Петиция ЗА ВЪВЕЖДАНЕ на електронен дневник в 91 НЕГ „ПРОФ. К.ГЪЛЪБОВ“

ДО ДИРЕКТОРА НА 91 НЕГ „ПРОФ. К.ГЪЛЪБОВ“ УЛ. „ПОЗИТАНО“ 26

 

М О Л Б А

От родителите  и учениците на 91 НЕГ „ПРОФ. К.ГЪЛЪБОВ“

Уважаема г-жо Директор,

Както Ви е известно, 91 НЕГ „ПРОФ. К.ГЪЛЪБОВ“ е едно от малкото училища в София, което не разполага с електронен дневник. В условията на он-лайн обучение, в ръководеното от Вас училище не е създадена организация, учениците и най-вече родителите да бъдат осведомявани своевременно за оценките, отсъствията, забележките и тн. важна информация. В 21 век и при наличните възможности за електронна комуникация, това е нелогично и неприемливо. Всички родители са предоставили телефони и адреси на електронната си поща,

които могат да бъдат използвани като канал за информация в случай, че не сте в състояние да осигурите друг такъв.

Този проблем съществува за нас от миналата учебна година и през тази продължава да не се решава. Абсолютно неприемливо е родителите да се превръщат в активната страна, която непрекъснато да притеснява класния ръководител или отделни учители на личните им телефони и електронни пощи, за да получи информация, която им се дължи по право.

Практиката, която е сведена до знанието ни е, че учителите следва да нанасят оценките в дневника на място в училище, след което класният ръководител да предава информацията на родителите. Този метод е неефективен и очевидно оценки не се нанасят и в дневника, след като два месеца и половина след началото на учебната година сме информирани за по една оценка на децата по повечето предмети, а по няколко от тях – липсва дори и една оценка. Родителите не получават актуална и своевременна информация за представянето и поведението на децата си.

Тази практика е в нарушение на Наредба № 11от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Съгласно нейните разпоредби:

Чл. 25. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.
(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:
1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;
2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;
3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.
Съгласно чл. 12. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично;
4. (нова – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)три текущи изпитвания по учебни предмети или модули от учебната практика.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 2.

Известно ни е, че към момента не съществува нормативно задължение за училището да разполага с електронен дневник и че Наредба 8 от 11.08.2016 г. допуска документите да са на хартиен и/или електронен носител. В нашия случай обаче, документи няма и на хартиен носител, тъй като ученическите книжки на децата не са попълвани от почти два месеца, което представлява нарушение на горепосочената Наредба № 11. Над 80% от училищата в страната вече използват само електронен дневник. В Столицата, 91 НЕГ е единствената елитна гимназия, която все още няма такъв.

Във връзка с гореизложеното, молим в най-кратък срок да създадете необходимата организация родителите да бъдат своевременно (най-малко веднъж седмично) осведомявани за оценките, отсъствията и поведението на учениците в клас чрез средствата за он-лайн комуникация, за което да бъдем надлежно информирани.

Молим да бъдем информирани кога училището планира да започне да използва електронен дневник.

В случай, че отново не предприемете действия и продължите да неглижирате проблема с липсата на електронен дневник и непредоставянето на своевременна и изчерпателна информация за оценките, отсъствията, забележките и тн. на родителите и учениците, ще бъдем принудени да дадем гласност на проблема чрез средствата за масова информация, което ще се отрази изключително негативно на имиджа на училището и на Вашата репутация като негов директор. Няма да се поколебаем да уведомим Регионалния инспекторат по образованието, Министерство на образованието и всички останали лица и институции, които биха могли да окажат съдействие за решаването на този проблем.

С уважение,


Родителите и учениците на 91 НЕГ „ПРОФ. К.ГЪЛЪБОВ“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родителите и учениците на 91 НЕГ „ПРОФ. К.ГЪЛЪБОВ“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...