за запазване обучението от 5-ти до 7-ми клас в МГ и НГХНИ

Ние искаме да продължим изучаването на българските традиции и културата на нашия народ!- Народните песни и танци, музиката, изобразителното изкуство, модерните танци.

Помогнете ни!!!

Обединете се около запазване обучението от 5-ти клас в МГ и Хуманитарни гимназии и др.подобни! Заедно можем повече! Да не се разрушават добрите традиции в нашата образователна система за възпитание на талантливи деца - да не ги разделяме на математици и артисти. Те са деца - талантливи при това, възпитавани в любов към науката и фолклора! Да не забравяме традициите си! Да не забравяме, че сме българи ! Да не забравяме , че сме дали стотици учени и артисти на целия свят - всичко това е благодарение на ранното обучение на децата!

До комисията по образование към Народното събрание

Обръщение  от родители на ученици в НГХНИ ,,К. Преславски” гр. Варна

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с обсъждането  проекта на закон за предучилищното и училищно образование ние,    родителите на  ученици в   Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства ,,Константин  Преславски” гр. Варна, подкрепяме изцяло предложенията на педагогическия екип на  училището, в  което учат нашите деца. Настояваме то да се запази в сегашния си вид на авторитетна културно-образователна  институция, осъществяваща прием след завършен ІV и след завършен VІІ клас  като:

1.             В новия закон за предучилищното и училищно образование  да се предвиди възможност за прием на ученици след завършен начален етап на обучение със срок на обучение V-ХІІ клас, в  който период да може да се осъществява разширено изучаване на чужд език и профилирано обучение след Х клас.

2.             Към заложените в проекта на закон за предучилищното и училищно образование профили да се добави и обучение в профил ,,Хореография”.

3.             Изразяваме своето категорично одобрение за  предвидената в преходните и заключителни разпоредби на проекта на закон за предучилищното и училищно образование възможност сегашните училища,  имащи в името си добавката ,,национална(о)”,  да я запазят в наименованието си.

Искания от  Математическите гимназии и родители на техни деца:

Проектозаконът трябва да се промени по следния начин:
1. Математическите гимназии да се третират като специализирани училища и тази промяна да бъде заложена в чл. 37. (2)
2. Да се разреши приемът след 4-ти клас в МГ с промяна в чл. 37 (3)

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам мария Димитрова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...