BGEXIT

BGEXIT

от всичко натрапено ни

 

До eвропейският съюз, НАТО, българското правителство, всички европeйски и световни нации и най-вече Българският народ.

Ние, Българският народ, сме за суверенни нации, които работят и търгуват заедно свободно, в доброволно сътрудничество с всички нации, вместо подмамени в членство в организации с неясни или корумпирани намерения и цели.

Членството на България в Европейския съюз и НАТО е незаконно ПОНЕ поради

следните причини:

 

1. Българската конституция е незаконна.

Българската конституция публикувана в бр. 56 от 13 юли 1991 г. в „Държавен вестник” е незаконна, защото бившият Президент Желю Желев не я e обнародвал с Указ. Член 143, ал. 4 от „Конституцията на Народна Република България” постановява, че поправките в нея влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник”. Съгласно стария текст на тази „Конституция” обнародването на актовете на Парламента става с указ на Държавния съвет, а според новите й текстове – с указ на Президента. Друг легитимен ред за обнародване на актовете на Парламента не съществува.

Появяването на приетата от Парламента Конституция в “Държавен вестник” бр. 56 от 13 юли 1991 г. е “публикация” разпоредена от Председателя на Великото Народно събрание Николай Тодоров, а не е “обнародване” по силата на Указ на Президента. (Справка: правният анализ на юриста и депутат от Седмото Велико Народно събрание през 1990-91 г., проф. Янко Николов Янков-Вельовски, http://iankov.blogspot.bg/2009/11/1991.html)

 

2. Конституцията на България е незаконна и заради това, което се казва във "Всеобща декларация за правата на човека":

"Член 7

Всички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона. Всички хора имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация."

 

Пълният тескт ще намерите на един от тези два линка:

(https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32)

(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg)

 

3. Конституцията на България е нелигитимна, защото не е подписана* от всички депутати във Великото народно събрание. 

(* Професор Янков, цитеран по-горе, е единият от депутатите, които не са я подписали.)

 

4. Конституциянта на България е нелигитимна, защото не еотменена по искане на Суверена на България - Българския народ. 

 

5. Съдебната система и всички последващи закони, подзакони и данъци, наложени на Българският народ от всички правителства от 1992 г. до сега, са незаконни.

Следва цитат на правния анализ на Соня Младенова, народен представител в 7-то Велико Hародно събрание, озаглавен “Лигитимна ли е съдебната власт в България”. (Тук е пълният му текст. http://against-toplofikatsiya.blogspot.bg/p/blog-page.html )

В противоречие с § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г./ от различните народни събрания след 13.07.1992г. са приети и обнародвани закони,свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната система както следва:

Законът за съдебната власт е Обнародван в ДВ,бр.59 от 1994 г. с последвали актуализации до ДВ,бр.6 от 1999 г.и по-късно;

Гражданско процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.59от 20.07.2007 г.;

Административно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.30 от 2006 г.; Наказателно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.86 от 2005 г.;

Законът за адвокатурата е Обнародван в ДВ,бр.55 от 2004 г.;

Законът за правната помощ е Обнародван в ДВ,бр.79 от 2005 г.

Съзнателно се отразява първоначалното приемане и влизане в сила на посочените закони, а не се цитират множеството последвали техни „изменения и допълнения”.

Забавата за издаването им е очевидна -15, 16 ,17 години след изтичането на преклузивния срок.

Налице е погасено право поради настъпила давност,а извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание. Този факт не може да остане незабелязан.

Приемането на посочените закони извън преклузивния срок е извършено без правно основание.Тези кодекси и закони са противоконституционни и нищожни и не могат да пораждат никакви правни последици.

Поради това не може да изисква и да се налага под страх от санкция да бъдат спазвани.

Този извод следва и се налага и от прокламираното в чл.5 алинеи 1 и 2 от Конституцията на Република България право:

чл.5./1/ Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

         /2/ Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”

Иначе казано, с разпоредбата , на чл.5 ал.1 и 2 , Конституцията на Република България отменя посочените по-горе, свързани с уредбата на съдебната власт : Закон за съдебната власт, Гражданско процесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Административно процесуалния кодекс, Закон за адвокатурата и Закон за правната помощ като приети извън срока, разпореден в § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г/.

Изложените правни аргументи се отнасят и до Конституционната отмяна на цялостното законодателно творчество на всички народни събрания, след 13.07.1992 г. и до днес.

 

След като тези актове се отменят от Конституцията, то съдии, прокурори и следователи не са несменяеми, а съдебната реформа прокламирана в Конституцията на Република България не е осъществена.

            От изложеното следва и извода, че съдебната власт в Република България не е легитимна.

Още, “Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО.” Такъв закон, определящ размера на данъците и таксите според доходите и имуществото на отделния човек, не е приеман след 13.07.1991 г.”

 

6. Управляващата партия ГЕРБ е незаконна.

Според “Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 - ДВ, бр. 9 от 2011г.) Политическите партии не могат да получават: ...

      1. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.”

         

Обаче, точно това е, което ГЕРБ прави всеки месец – получава пари от баварската фондация Hanns Seidel Foundation за последните 10 години. Това казва лидера ѝ, Бойко Борисов в реч на събрание на партията му на 26 март 2016. Следва цитат от нея. "Много, много преди ние да се формираме като партия те бяха преценили, че България има нужда от истинска, центристка, дясна, народна партия. И затова си харчат парите сигурно вече 10 години, всеки месец за вас!" (ВИДЕО. https://www.facebook.com/EurasianUnionEAU/videos/1076330139074753/?pnref=story )

7. Европейският Съюз е корпоративна структура създадена да защитава интересите на мощни компации, а не политическа организация с цел защита интересите на европейските народи, както ни бе втълпявано.

ЕТО СКРИТАТА ОТ НАС ИСТИНА ЗА CORPORATE EUROPE OBSERVATORY

1980, Официален доклад - Europe Inc. Chapter 3 – “Writing the Script: The European Roundtable of Industrialists”

ЕРТ: Европейската кръгла маса на индустриалците, от английски “The European Roundtable of Industrialists” е основния ТАЕН АКЦИОНЕР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, създаден като обединение между тогавашно създадената Европейска Комисия с начало 1945 и гореспоменатата европейска корпорация ERT 1980, с посредничеството на бившия канцлер на Германия – Хелмут Кол. В съставът на ERT влизат около 50 европейски индустриалци: Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Карл Beurle (Thyssen), Carlo De Бенедети (Olivetti), Кърт Nicolin (ASEA), Хари Грей (United Technologies), Джон Харви - Джоунс (ICI), Волфганг Seelig (Siemens), Умберто Аниели (Fiat), Peter Баксендел (Shell), Оливие Lecerf (Lafarge Coppée), Хосе Bidegain (Cie де Сейнт Гобен), Висе Декер (Philips), Антоан Рибо (BSN), Бернар Hanon (Renault), Луис фон Planta (Ciba- Geigy) и Хелмут Maucher (Nestlé) и други...

 

Следното са извадки от: The History of the European Union / 1945-2010, “Историята на Европейския Съюз”)

(https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en#1980-1989/)

“…1980 – 1989: Променящото се лице на Европа - падането на Берлинската стена

Полския профсъюз на партия „Солидарност”, и нейния лидер Лех Валенса стават най известните имена в цяла Европа и света след корабостроителната стачките в Гданск през лятото на 1980 г. През 1981 г. Гърция става 10-ия член на ЕС, и Испания и Португалия следват пет години по-късно. През 1986 г. е подписан Единният европейски акт. Това е договор, който осигурява основата за обширна шестгодишна програма, насочена към решаване на проблемите със свободния поток на трансграничната търговия между ЕС и по този начин се създава "единния пазар". Налице е голям политически катаклизъм, когато, на 9 ноември 1989 г., на Берлинската стена е съборена и на границата между Източна и Западна Германия се отваря за първи път от 28 години. Това води до обединението на Източна и Западна Германия, през октомври 1990 година. (Някъде до тук, забелязва ли се, да се споменава истината за подписаното споразумение между Европейската Комисия и ERT, защото аз не видях?!Както зад гърба на българския народ са подписани договорите за разпродажба на родните ни земи на САЩ, така и зад гърба на цялата Европейска нация се прави една СКРИТА И ТЪМНА СДЕЛКА, за създаването на ЕВРОПА КОРПОРЕЙШЪН и икономическото поробване на най слабите държави „членки”...

 

Четете още: Exposing the power of corporate lobbying in the EU,

"Излагане силата на корпоративното лобиране в ЕС".

(http://corporateeurope.org/power-lobbies/2012/03/europe-inc)

Europe Inc. Chapter 6 – “Polishing the EMU: The Association for the Monetary Union of Europe” (http://corporateeurope.org/sites/default/files/europe_inc_ch_6.pdf)

Europe Inc. Chapter 7 – “Doing Business in Amsterdam: The ERT, UNICE and the Treaty of Amsterdam” (http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2008/12/europe-inc.pdf)

(http://www.caef.org.uk/pamphlets/social-europec.pdf)

И:

"БРЮКСЕЛСКИ БИЗНЕС Кой дирижира Европейския съюз?"

(https://www.youtube.com/watch?v=Umuu2sUg7po&feature=share)

Брюкселски бизнес" (Австрия- Белгия, 2012) на режисьорите Фридрих Мозер и Матийо Лиета отвежда зрителите под повърхността на европейската демокрация. Четири от пет политически решения в средната европейска държава се взимат в Брюксел. Но кой на практика стои зад тях? Зад фасадата на Обединена Европа има над 15 000 лобисти, които следват своята мисия да влияят на политиката според интересите на клиентите си. И „Брюкселски бизнес" предлага експедиция в света на лобистите -- там, където конгломератите от Пи-аР компании функционират в свои собствени мрежи на влияние и в близки връзки с политическия елит, и където всяко решение има цена, но въпросът е кой плаща...

 

8. СЕТА, уж търговско споразумение, а всъщност става дума за промяна на закони и подчиняване на Българският народ и всички останали европейски народи на чужда воля... На кого всъщност?

"На стр. 1328-1331 от СЕТА изрично е записано, че България трябва да промени следното законодателство:
Constitution of the Republic of Bulgaria, art. 22
Law on Ownership and Use of Agricultural Land, art. 3 Law on Forests, art. 10
Law on State Property
Concessions Act
Energy Act
Safe Use of Nuclear Energy Act
Independent Financial Audit Act (това е акта с ви ай ай, вече го гласуваха)
Veterinary Practices Act (и това го гласуваха)
Law on Medicinal Products in Human Medicine Law of Veterinary Activity
Law for Prohibition of Chemical Weapons and for Control over Toxic Chemical Substances and Their Precursors
Law for Tobacco and Tobacco Products
Public Education Act, art. 12
Law for the Higher Education, paragraph 4 of the additional provisions
Vocational Education and Training Act, art. 22
(за това отговаря МОН, май го гласуваха вече)
Law for Medical Establishments
Professional Organisation of Medical Nurses, Midwives and Associated Medical Specialists Guild Act

Т. е., прав бях, че ще има промяна в Конституцията. При това положение утвърждаването на СЕТА от МС е правно недействително. Точка!
Освен това, налага се изводът, че нашето народно събрание е излишно! Всички поправки в актовете са ни зададени по това споразумение СЕТА. Депутатите не стават за нищо!

Валери Тарандов, фейсбук"

Пълният текст на СЕТА http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

 

9.  Корпорация "България"https://bestpreference.com/корпорация-българия/?lang=bg 

 

 

Ние, Българският народ – законният Суверен на България - не разчитаме на незаконни правителства да инициират анулиране на незаконното членство на България в Европейския съюз и НАТО. Затова настояваме да приемете нашето искане за анулиране на натрапеното ни членство и задължения към тях. Техните представители да напуснат страната, а офисите им затворени. Те не са желани, нито необходими в България.

И тъй като вашите бюрократични процедури обикновено продължат години без гаранция за желания резултат, с това обявяваме наложените ни връзки и задължение към Евровейския съюз, НАТО и незаконните правителства на България, за нищожни. От днес нататък нашето бъдеще е свободно от вас.

Това е BGEXIT с моментален и незабавен ефект!

 

БЪЛГАРИТЕ ГЛАСУВАТ ЗА ТОВА