ПЕТИЦИЯ за намаляване на възнаграждението на общинските съветници от мандат 2019-2023 г. на Общински съвет гр. Търговище

ПЕТИЦИЯ

за намаляване на възнаграждението на общинските съветници

от мандат 2019-2023 г. на Общински съвет гр. Търговище

 

Ние, долуподписаните жители на гр. Търговище изразяваме своето желание всички общински съветници от мандат 2019-2023 г. на Общински съвет гр. Търговище да получават справедливо и реално възнаграждение за участието си в заседанията на съвета.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) „Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.“, а размерът му се дефинира съгласно чл. 34, ал. 2 -  „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от:

1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец - в общините с население над 100 000 души;

2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец - в общините с население до 100 000 души.“

Към момента, съгласно Правилника за дейността и организацията на общински съвет гр. Търговище с мандат 2015-2019 г., всеки съветник при участие в заседание получава 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация.

Считаме, че това възнаграждение е нереално високо, с оглед действително отработеното време от всеки съветник и неговия размер би следвало да бъде прецезиран и намален минимум наполовина със следните мотиви:

1.      Законодателят е дефинирал единствено горната граница на възнаграждението, като по този начин е поставил рамка, която да следват самите съветници при определяне на размера му, съобразявайки се с възможностите на общинския бюджет от една страна, и с нагласите, нуждите и очакванията на обществеността от друга.

2.      Всяко заседание на Общинския съвет за периода 2015-2019 г. не е продължавало повече от 90 минути, което вероятно ще се запази и през новия мандат. Подобна е ситуацията и за продължителността на заседанията на постоянните комисии, предшестващи самото заседание на съвета.

3.      Съставът на Общински съвет гр. Търговище включва успешни, доказани в своята област професионалисти - лекари, юристи, икономисти, бизнесмени и др., за които подобен финансов стимул не би трябвало да има значение и отношение за по-ефективно и качествено изпълнение на задълженията.

4.      В социалните мрежи, беше проведена анкета по темата. С резултатите от нея, можете да се запознаете на адрес: https://m.facebook.com/questions.php?question_id=2428638367205669

5.      Намалявайки възнаграждението ще бъде освободен един не малък по размер финансов ресурс от Общинския бюджет, който би могъл да се използва ежегодно за финансиране на дейности в различни сфери. Такива дейности и обекти за интервенция могат да бъдат определяни чрез обществени обсъждания и/или местни референдуми.

6.      Такова решение би повишило доверието на обществото в местната институция и би подобрило значително имиджа й, като същевременно ще е акт на уважение и личен пример към цялата общественост в община Търговище, без значение на партийни или други пристрастия.  

 

С тази петиция настояваме за поемане на отговорност от представителите на местното самоуправление като бъдат предприети необходимите законови действия по намаляване размера на получаваното от общинските съветници възнаграждение. Разчитаме на техния висок морал и професионализъм да формират размера му като адекватен, в разумни граници и съобразен със социално-икономическите процеси в община Търговище.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Кирил Кирилов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook