Срещу незаконно строителство в гр. Балчик ("Белия град") - Сигнал/призив към държавните институции

Приятели на гр. Балчик, обръщаме се към вас по повод на конкретен случай, изобличаващ недобросъвестността при упражняване на властнически правомощия от страна на компетентните органи в общ. Балчик, свързан с растящата пред очите ни сграда на ул. „Черно море“ № 10-a, находяща се в основата на активно свлачище. От община Балчик е издадено строително разрешение за обект “Сезонна жилищна сграда с магазини, което нарушава многократно допустимите норми, определени от Закона за устройство на територията, Общият устройствен план на град Балчик и Подробния устройствен план. Степента на сеизмичност за гр. Балчик е 9-та и с оглед големите свлачищни процеси е въведено ограничение в допустимата височина на сградите, дълбочината на котата на фундиране и изкопните работи. За обекта са издадени три взаимно изключващи се и недопустимо разминаващи се документа - виза за обект 5-та категория, строително разрешение за обект 4-та категория и проект, отговарящ на 3-та категория. Одобрен е проект, съгласно който не са спазени допустимите отстояния от съществуващите жилищни сгради, като по този начин се ограничава правото на ползване на собствеността на собствениците на съседните имоти. Проектът превишава почти 3 (три!) пъти допустимите градоустройствени показатели в резултат на което се появиха движения на земните пластове, което доведе и до нарушаване на здравината на конструктивните елементи на съседна сграда. След многократно депозирани жалби срещу описаното, ДНСК даде отговор, съгласно който “Разрешение за строеж № 297/15.12.2017г. на главния архитект на Община Балчик е издадено при съществени нарушения на императивни законови разпоредби на нормативната уредба по устройство на територията, които са толкова тежки и радикални, че са правно нетърпими и обуславят неговата нищожност.”. Въпреки изложеното, оправомощените органи по чл. 224 от ЗУТ продължават да не обръщат внимание на случващото се, което от своя страна представлява нарушение на всички принципи и правила закрепени в законите на правовата ни държава.   НИЕ, жители и приятели на гр. Балчик искаме да бъде спазен законът. И след като до момента Кмета и общинската администрация не са взели никакви мерки за спирането на строежа, въпреки многобройните сигнали, жалби и предписания от висшестоящи органи, искаме висщестоящите над местната администрация държавни органи да ни дадат ясен, категоричен и недвусмислен отговор относно законността на строежа съобразно разпоредбите на ЗУТ, действащия ПУП и санитарно-хигиенните норми. Настояваме за съдействието им чрез бързи и ефективни действия за пресичане на разрушителното, според нас, отношение към „Белия град“. Надяваме се, че благодарение на непримиримостта на държавните институции към липсата на желание за спазването на закона от местната власт, ще се преустановят предполагаемите от нас законови нарушения, рязко противопоставящи се на интересите и правата на широк кръг лица и на балчишката общественост като цяло.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Димо Данев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...