Да спасим "Кавак Дере"

До Министерството на Околната среда и водите;
Директора на РИОСВ- Варна;
Отдел Екология към общ. Аксаково;
Областен управител на административен център Варна;
Кмета на община Аксаково;
Омбудсмана на Република България

Да спасим "Кавак Дере"
Петиция от жителите на село Куманово, община Аксаково, област Варна

Уважаеми дами и господа,

Жителите на село Куманово, общ. Аксаково, област Варна изразяваме
несъгласието си относно взето решение № 32.18/ 23.11.2021г. ОбС Аксаково, което дава съгласие за допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ „озеленяване“ , кв.19 (деветнадесет) по действащия план на с. Куманово, община Аксаково, област Варна, целият с площ 31 150 (тридесет и една хиляди сто и петдесет) кв.м., при граници: север – улица, изток – улица, юг – улица, запад – улици, УПИ V-259 (пет римско, двеста петдесет и девет), УПИ IV-54 (четири римско, петдесет и четири) и УПИ III – 54 (три римско, петдесет и четири),
актуван с АОС № 5995/16.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна
на 18.05.2015 г.,вх. рег. № 10843, акт № 5, том XXVIIІ, дело № 5743, дв. вх. рег.
№ 10663, с цел промяна на отреждането „за озеленяване“, при което се
обособяват два нови УПИ, както следва : УПИ ІІ „озеленяване“, с площ 29 554кв.м. и УПИ I „за безвредно произв. складова дейност“, с площ 1 596 кв.м., както и отразяване в УПИ I „за безвредно произв. складова дейност“, на съществуващата сграда – казан на един етаж със ЗП – 43,67 кв.м., актувана с АОС № 407/31.08.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 04.12.2018 г.,вх. рег. № 33667, акт № 190, том LXXXVІІІ, дело № 19160, съгласно скица –проект, представляваща неразделна част от настоящото решение. 

УПИ “Озеленяване” в кв.19 с площ 31 150 кв.м се намира в местност
“Кавак Дере” в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, през която
преминава приток на река Батова и е в защитена зона “Натура 2000”.
Потенциалната смяна на статута, освен, че засяга лични интереси, би довело
до нарушаване на редица закони и пагубно въздействие върху животинското и
растително биоразнообразието и създадените екосистеми в местността “Кавак
дере”


Обръщаме се към вас с молба за преразглеждане на взетото решение №
32.18/ 23.11.2021г. ОбС Аксаково, с което смятаме, че са нарушени редица
закони от “ Закона за защитените територии”, “ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА”, ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ”,
нарушават се също две от основните за опазването на околната среда директиви, а именно- Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за
опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете
директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР).

За справка:

Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2019-2023

Защитена зона Натура 2000

Код на защитена зона BG0002082

Код на защитена зона BG0000102

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Савина Григорова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...