Петиция за разпускане на ДПС като незаконно регистрирана партия


Гост

/ #29

2013-08-03 07:41


Закон За политическите партии
Глава 1

Чл. 1. Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на политическите партии.Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии са доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство.
(2) Политическите партии съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини.
(3) Политическите партии използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.Чл. 3. Организации, които не са политически партии, не могат да участват в избори.Чл. 4. Организацията и дейността на политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в съответствие с техните устави.
Чл. 6. Политическите партии провеждат своите публични прояви, отправят обръщения и съставят документите си на български език.Facebook