За създаване на занималня от I до IV клас в СУ "Иван Вазов", гр. Плевен

Уважаеми родители на ученици в СУ "Иван Вазов", гр. Плевен, родители на бъдещи ученици и съмишленици! Нека спрем своеволието на един директор, който години наред лишава децата ни от целодневно образование в начален курс с думите: "Тук не е забавачница!" Всички сме работещи хора и не всеки има възможност да осигури присъствие на възрастен човек до децата ни извън училище, не всеки има финансов ресурс да си позволи частна занималня или учител. 

Нека всички заедно да спрем дискриминационният подход спрямо децата и родителите.

Из "Конституция на Република България"

Чл. 53.
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. 

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

От ЗПУО

Чл. 102. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. Държавата създава условия за разширяване на възможностите за целодневна организация на учебния ден.
(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.

Дори и да има желание от страна на родителите, тази възможност не се предоставя от страна на директора. Училището винаги може да намери възможност при отговорно отношение към учениците!!! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Галина Димитрова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...