ПРЕМАХВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ КАТО НЕЗАКОННИ

ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РБ

ДО ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ

ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНСТРАТИВЕН СЪД НА РБ

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РБ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ПЕТИЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

УВАЖАМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

ЧЛ.1 АЛ.3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна   институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния   суверенитет.

Със Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ), (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2006 г.) държавата, нарушавайки задължението й неправомерно лишавайки се от правото си да изпълнява постановените от съдилищата актове, е предоставила в грубо нарушение на Конституцията  е предоставила това си право на Частни Съдебни Изпълнители. Частният Съдебен Изпълнител не може да осъществява отстъпената му от държавата властническа функция. Съгласно класическото разбиране за делегация, делегираният няма право да пределегира - "Delegatus non potest delegare" - дeлегатът не може да делегира. Този, комуто е делегирано нещо( държавен орган ), няма право да го делегира другиму ( на ЧСИ), т. е. лице, на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.Конституцията не "овластява". В демократичната държава овластява/делегира единствено народът, а Конституцията е инструмент за (контролирано) управление.
Предвид всичко както Конституцията не допуска частни затвори, частни съдилища и други , така и Частният Съдебен Изпълнител е противоконституционен и нелегитимен. Неговите действия са нищожни, и не могат да пораждат права и задължения по никакъв начин, включително и под страх от санкция или принуда, да изискват и да налагат изпълнение. Това е от особена важност и значение предвид това, че, Частният Съдебен Изпълнител е изграден като паралелна силова структура към съдилищата в страната. Затова в случаите, когато конституционните ни, неотменими права и защитени интереси биват нарушени е налице грубо потъпкване на Конституцията и суверените права произтичащи от това. Настояваме незабавно да бъде отменен закона за частните съдебни изпълнители като нарушаващ суверените права на народа, пряко и непосредствено съврзани с Конституцията на Република България / чл.5, ал.2 - Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие/, и на това основание настояваме да бъдат закрити Частните Съдебни Изпълнители и отменен закона за Частните Съдебни Изпълнители, като това Наше право произтича от най-висшя закон,а именно Конституцията на Република България.

ОТ СУВЕРЕННА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Илиян Иванов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook