Искра Фидосова да намери изход! (Най-близкия!)

До

Искра Фидосова – Председател на Комисията по правни въпроси в Народното събрание

Копие

Бойко Борисов – Министър-председател и председател на ГЕРБ

Жозе Мануел Барозу – Председател на Европейската комисия

 

Уважаема Госпожо Фидосова

На 16 ноември от медиите научихме, че не чувствате персонална отговорност за развитията около избора на Венета Марковска за конституционен съдия.

Фактът, че не признавате да имате вина в конституционната криза, която предизвикаха действията и бездействията Ви говори, че или имате слаба способност да преценявате последствията от Вашите действия и бездействия, или че Ви липсват необходимите нравствени качества, за да признаете грешките си и да поемете своя дял от отговорността, която предполага постът Ви.

Въпреки че няма законово изискване да притежавате нравствени качества, за да заемате този пост, поведението Ви около избора на госпожа Венета Марковска за конституционен съдия показва, че липсата на морален компас може да е затруднила способността Ви да направите адекватна преценка на ситуацията и да вземете правилно решение. И в двата случая това прави продължаващото заемане на поста Председател на Комисията по правни въпроса от Вас неподходящо и нецелесъобразно.

Нещо повече, оставката Ви от този пост би дала ясeн сигнал на Европейската комисия, че българските власти са в състояние да виждат и признават грешките си и да поемат отговорност за тях. Неподаването на оставка от Ваша страна вреди на европейския образ на България и на нас като български и европейски граждани.

Затова ви молим, намерете изход – по възможност най-близкия – и напуснете председателския пост на правната комисия!

 

Следва превод на петицията на английски език.


Mrs Iskra Fidosova

Chair of the Committee on Legal Affairs

Bulgarian Parliament

 

Dear Mrs Fidosova

On 16 November we found out from the media that you do not feel personal responsibility for the controversy around the nomination and consecutive election of Judge Veneta Markovska.

The fact that you do not admit any fault for the resultant constitutional crisis, caused by your actions and inactions means that you either have a poor capacity to judge the consequences of your actions, or that you lack the moral qualities that would allow you to admit your mistakes and to take your share of the responsibility your post assumes.

Although there is no legal requirement for the chair of a parliamentary committee to have moral qualities, your behaviour surrounding the nomination and the election of Mrs Markovksa to the position of a constitutional judge shows that the lack of a moral compass may have impeded your ability to make an adequate assessment of the situation and to make the right decision. In either case this makes your continued position as the Chair of the Committee on Legal Affairs untenable and inappropriate.

Moreover, your resignation would give a clear signal to the European Commission that the Bulgarian authorities are able to realise and admit their mistakes and to take responsibility for them. Your non-resignation harms the European image of Bulgaria and our image of Bulgarian and European citizens.

We therefore ask you to find an exit – ideally that would be the nearest exit – and resign as the Chair of the Committee on Legal Affairs!

 

 

cc: Boyko Borisov – Bulgarian Prime Minister and Chair of GERB

José Manuel Barroso – President of the European Commission

 

 
Facebook