмата "Аз мога повече" 2012г. Тя е продължение на програмата "Аз мога" и по нея всеки работещ по трудов договор може да получи ваучер за езиково обучение. Подобно на програмата"Аз мога", програмата"Аз мога повече", се ръководи от Агенцията по заетостта и Бюрата по труда. Предлагаме тази програма да бъде или предназначена за  обучение на регистрираните безработни  лица, които са крайно нуждаещи се и подобни  обучения  и курсове за преквалификация ще стимулират развитието им в съответствие с техните индивидуални потребности, или да отпадне и средствата  да бъдат прехвърлени по други програми за безработни лица, като им даде шанс за  развитие.

2. Лицата, които нямат трудов стаж по професионална квалификация да бъдат включвани в подходящи програми или мерки за заетост. Това се отнася за  регистрирани безработни лица, които не са ползвали или са ползвали, но са прекъснали по обективни причини, програма или мярка за заетост от Агенцията по заетостта и нямат необходимите 6 месеца трудов стаж по професионална квалификация за по-нататъшно развитие. Тези безработни лица да имат предимство без ограничение на възрастта до 29 години. Програмите и мерките за заетостта от Агенцията по заетостта да важат за всички безработни лица в трудоспособна възраст, за да не се налага отписването им от регистрация от Бюрата по труда поради невъзможност за ползване на услугите на Агенцията по заетостта.

3. Безработните лица ползвали програми и мерки за заетост 12 месеца  от Агенцията по заетостта  да нямат право за по-дълъг период от една година  да ползват програми и мерки за заетост, за да бъдат избегнати впечатленията, че едни и същи регистрирани безработни лица ползват програмите и мерките за заетост от Агенцията по заетостта. Безработни лица, възползвали се над 12 месеца  от програмите и мерките за заетост, да върнат сумата на изразходваните финансови средства за разликата над 12 месеца. Това да бъде в сила ако бъде установено, че в същия период на ползваните  програми и мерки за заетост от Агенция по заетостта има регистрирани  безработни лица, които не са ползвали или са ползвали, но са прекъснали по обективни причини програми или мерки за заетост от Агенцията по заетостта.

4. Финансирането на програмите и мерките за заетост да бъдат оповестявани на интернет страницата на Агенцията по заетостта, за да има прозрачност и яснота както за работодателите, така и за безработните лица по отношение на това какво се финансира.

5. Да се направи ревизия на усвоените средства  по програмите и мерките за заетост, финансирани от европейските фондове  до 2012 година, за преквалификация и осигуряване на работа на регистрирани безработни лица в Бюрата по труда.

6. Да бъдат обявявани не само неквалифицираните свободни работни места в Бюрата по труда. В случай, че не са обявявани да бъдат обявявани и квалифицираните свободни работни места от общинските администрации, общински предприятия и смесените публично-частни общински фирми, в които общините участват с дялове, общински дружества, държавни институции, държавни организации, публично-държавни фирми, публично-държавни дружества и други, за да не се създава впечатление за нередности, което подкопава доверието в институциите.

Очакваме вашата реакция, която да е своевременна и адекватна, предвид необходимостта всеки безработен гражданин в трудоспособна  възраст да има възможност за ползване услугите на Агенцията по заетостта и Бюрата по труда, за по-нататъшни възможности за реализация  според:
а.)  КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в сила от 13.07.1991 г., последно изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., както следва:

Чл. 48.(1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.
(2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, определени със закон.

б.) ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (загл. изм. - ДВ, БР. 68 от 2006 г.), в сила от 01.01.2004 г. последно изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., както следва:

Чл. 25. Териториалните поделения на Агенцията по заетостта са длъжни да осигурят на безработните лица равни възможности за ползване и упражняване на гарантираните им със закон права без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.

Чл. 26. Лицата имат право на равни условия на достъп до професия или дейност, възможност за упражняването им и на развитието им в тях без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.

Преди всичко разчитаме на всички вас, засегнати и незасегнати да подкрепите нашата протестна петиция, защото се касае за усвояването на средства както от еврофондовете, така и от български фондове! Крайно време е да има промяна, прозрачност, справедливост и финансирането да стига до обикновения българин което може да му даде шанс за развитие!

Бъдете активни и подпишете!


ФЕЙСБУК ГРУПА : ЗА ПРАВАТА И БЕЗПРАВИЕТО НА БЕЗРАБОТНИТЕ; Т. Костова    Свържете се с автора на петицията