Подкрепа за м-р "Св. Вмчк. Георги", Support St. George Monastery

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До парламентарно-представените партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

До Комисията по петициите на Европейския парламент                          ENGLISH, Français, DEUTSCH, РУССКИЙ, Еλληνικά below

 

Манастир „Св. Вмчк. Георги” край град Хаджидимово е от векове на тази територия, която е избрана не случайно за неговото изграждане. Той е отдалечен от населеното място с цел да се постигне уединение,
необходимо за молитвения живот на обитателите му.

В нормата на чл.171 т.27 от Устава на БПЦ-Българска Патриаршия е предвидено задължение на манастирските управления “да се застъпват пред компетентните органи да не се откриват около манастира и на разстояние по-близо от 500 метра търговски и туристически обекти, питейни, увеселителни и развлекателни заведения, както и да не се развиват дейности, които противоречат на православната вяра, църковния живот и традиция”.

За огромна неприятна изненада, в непосредствена близост до Манастир “Свети Великомъченик Георги”- гр. Хаджидимово, буквално на входа на Манастира, започна изграждането на хотел, ресторант и басейн, за което Манастирът научи от започналите строителни дейности. Te се извършват от ЕТ “Катерина Терзиева- КТ” – гр. Хаджидимово, като градоустройствена основа за тях е една НИЩОЖНА ЗАПОВЕД на Кмета на Община Хаджидимово / баща на собственичката на ЕТ /. Заповедта е нищожна, защото, съгласно ЗУТ (Закон за устройство на териториите), следва да бъде издадена от Общински съвет – гр. Хаджидимово, а не от Кмета на Общината.

За тази заповед, с която е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) - ПЗ, Манастирът не е уведомен, въпреки че е заинтересованo лице съгласно:

- регламентите на българското законодателство ЗООС (Закон за опазване на околната среда), ЗУТ (Закон за устройство на териториите);

- регламентите на Европейското законодателство: КОНВЕНЦИЯТА за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.

Част от имота, върху който се извършва строителството (имот № 015002), е манастирски към момента на образуване на ТКЗС. След 1989г. Манастирът заявява този имот по реда на ЗСПЗЗ за възстановяване. До настоящия момент имотът не само че не е възстановен в старите реални граници, но за определен период от време дори се появява в КВС (Карта на възстановената собственост) като временно стопанисван от Общината - земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. Така е отразен до момента, в който лицето Атанас Воденичаров се снабдява с нотариален акт за собственост по давностно владение (т.е чрез показанията на трима свидетели по реда
на обстоятелствена проверка от нотариус лицето А. В. е доказвало че е владяло имота повече от 10 години постоянно, явно, непрекъснато и спокойно със съзнанието на собственик.) Истината е, че А. В. никога не е владял този имот, поради което и нотариалният му акт отразява неверни факти и обстоятелства. Това е противно на императивните правни норми на параграф 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността. В крайна сметка, макар и неверен, нотариалният акт с номер №142, том Х, рег. № 188853, издаден по нотариално дело № 1822/2008г., дава възможност за покупко-продажбата на имот  № 015002, като лицето Атанас Воденичаров го продава на ЕТ “Катерина Терзиева- КТ” – гр. Хаджидимово.

Тъй като Воденичаров не може да стане собственик по силата на давностно владение на
процесния имот, ние твърдим, че и ответникът, който е ЕТ “Катерина Терзиева-КТ” – гр. Хаджидимово, към настоящия момент също не е собственик на този имот и няма право да строи в него.

От 1994 г. в Манастира се провеждат детски летни лагери. Всяка година през лятото за няколко месеца през Манастира преминават няколкостотин деца. За последните 19 години хиляди деца са пребивавали в
манастира, като голяма част от тях са вече пълнолетни. Те  могат да свидетелстват, че безпрепятствено са
преминавали през спорния имот на път към града, както и че в непосредствена близост до него са организирали традиционния лагерен огън всяка година, защото техните ежедневни занимания са включвали игри и разходки около Манастира.

Така изградените хотел, ресторант и басейн (!), построени буквално на входа, безспорно ще смутят обичайния живот в Манастира.

Затова призоваваме:

Органите на местна и държавна власт, от които зависи санкционирането на извършващите се незаконни действия в непосредствена близост до Манастир „Св. Вмчк. Георги“, гр. Хаджидимово, които се изразяват в строителство на хотел, ресторант и басейн, да упражнят ефективно предоставените им правомощия, за да бъде защитена светинята.

ВИДЕО: http://www.youtube.com/watch?v=hi5V2c0kpno

БЛОГ: http://hadjidimovomonastery.blogspot.com/

РЕПОРТАЖ НА БТВ: http://btvnews.bg/bulgaria/kmet-prodava-na-dashterya-si-zemya-do-manastir-tya-stroi-hotel-s-basein.html


St. George Orthodox Monastery near the town of Hadzhidimovo was founded many centuries ago. The monastery location was chosen on purpose since it was away from the town itself, providing solitude for the prayer life of its inhabitants.

It was deeply unsettling to discover that, in close proximity of the monastery--just in front of its gates, construction of a hotel, restaurant and swimming pool has begun! The monks found out about the new construction only after it had begun. The construction is carried out by the sole proprietor “Katerina Terzieva -KT”, from Hadzhidimovo. The basis for the construction activity is an INVALID ORDER of the mayor of Hadzhidimovo municipality, who happens to be the father of the sole proprietor Katerina Terzieva. The order is invalid because according to Bulgarian zoning laws, it must be issued by the municipality council of Hadzhidimovo rather than the mayor himself.

Based on the mayor’s order, a detailed architectural and construction plan was approved.  However, the Monastery was not notified of the order, despite the fact that the Monastery is considered an interested party according to the following laws and regulations:

- Bulgarian Environmental Protection Law and Bulgarian Zoning Laws

- European Union legislation: the Convention on Freedom of Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice on Environmental Matters

A portion of the property, on which construction is now carried out, belonged to the monastery at the time of the formation of the Communist Farm Cooperatives. After 1989 (the fall of Communism), the Monastery requested restoration of ownership of that portion of the property according to the Law on Ownership and Use of Agricultural Land.  However, to this day, Monastery ownership of that portion of the land has not been restored.  Moreover, temporarily, it was classified in the so-called “Restored Property Plan,” as a property governed by the municipality. An individual by the name of Mr. Atanas Vodenicharov obtained a notarized deed to the property by prescriptive right--that is, based on evidence of three witnesses, who testified that that he de facto owned that property for more than 10 years. The truth is, Mr. Atanas Vodenicharov has
never owned that property and, consequently, his notarized deed contains false information. This also contradicts the Property Act (paragraph 1).  However, despite the false information contained in the notarized deed and the apparent contradictions with the Property Act, the notarized deed as obtained by Mr. Vodenicharov, allowed him to sell the property to a third party – the sole proprietor “Katerina Terzieva - KT” in Hadzhidimovo.

We appeal to the local and state authorities to stop the illegal activities.

Français:

Le Monastère St Grand Martyr Guéorgi près de la ville de Hadzhidimovo est depuis des siècles sur ce territoire, lequel n’a pas choisi
par hasard pour sa construction. Il est éloigné de la localité dans le but d’atteinte l’isolement, nécessaire pour la vie de prières de ses habitants.

C’est une grande surprise désagréable qu’en proximité immediate du monastère St Grand Martyr Gueorgui – la ville de Hadzhidimovo, littéralement à lentrée du Monastère, a commencé la construction d’un hôtel, un restaurant et une piscine, dont le Monastère a appris des travaux de construction commencés. Ils s’effectuent par le Commerçant unipersonnel  Ekaterina Terzieva - KT – la ville de Hadzhidimovo, la base urbaine pour eux étant un ORDRE INSIGNIFIANT du maire de la commune de Hadzhidimovo/ père de la commerçante unipersonnelle/.
Cet ordre est insignifiant parce que, conformément à la Loi sur l’organisation des territoires, il suit d’être issu par le Conseil municipal – la ville de Hadzhidimovo et pas par le Maire de la Commune.

Le monastère n’a pas été informé de cet ordre, par lequel est approuvé le Plan urbain détaillé, malgré qu’il soit la personne intéressée selon les règlements de la législation bulgare, les règlements de la Législation européenne.

Une partie de la propriété sur laquelle s’effectue la construction (bien immeuble No 015002), appartient au monastère au moment de la formation de la ferme coopérative. Après  1989 le Monastère déclare cette propriété, à l’ordre de la Loi sur la propriété et l’utilisation des terrains agricoles, pour restitution. Jusqu’à présent la propriété n’est pas restituée dans les anciennes limites réelles, en plus pour une période détermine de temps elle apparaît sur la Carte de la propriété restituée temporairement  comme propriété de la Commune – terrain selon art.19 de la Loi sur la propriété et l’utilisation des terrains agricoles. C’est ainsi jusqu’au moment où la personne Atanas Vodenicharov se pourvoit d’acte notarié pour propriété selon possession par prescription (c.à d. Par les témoignages de trois témoins) à l’ordre de la vérification circonstantielle par un notaire,  la personne A.V. a prouvé qu’il a été en possession de la propriété plus de 10 ans continuellement, visiblement, sans cesse et tranquillement avec le sentiment de propriétaire.) La vérité c’est que A.V. n’a jamais été en possession de cette propriété, pour cette raison l’acte notarié renvoie aux faits et circonstances faux. C’est en contradiction avec les normes législatives impératives du paragraphe 1 de la Loi sur complément de la loi sur la propriété. Comme résultat définitif, malgré qu’il soit faux, l’acte notarié sous numéro 142, tome Х, No 188853, issu selon affaire notariale No 1822/2008 donne la possibilité pour achat-vente de la propriété No 015002, laquelle  Atanas Vodenicharov vend au Commerçant unipersonnel Ekateriana Terzieva-KT – la ville de Hadzhidimovo.

Pour cette raison nous appelons: Que les organes de lautorité locale et dEtat, dont dépend la sanction des actions illégales en cours,
en proximité immédiate du Monastère Saint Grand Martyr Guéorgui, la ville de Hadzhidimovo.

Deutsch:

Das Kloster „Heiliger Märtyrer Georgi“ in der Umgebung der Stadt Hadzhidimovo befindet sich seit Jahrhunderten auf dem Territorium, welches nicht zufällig zum Aufbau des Klosters gewählt worden ist. Das Kloster ist vom Ort entfernt, damit dessen Zurückgezogenheit erzielt wird. Diese Zurückgezogenheit ist für das Gebetsleben der Klosterbewohner nötig.

Zu unserer unangenehmen Überraschung begann in der Nähe des Klosters „Heiliger Märtyrer Georgi“ in der Stadt Hadzhidimovo, im wahrsten Sinne des Wortes am Eingang des Klosters, der Aufbau eines Hotels, eines Restaurants und eines Schwimmbeckens. Dies hat der
Vorstand des Klosters von den laufenden Bautätigkeiten erfahren. Diese werden vom Einzelunternehmen „Katerina Terzieva-KT“ aus der Stadt Hadzhidimovo ausgeführt. Die städtebauliche Grundlage für diese Bautätigkeiten ist eine NICHTIGE ANORDNUNG des Bürgermeisters der
Gemeinde Hadzhidimovo (Vater der Besitzerin des Einzelunternehmens). Die Anordnung ist nichtig, da laut des Gesetzes über die Raumplanung (ZUT-Bg) diese Anordnung vom Gemeinderat der Stadt Hadzhidimovo, und nicht vom Bürgermeister  erteilt werden soll.

Das Kloster ist über diese Anordnung, womit ein ausführlicher Bebauungsplan (PUP-Bg) bewilligt worden ist, nicht benachrichtigt worden, obwohl es ein Interessent ist gemäß: Vorschriften der Gesetzgebung Bulgariens, vorschriften der europäischen Gesetzgebung.

Ein Teil des Grundbesitzes, wo die Bautätigkeit ausgeführt wird (Besitznr. 015002) ist Eigentum des Klosters zum Moment der Gründung der TKZS-Bg (Landwirtschaftlichen Genossenschaft). Nach 1989 erklärt das Kloster diesen Grundbesitz laut der Ordnung des Gesetzes über das Eigentum und die Benutzung der Ackerländer zur Wiederherstellung. Bis zu diesem Moment ist der Grundbesitz weder in den alten realen Grenzen wiederhergestellt, noch escheint er in der KVS-Bg (Karte der wiederhergestellten Grundbesitze) als zeitweilig von der Gemeinde bewirtschafteter Grundbesitz – Ackerland gem. Art. 19 des Gesetzes über das Eigentum und die Benutzung der Ackerländer. So ist der Grundbesitz bis zum Moment vermerkt, in dem Herr Atanas Vodenitscharov eine Eigentumsurkunde über Verjährungsbesitz besorgt. Mittels Aussagen von drei Zeugen gem. der Untersuchung der Umstände seitens des Notars hat die Person A.V. bewiesen, dass er ständig, offen, unaufhörlich und ruhig, mit dem Bewußtsein eines Besitzers, seit mehr als 10 Jahren im Besitz des o.g. Grundbesitzes war. Die Wahrheit ist, A.V. hat den Grundbesitz nie besessen. Deswegen stellt seine Eigentumsurkunde unrichtige Tatsachen und Umstände dar. Dies widerspricht den imperativen Rechtsnormen des Absatzes 1 vom Gesetz über die Ergänzung des Eigentumsgesetzes. Letztlich, gibt der notariell bestätigte Grundstücksvertrag mit der Nr. 142, Band X, Registrienummer 188853, notarielle Urkunde Nr. 1822/2008, obwohl falsch, Herrn Atanas
Vodenitscharov die Möglichkeit, den Besitz Nr. 015002 zu verkaufen, und er verkauft ihn dem Einzelunternehmen „Katerina Terzieva-KT“ aus der Stadt Hadzhidimovo.

Deshalb fordern wir: Die lokalen und staatlichen Organe, von denen die Bestrafung der ausgeführten illegalen Handlungen in unmittelbarer Nähe des Klosters „Heiliger Märtyrer Georgi“, Stadt Hadzhidimovo

Русский:

Монастырь «Святого великомученика Георгия», расположенный возле города Хаджидимово,  на протяжении веков находится на этом месте, выбранном для его строительства совсем неслучайно. Он отдален от населенных территорий с целью достижения уединения, необходимого для молитв его обитателей.

К огромному и неприятному удивлению, в непосредственной близости к Монастырю «Святого великомученика Георгия» - г. Хаджидимово, буквально на входе в Монастырь, началось строительство гостиницы, ресторана и бассейна, о которых Монастырь узнал в ходе уже начавшихся строительных работ. Эти работы осуществляются ЧП «Катерина Терзиева - КТ» - г. Хаджидимово, причем основанием  для строительства служит один НИЧТОЖНЫЙ ПРИКАЗ мэра общины Хаджидимово (отца вышеназванной владелицы ЧП). Приказ является неправомерным, так как, согласно ЗУТ /Закон об обустройстве территории/, необходимо чтобы такой приказ был издан Общинским /т.е. муниципальным/ советом города Хаджидимово, а не мэром общины.

Об этом приказе, в котором утвержден ПУП /Подробный план обустройства/ - ПЗ /план застройки/, Монастырь уведомлен не был, несмотря на то, что является заинтересованным лицом согласно регламентам болгарского законодательства и европейского законодательства.

Часть земельного участка, на котором ведется строительство (земельная недвижимость № 015002), является монастырской
собственностью до момента образования ТКЗС /Трудовое кооперативное земледельческое хозяйство/. После 1989 года Монастырь согласно ЗСПЗЗ /Закон о собственности и использовании сельскохозяйственных земель/ заявляет о восстановлении этой недвижимости. До сегодняшнего дня земельная недвижимость не только не восстановлена в своих старых реальных границах, но и определенный период времени даже фигурирует в КВС /Карта восстановленной собственности/ как земля по ст. 19 ЗСПЗЗ, временно управляемая Общиной. Так отражено состояние недвижимости к моменту, к которому лицо Атанас Воденичаров приобретает нотариальный акт  на собственность по давности владения (т.е. на основании показаний трех свидетелей в порядке проверки обстоятельств, проведенной нотариусом, лицо Атанас Воденичаров доказывало, что более 10 лет владело недвижимостью постоянно, явно, непрерывно и спокойно с сознанием собственника). Истина заключается в том, что Атанас Воденичаров никогда не владел этой недвижимостью, поэтому и его нотариальный акт отражает неверные факты и обстоятельства. Это противоречит императивным правовым нормам параграфа
1 Закона о дополнении Закона о собственности. В конечном итоге, хотя и неверный, существующий нотариальный акт с номером № 142, том Х, регистрационный № 188853, выданный по нотариальному делу № 1822/2008 г., предоставляет возможность купли-продажи недвижимости № 015002, и лицо Атанас Воденичаров продает ее ЧП «Екатерина Терзиева - КТ» - г. Хаджидимово.

В связи с этим призываем: Органы местной и государственной власти, от которых зависит санкционирование осуществляющихся незаконных действий в непосредственной близости к монастырю «Святого великомученика Георгия» - г. Хаджидимово.

Еλληνικά

Το Μοναστήρι «Οσιομάρτυρας Γεώργιος» κοντά στην πόλη Χατζηντίμοβο είναι εδώ και αιώνες στην περιοχή αυτή, η οποία δεν επιλέχθηκε τυχαία για την κατασκευή του. Είναι μακριά από την κατοικημένη περιοχή προκειμένου να επιτευχθεί απομόνωση, απαραίτητη για την ασκητική ζωή των κατοίκων του.

Δυστυχώς, προς μεγάλη μας έκπληξη πολύ κοντά στο Μοναστήρι «Οσιομάρτυρας Γεωργίου» - πόλη Χατζιντίμοβο, κυριολεκτικά στην είσοδο
του Μοναστηριού
, έχει ξεκινήσει η κατασκευή ξενοδοχείου, εστιατορίου και πισίνας, για το οποίο το Μοναστήρι ενημερώθηκε όταν ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής. Διεξάγονται από την Ατομική Εταιρεία «Κατερίνα Τερζίεβα – ΚΤ» - πόλη Χατζιντίμοβο, καθώς για τους ίδιους η πολεοδομική βάση είναι μια Αμελητέα Εντολή του Δημάρχου του Δήμου Χατζιντίμοβο /πατέρας της ιδιοκτήτριας της Ατομικής Εταιρείας/. Η εντολή είναι άκυρη λόγου του ότι σύμφωνα με τον Χωροταξικό Νόμο πρέπει να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από τον Δήμαρχο του Δήμου.

Για την εντολή αυτή, με την οποία εγκρίθηκε το Λεπτομερές Ρυμοτομημένο Σχέδιο – Σχέδιο Κατασκευής, το Μοναστήρι δεν ενημερώθηκε παρόλο που είναι ενδιαφερόμενο πρόσωπο σύμφωνα με: - τους κανονισμούς της βουλγάρικης νομοθεσίας; - τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Μέρος του ακινήτου επί του οποίου πραγματοποιείται η κατασκευή (ακίνητο № 015002) άνηκε στο μοναστήρι κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνεταιρισμού. Μετά το 1989 το Μοναστήρι δήλωσε το ακίνητο σύμφωνα με τον Νόμο περί ιδιοκτησίας και χρήσης γεωργικής γης (ΝΙΧΓΓ) προς ανάκτηση. Μέχρι στιγμής το ακίνητο όχι μόνο δεν ανακτήθηκε στα παλιά πραγματικά του σύνορα, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα
εμφανίζεται στον Χάρτη ανακτηθέντων ιδιοκτησιών, καθώς προσωρινά διαχειριζόταν από τον Δήμο – γη σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΝΙΧΓΓ. Έτσι φαίνεται έως σήμερα, όπου το πρόσωπο Ατανάς Βοντενιτσάροβ αποκτά Συμβολαιογραφική Πράξη Ιδιοκτησίας βάση παραγραφής κατοχής (δηλαδή μέσω των μαρτυριών τριών μαρτύρων, σύμφωνα με τον έλεγχο των περιστάσεων από τον Συμβολαιογράφο, το πρόσωπο Α.Β. απέδειξε ότι είχε την κατοχή πάνω από 10 χρόνια, συνεχώς, φανερά, μη διακοπτόμενα και ήσυχα με τη γνώση του ιδιόκτητη). Η αλήθεια είναι πως ο
Α.Β. ποτέ δεν κατείχε αυτό το ακίνητο, λόγου του οποίου η Συμβολαιογραφική του πράξη αναφέρει αναληθής γεγονότα και περιστάσεις. Αυτό είναι αντίθετο στην υποχρεωτική νομοθεσία της παραγράφου 1 του Νόμου περί προσθήκη του Νόμου περί ιδιοκτησίας. Τελικός,
αν και ψευδής η Συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό № 142, τόμος Χ, αριθμός εγγραφής № 188853, η οποία εκδόθηκε βάση συμβολαιογραφικής υπόθεσης, η οποία δίνει τη δυνατότητα για αγοραπωλησία του ακινήτου με № 015002, όπως το πρόσωπο Ατανάς Βοντενιτσάροβ το πουλάει στην Ατομική Εταιρεία «Κατερίνα Τερζίεβα – ΚΤ» - πόλη Χατζιντίμοβο.

Γι’ αυτό καλούμαι: Τις Αρχές της τοπικής και της Δημόσιας εξουσίας, από τους οποίους εξαρτάται η επιβολή κυρώσεων σε όσους πραγματοποιούν παράνομες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα πολύ κοντά στο Μοναστήρι «Οσιομάρτυρας Γεώργιος» - πόλη Χατζιντίμοβο.


Манастир "Св. Вмчк. Георги", гр. Хаджидимово    Свържете се с автора на петицията