Против несправедливите и рискови промени в НК

English version below

 

До    Министерски съвет на Република България
Народно събрание на Република БЪлгария

Член 354а) от Наказателния кодекс урежда наказанията, свързани с притежанието и разпространението на забранени от закона наркотични вещества. След последната поправка на този член през 2006 г., при притежание на наркотично вещество, без оглед на вида и количеството и без данни за разпространение, човек може да бъде осъден на лишаване от свобода да срок от 1 до 6 години и глоба от две до десет хиляди лева. Алинея (5) предвижда, че в маловажни случаи, наказанието е глоба до 1000 лева.
През 2012 г. работна група към Министерство на правосъдието подготви проект на Наказателен кодекс, Особена част, в който фигурира Член 505, аналогичен на сега съществуващи 354а). Този член, освен че не допринася по никакъв начин за модернизиране на наказателното право в областта на наркотичните вещества и продължава да поддържа санкциониращия характер на българската политика по отношение на наркотиците, предвижда премахване на алинеята за маловажни случаи, с което оставя лишаването от свобода като единствена възможност за всяко притежание на всяко количество ненезаконно наркотично вещество.

Подобна политика е неразумна, несправедлива, не отговаря на нуждите и проблемите, свързани с употребата на незаконни наркотици и ще допринесе за излишно препълване на и без това пренаселените затвори, които струват скъпо на данъкоплатците, без да изпълняват никаква корекционна функция по отношение на хората, употребяващи и зависими от наркотици.
Ние настояваме, при въвеждането на промени в Наказателния кодекс, които касаят употребата и притежанието на незаконни наркотични вещества:
Да се направи задълбочена оценка на влиянието на наказателното право върху живота и здравето на хората, употребяващи наркотични вещества, както и на всички произтичащи последици за общественото здраве и публичните разходи.
Да бъдат прилечени експерти, които пряко работят в областта на употребата на наркотични вещества, и представители на неправителствения сектор и техните становища да бъдат адекватно отразени при съставяне на новите текстове.
Да се предприеме цялостно преразглеждане на настоящия член 354а), като се въведат адекватни на нуждите и застъпени в Европейския съюз практики, като:
Дефиниране на количества за лична употреба, за притежание то на които не се носи наказателна отговорност;
Въвеждане на лечение, психосоциална рехабилитация и консултиране като част от пробационните мерки и превръщането им в реална алтернатива на наказанието «лишаване от свобода».
Необходимо е също така да се преразгледа класификацията в настоящия забранителен списък на наркотичните вещества към Закона за контрол на наркотичните вещества и прекуросите, като се отчетат съвременните научни данни и опитът в европейските страни.

------------

На 15.01.2014г. Министерски съвет официално гласува законопроекта за нов Наказателен кодекс, който премахва алинеята за маловажни случаи и не бележи прогрес в наказателната политика спрямо притежанието на наркотици.

_______________________

 

Against the unjust and risky changes in the Penal Code

To The Council of Ministers of Republic of Bulgaria
Parliament of Republic of Bulgaria

Article 354а) of the Penal Code treats the punishments, related to the possession and dealing of drugs, prohibited by the Law. According to the last amendment of this article in 2006, when a drug possession is concerned, regardless the type and amount and without indications for dealing, a person could be sentenced to imprisonment for 1 to 6 years and a fine from 2,000 to 10,000 BGN. Paragraph (5) states that in insignificant cases the punishment should be fine of up to 1000 BGN.

In 2012 a working group at the Ministry of Justice prepared a project bill for the Penal Code, Special Part, which contains article 505, analogic to the current 354a). This article doesn’t contribute by any means for the modernizing of the punitive law against drug substances and continues to maintain the repressive nature of the Bulgarian drug policy. Moreover, it contains outlawing of the paragraph on insignificant cases, which would leave the imprisonment as the only option in cases of possession of any amount of illegal drug substances.

Such policy is unwise, unjust and doesn’t correspond to the needs and problems, related to the use of illegal drugs. It will contribute for the unwanted overload of the prisons, which are overcrowded anyway and are costly for taxpayers, while in the same time they fail to achieve any correctional function in regard to people using and addicted to drugs.

We demand the following, when changes in the Penal Code are undertaken, which concern the use and possession of illegal drug substances:

-       To make a profound evaluation of the influence of the punitive law over the lives and health of people, using drugs, as well as of all consequences for the public health and public expenditure.

-       To involve experts, directly working in the drug use area, as well as representatives of the non-governmental sector, and to reflect adequately their positions in the preparation of the new texts.

-       To reconsider generally the current article 354a) and introduce practices, which are adequate to the needs and popular in the European Union, such as:

  • Definition of amounts for personal use, the possession of which in not punished;
  • Introduction of treatment, psychosocial rehabilitation and counseling as part of the probation measures and making them a real alternative of imprisonment;

It is also necessary to reconsider the classification in the current list of prohibited substances at the Law for Control of Narcotic Substances and Precursors, by taking into account the up-to-date scientific data and the experience in the European countries.

-------------

On 15 January 2014 the Council of Ministers adopted officially the bill for the new Penal Code, which outlaws the paragraph on insignificant cases and doesn't contribute to any progress in the penal policy against drug possession.


Фондация "Инициатива за здраве"    Свържете се с автора на петицията