"Пресметни цената"

До: г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Република България

 

Копие: г-н Симеон Дянков

Вицепремиер и Министър на финансите

 

Копие: д-р Стефан Коснстантинов

Министър на здравеопазването и председател на

Националния съвет по наркотични вещества

 

Копие: г-жа Десиславя Атанасова

Председател на Парламентарна комисия

по здравеопазване

 

Копие: г-н Анастас Анастасов

Председател на Парламентарна комисия

по вътрешна сигурност и обществен ред

 

Ние настояваме:

  • Да се преразгледа националната политика по отношение на наркотиците по начин, който да гарантира запазването на правата на хората, употребяващи наркотици.
  • Да се прекратят безсмислените мерки на тежка репресия към хората, употребяващи наркотични вещества, и да се наблегне на развиването на програми, осигуряващи възможност за информиран избор, подкрепа и лечение за тези, които имат нужда от него.
  • Да се пренасочат финансови средства от системата на законово преследване, която за 50 години не е доказала никаква ефективност, към научно изследвани и доказали ефективността си мерки за превенция, грижи и лечение.

 

Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 залага на балансирания подход между намаляване на търсенето и намаляване на предлагането на наркотици като еднакво значими в справянето с проблема. Независимо от това, акцентът в българската политика по наркотиците, продължава да бъде репресията, законовото преследване и наказанието.

Официално в затворите в България има 2000 зависими, неофициално те са много повече. И това се дължи на репресивния Наказателен кодекс; недомисления Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; подценяващата политика, която не развива и не финансира системите за лечение, превенция и грижи; на липсващия диалог между хората, взимащи решение и гражданското общество.

Цената за техния престой там, както и на всички предшестващи следствени и процесуални действия, заплаща данъкоплатецът. Изследванията показват, че лишаването от свобода няма никакъв ефект върху превентирането на криминалната активност на хората, употребяващи наркотици, ако не им се предложи лечение. Напротив, престоят там произвежда обучени престъпници.

В същото време в страната няма държавна заместителна програма, която да не е с дълъг списък на чакащи, много от които умират, преди да дойде редът им. Няма нито една терапевтична общност, която да работи с държавно финансиране.

  • На хората, зависими от наркотици, не се дава никакъв шанс да изберат между лечението и живота на ръба на закона, който са принудени да водят заради своето заболяване.
  • Законът преследва с неоправдана строгост младите хора, експериментиращи с вещества, за чиято степен на вредност изследователите спорят.
  • Законовото преследване поставя сериозни ограничения пред мерките за опазване на общественото здраве, каквито са превенцията на ХИВ, хепатит С, фатални свръхдози.

 

"Глобалната война срещу наркотиците се провали с унищожителни последствия за хората и обществата по света. Петдесет години след приемането на Единната конвенция за наркотичните вещества на ООН (...), спешно са необходими фундаментални реформи в националните и глобалните политики за контрол върху наркотиците.

Огромните разходи за криминализация и репресивни мерки, насочени към производителите, трафикантите и потребителите на нелегални наркотици, очевидно не успяха да намалят ефективно снабдяването и консумацията. (...) Репресивните мерки, насочени към потребителите, затрудняват усилията за опазване на общественото здраве, за намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН, фаталните свръхдози и другите вредни последици от употребата на наркотици. Правителствените средства, влагани в безполезни стратегии за намаляване на предлагането и лишаване от свобода, изместват по-ефикасните и основани на доказателства инвестиции за намаляване на търсенето и на вредите."

(Откъс от Доклада на Глобалната комисия за политика по наркотиците, юни 2011, http://www.globalcommissionondrugs.org/Report)

За повече информация:  http://www.initiativeforhealth.org/bg/index.php?id=62

 

 


Фондация "Инициатива за здраве"    Свържете се с автора на петицията